Contractul de concesiune

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 14479
Mărime: 81.32KB (arhivat)
Publicat de: Elena S.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 3
 2. 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune 3
 3. 1.2 Noțiunea, caracterele juridice și formele contractului de concesiune 6
 4. 2. ELEMENTELE CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 10
 5. 2.1 Părțile contractului de concesiune 10
 6. 2.2 Obiectul contractului de concesiune 16
 7. 2.3 Prețul, forma și termenul contractului de concesiune 17
 8. 2.4 Conținutul contractului de concesiune 19
 9. 2.5 Încheierea contractului de concesiune 22
 10. 3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 29
 11. 3.1 Încetarea contractului de concesiune 29
 12. 3.2 Actualitatea și importanța contractului de concesiune 31
 13. BIBLIOGRAFIE: 34

Extras din referat

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE

1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune

Ideea concesionării unui bun public apare încă în Antichitate, în dreptul public roman, dar fundamentele instituției concesionării pentru bunurile private se regăsesc în Evul Mediu. Concesiunile “bunurilor domeniului public” în Evul Mediu, erau surse de venituri pentru monarhi și mijloace de luptă politică, modalități de răsplătire a loialității.

În secolul XX, în perioada interbelică, prin sistemul concesiunilor s-au utilizat bunuri neproductive din domeniul public și s-a contribuit la progresul societății, ușurînd viața socială, fără a greva bugetul statului, ci dimpotrivă, aducîndu-i venituri. De asemenea, s-a lărgit rețeaua de căi ferate, au fost construite poduri, au fost amenajate rîuri navigabile, s-au dezvoltat sistemele furnizării de apă potabilă, curent electric, transport în comun etc.

Prin concesiune se ajunge la situația în care un bun aparținînd domeniului public să poată fi utilizat în condițiile proprietății private. Principala modalitate prin care administrația își exercită libertatea contractuală este reprezentată de contractul administrativ, în particular contractul de concesiune.

Principala caracteristică a contractelor administrative este inegalitatea de poziție în care se găsesc actorii lor: administrația, în calitate de purtătoare a prerogativelor de putere publică și, în consecință, superioară particularului poate stabili și modifica unilateral unele clauze contractuale și impune sancțiuni Această trăsătură nu se regăsește însă în contractele administrative încheiate între persoanele publice. Contractele încheiate de administrație cu particularii în scopul de a colabora în vederea satisfacerii unui serviciu public sau a unui interes general, supusă din această cauză regimului administrativ, sînt contractele de drept public sau contractele administrative. Așa, de exemplu, sînt considerate administrative concesiunea de servicii publice, concesiunea domeniului public, contractul de lucrări publice.

Concesiunea serviciului public - se precizează în doctrina administrativă actuală - reprezintă un mod de administrare a unui serviciu în care o persoana publică, concedentul, însărcinează prin contract administrativ o persoană privată, concesionarul, de a pune în funcțiune serviciul, sub controlul autorității concedente, pe o anumită perioada de timp, concesionarul asumîndu-și această sarcină în schimbul unei remunerări care consta din taxe pe care le percepe de la utilizatorii serviciului.

Concesionarul percepe taxele în conformitate cu un tarif stabilit de administrație, tariful fiind un act administrativ unilateral prin care administrația reglementează în mod general și impersonal taxele pe care le impune publicului pentru folosirea serviciului public concesionat. Dintr-o perspectivă generală, concesiunea bunurilor publice, a serviciilor publice nu reprezintă doar un scop în sine, ci o modalitate juridică creată de civilizația secolului al XIX-lea, dar mai ales a secolului trecut, pentru a face să fie mai bine puse în valoare bunurile publice care urmează a fi transmise generațiilor viitoare, pentru a fi prestate la cerințe înalte servicii publice esențiale.

Astfel, în doctrina interbelică românească concesiunea unui bun al domeniului public a fost considerată sub aspectul naturii juridice, fie un contract de arendă, fie un act juridic complex, alcătuit dintr-o parte contractuală și o parte reglementară.

În perioada postbelică, sub incidența constituțiilor socialiste, în special a Constituției din 1965, noțiuni fundamentale ale dreptului public din perioada interbelică deveniseră desuete, pe fondul dispariției distincției dintre proprietatea publică a Statului (domeniul public) și proprietatea privata a statului (domeniul privat) conceptul de contract de concesiune numărîndu-se printre acestea.

Dinamica relațiilor sociale în repetate rânduri confirmă că delimitarea dreptului public de cel privat devine, uneori, imposibilă, mai ales în rezultatul apariției unor persoane juridice noi, care se confruntă cu probleme în diviziunea public-privat prin rapiditatea modificărilor structurale. Dificultatea de interpretare a acestui fenomen este lămurită prin proliferarea fără precedent a unor forme juridice noi, extrem de variate. În viziunea noastră, această stare de fapt, care în ultima instanță influențează expresia juridică a administrației, este determinată și de următoarele circumstanțe: Tentativa statului de a deveni mai acceptat, agreat, de a-și schimba imaginea folosind noi modalități de intervenție în relațiile economice, de comunicare. De menționat că intenția statului de a fi agreat îl obligă să se elibereze de identitatea atribuită până în prezent, puternic marcată de dreptul public.

Supunerea instituțiilor și serviciilor publice regulilor dreptului concurenței. În acest context, toate activitățile de producție, distribuție și de prestări de servicii ale persoanelor juridice publice trebuie supuse dreptului privat, deoarece în realitate ele întrunesc toate caracteristicile unei activități de administrare privată asimilate cu acelea ale agenților economici privați. Așadar, suntem martori oculari ai unui proces ireversibil de pătrundere a logicii economiei de piață în domeniul politicilor publice. În aceste condiții apare necesitatea clarificării conceptuale a noțiunii de contract administrativ.

Este cunoscut că teoria contractelor administrative este opera dreptului francez modern izvorâtă din jurisprudența Consiliului de Stat, preluată și dezvoltată ulterior de doctrina administrativă franceză, care se sprijină pe existența unor instanțe administrative încadrate în puterea executivă și pe dreptul pozitiv care reglementează această materie.

Problematica contractelor administrative prin prisma diversității contractelor pe care le încheie administrația publică și a elementelor specifice contractelor administrative, care le deosebește de cele de drept comun, a fost abordată în premieră de Jean Rivera, Jean Waline, J.C.Venezia, Y.Gaudement. Astfel, în opinia cercetătorilor francezi Jean Rivero și Jean Waline, în dreptul francez s-a conturat o doctrină specifică referitoare la contractele administrative și la definirea regimului juridic specific acestor contracte.

Bibliografie

- Acte normative:

1. Codul Civil al Republicii Moldova, Nr. 1107 din 06.06.2002, Actualizat la 01.03.2019.

2. Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de serviciu, Nr. 121, din 05.07.2018.

3. Legea cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală, Nr. 1402-XV din 20.10.02.

4. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32-33, 1996.

- Doctrina:

5. Apostol Tofan Dana, Drept administrativ, Editura ALL Beck, București, 2003, 336 p.

6. Avram Iulian, Contractele de concesiune, Editura Rosetti, București, 2003, 324 p.

7. Bloșenco Andrei, Drept civil. Partea special. Note de curs, Editura Cartdidact, Chișinău, 2003, 450 p.

8. Chibac Gheorghe, ș. a., Drept civil. Contracte speciale, Editura Cartier juridic, Chișinău, 2005, 686 p.

9. Corbeanu Ion, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, București, 2002 398 p.

10. Guțuleac Victor, Drept administrativ, Editura Tipografia centrală, Chișinău, 2013, 600 p.

11. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, Editura ALL Beck, București, 2001, 624 p.

12. J.Rivero, J.Waline. Droit administrativ p.97; A. de Venezia Laubadere, J.C.Y. Gaudement. Traite de droit administrativ 284 p.

13. Orlov Maria, Belecciu Ștefan, Drept administrativ, Editura Academiei Ștefan cel Mare al MAI, Chișinău, 2005, 269 p.

14. Popa Eugen, Mari instituții ale dreptului administrativ, Editura Lumina Lex, București, 2002, 327 p.

15. Prisacaru Valentin, Tratat de drept administrativ roman, Editura Lumina Lex, București, 2002, 915 p.

16. Trăilescu Anton, Drept administrativ. Tratat eleentar, Editura ALL Beck, București, 2000, 400 p.

17. Vasile Andrei, Prestarea serviciilor publice prin agenți privați, Editura ALL Beck, București, 2003, 165 p.

18. Verdinaș Virginia, Drept administrativ și instituții politico-administrative, Editura Lumina Lex, București, 2002, 655 p.

- Practica judiciară:

19. Belecciu Lucian, Părțile contractului de concesiune, În Revista Națională de Drept Nr.1, 2007.

20. Cuznețov Alexandru, Conceptualizarea contractului comercial de concesiune, În Revista Națională de Drept, nr. 1, 2017, 23 p.

21. Guceac Ion, Balmuș Victor, Originea și dimensiunea conceptului ”contract administrativ”, În Revista Națională de Drept, nr.12 , 2008, 7 p.

22. Ponea Adina Calotă, Contractul de concesiune - izvor al dreptului real de concesiune, În Revista de Științe Juridice, Nr. 3, 2007.

23. Prescure Titus, Despre regimul juridic al contractului de concesiune în dreptul românesc contemporan, În revista de Științe Juridice Nr. 2, 2016.

24. Soare Gheorghe, Evoluția în concesiunea bunurilor proprietate publică, În Revista Legea și viața, nr. 5, 2013, 49 p.

Preview document

Contractul de concesiune - Pagina 1
Contractul de concesiune - Pagina 2
Contractul de concesiune - Pagina 3
Contractul de concesiune - Pagina 4
Contractul de concesiune - Pagina 5
Contractul de concesiune - Pagina 6
Contractul de concesiune - Pagina 7
Contractul de concesiune - Pagina 8
Contractul de concesiune - Pagina 9
Contractul de concesiune - Pagina 10
Contractul de concesiune - Pagina 11
Contractul de concesiune - Pagina 12
Contractul de concesiune - Pagina 13
Contractul de concesiune - Pagina 14
Contractul de concesiune - Pagina 15
Contractul de concesiune - Pagina 16
Contractul de concesiune - Pagina 17
Contractul de concesiune - Pagina 18
Contractul de concesiune - Pagina 19
Contractul de concesiune - Pagina 20
Contractul de concesiune - Pagina 21
Contractul de concesiune - Pagina 22
Contractul de concesiune - Pagina 23
Contractul de concesiune - Pagina 24
Contractul de concesiune - Pagina 25
Contractul de concesiune - Pagina 26
Contractul de concesiune - Pagina 27
Contractul de concesiune - Pagina 28
Contractul de concesiune - Pagina 29
Contractul de concesiune - Pagina 30
Contractul de concesiune - Pagina 31
Contractul de concesiune - Pagina 32
Contractul de concesiune - Pagina 33
Contractul de concesiune - Pagina 34
Contractul de concesiune - Pagina 35
Contractul de concesiune - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Contractul de concesiune.docx

Alții au mai descărcat și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Concesiunea bunurilor proprietate publică

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Concediul Medical

Capitolul 1.- Concediul medical În sensul său general, termenul de concediu determină orice perioadă de timp în care salariații nu au obligația,...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Noțiuni introductive 1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și...

Te-ar putea interesa și

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Drept Administrativ - Contractul de Concesiune

Capitolul I Consideraţii generale asupra contractului de concesiune 1.1 Contractul de concesiune – varietate a contractelor administrative...

Contractul de concesiune în baza OUG nr 34-2006

I. Contractul de concesiune – aspecte generale I.1. Noţiunea contractului de concesiune De la bun început arătăm că doctrina română din perioada...

Încheierea contractelor administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Concesionarea Serviciului Public

INTRODUCERE Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Concesiunea bunurilor proprietate publică

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Ai nevoie de altceva?