Contractul de Leasing - Contractul de Franchising

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 6552
Mărime: 48.09KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
MINISTERUL EDUCAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE STAT DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA FACULTATEA DREPT

Cuprins

CAPITOLUL 1 :Contractul de lesing

Secţiunea I

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de leasing

Noţiunea

Caractere juridice

Secţiunea II

Elementele contractului de leasing

Părţile

Obiectul

Preţul

Forma

Termenul

Secţiunea III

Conţinutul contractului de leasing

Secţiunea IV

Răspunderea părţilor şi desfacerea contractului

CAPITOLUL 2:Contractul de franchising

Secţiunea I

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului franchising

Noţiunea

Caractere juridice

Secţiunea II

Elementele contractului de leasing

Părţile

Obiectul

Preţul

Forma

Termenul

Secţiunea III

Efectele contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor

Bibliografie selectivă

Extras din document

CAPITOLUL 1 :Contractul de lesing

Secţiunea I

Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de leasing

Noţiunea

Leasingul este privit ca o operaţie juridică triunghiulară prin care o persoană cumpără un bun spre a-l închiria ulterior altei persoane care la finele contractului de locaţiune are dreptul să exercite o opţiune între trei posibilităţi, şi anume: de a continua raportul juridic de locaţiune; de a rezilia contractul respectiv ori de a cumpăra bunul ce-i fusese închiriat.

Cadrul legal al leasingului este oferit de Legea cu privire la leasing şi Codul civil. Potrivit legii , contractul de leasing este contractul în a căruia bază o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rată de leasing), achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale (art.3). O noţiune asemănătoare pentru contractul de leasing este redată în Codul civil, potrivit căruia prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să asigure posesiune şi folosinţa temporară a unui bun, cumpărat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice (rate de leasing) (art.923 alin.(1)).

În mod schematic, operaţiunea de leasing se prezintă în felul următor: persoana fizică sau juridică (beneficiar) are nevoie de un bun, dar nu dispune de bani suficienţi pentru a-l procura. În acest scop, el se adresează cu o cerere unei companii de leasing, în care descrie bunul pe care vrea să-l achiziţioneze. Compania de leasing, înainte de a-şi da acordul, studiază dacă afacerea va fi rentabilă pentru ea. Dacă da, va recurge la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu producătorul, iar bunul astfel procurat îl va transmite beneficiarului, în temeiul unui contract de locaţiune (leasing).

Comparativ cu legislaţia altor state, definiţia contractului de leasing prevăzută de Legea cu privire la leasing este una dintre cele mai exacte şi corecte. Pentru comparaţie, definiţiile contractului de leasing din Legea cu privire la leasing a Federaţiei Ruse, dar şi a Ucrainei, nu prevăd dreptul de opţiune al locatarului, care, de fapt, ar trebui să stea la baza oricărui contract de leasing.

O varietate a leasingului îl reprezintă leasingul maritim prevăzut de Codul navigaţiei maritime comerciale. Din nefericire însă, leasingul navelor maritime în Republica Moldova este foarte slab dezvoltat, deoarece costurile de procurare a unei nave maritime sunt mari. Din acest considerent, comercianţii se orientează preponderent spre transportul auto şi feroviar. Pe viitor însă, leasingul navelor maritime ar putea deveni o afacere de succes. În contextul în care leasingul este reglementat de mai multe acte normative, apare întrebarea: dacă ia naştere un litigiu în legătură cu leasingul maritim, căreea dintre legi instanţa de judecată va trebui să-i acorde prioritate? Suntem de părerea că normele din Codul navigaţiei maritime comerciale urmează a fi aplicate în mod prioritar, iar cele din Legea cu privire la leasing şi Codul civil, în mod subsidiar (mai întâi Legea, după care Codul). Soluţia respectivă este cea mai reuşită, în caz contrar, există pericolul ca între actele normative să survină un conflict de norme.

Caractere juridice

Contractul de leasing este un contract consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros, negociat şi cu executare succesivă.

În primul rând, contractul este unul consensual. Manifestarea voinţei părţilor în forma cerută de lege (forma scrisă) este suficientă pentru ca contractul să poată fi considerat încheiat. În cazul în care obiect al contractului de leasing îl constituie unul sau mai multe bunuri imobile (case, terenuri, construcţii etc.), alături de respectarea formei scrise, contractul va trebui înregistrat la oficiul cadastral în a cărui rază de activitate se află bunul.

Contractul de leasing este un contract sinalagmatic, pentru că ambele părţi se obligă reciproc şi cu titlu oneros, fiindcă ambele părţi urmăresc realizarea unui profit propriu, profit evaluat în bani. Locatorul primeşte ratele de leasing plătite periodic de către locatar, din care obţine şi un venit, iar locatarul beneficiază de folosinţa bunului pe perioada derulării contractului şi la sfârşit, dacă doreşte, poate răscumpăra bunul. În aşa mod, contractul de leasing este şi un contract cu executare succesivă, deoarece efectele sale se produc pe tot parcursul derulării contractului (inclusiv, periodicitatea achitării ratelor de leasing).

În principiu, textul contractului de leasing se negociază. Cel mai frecvent, părţile negociază asupra elementelor acestuia, cum sunt: obiectul, termenul, modalitatea achitării ratelor de leasing etc.

Secţiunea II

Elementele contractului de leasing

Părţile

Părţile contractului de leasing sunt locatorul şi locatarul.

Locatorul este persoana fizică sau juridică ce practică activitatea de întreprinzător şi transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului (art.5 lit.(a) Legea nr.59 din 2005 cu privire la leasing).

Se desprind următoarele caracteristici ale locatorului:

a) este persoană fizică sau juridică;

b) desfăşoară activitate de întreprinzător;

c) deţine bunul transmis în leasing cu drept de proprietate.

Bibliografie

1.Legea nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing publicata pe 08.07.2005 in Monitorul Oficial Nr. 92-94

2.Codul Civil al RM Nr.1107 din 06.06.2002, Publicat în MO: 22.06.2002 Nr. 82-86, art Nr : 661

3. Martin Cristina. Privire generală asupra obiectului contractului de leasing: realităţi şi perspective, publicat în Revista Naţională de Drept, 2005, nr.4, p.35.

4.Martin Cristina. Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova (aspecte comparate). Teză de doctor în drept. Specialitatea: 12.00.03. – drept privat (drept civil). Cond. ştiinţ. V.Volcinschi. Chişinău, 2007, p.120-121

5.Comentariu Codului Civil al Republicii Moldova, colectiv de autori, Editura ARC, Chisinau 2006 p.535

6. Legea nr.59 din 28.04.2005 cu privire la leasing publicata pe 08.07.2005 in Monitorul Oficial Nr. 92-94

7.Codul Civil al RM

8. Belu Magdo Mona Lisa. contracte comerciale tradiţionale şi moderne. bucureşti, 1996, p.149 ; R. Munteanu

9.Legea RM „cu privire la franchising” M.O. nr.82-83 din 11 decembrie 1997

10. Andrei Bloşenco . “Drept civil.Partea specială . Note de curs.” Chişinău 2003

Surse internet

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312574

Preview document

Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 1
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 2
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 3
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 4
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 5
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 6
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 7
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 8
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 9
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 10
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 11
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 12
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 13
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 14
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 15
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 16
Contractul de Leasing - Contractul de Franchising - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Leasing - Contractul de Franchising.docx

Alții au mai descărcat și

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Încheierea Contractului de Leasing International, Cazul SRL Autoalianta Versus Serviciul Vamal

Introducere În această lucrare voi defini conceptul de „ contract de leasing internațional”, și voi analiza un caz concret. Trăim din ce în ce...

Participantii la Raporturile Juridice de Comert International

1.PARTICIPANTII LA RAPORTURILE JURIDICE DE COMERT INTERNATIONAL Subiectele raporturilor juridice din comertul international sunt, in principal...

Contractul de Leasing

1. Introducere. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii...

Locatiunea in Perioada Romana si Contemporana

CONTRACTUL DE LOCATIUNE Contractul de locatiune este acel act juridic prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti,...

Contractul de Vânzare Internațională de Mărfuri

Cooperarea economică internaţională e un ansamblu de relaţii de conlucrare, colaborare între subiectele de drept aparţinând unor state diferite,...

Liberarea Condiționată

1. Cadru de reglementare În legislaţia în vigoare liberarea condiţionată este reglementată prin dispoziţiile din art. 59-61 Cod pen., care prevăd...

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Contractul de vânzare cumpărare în comertul international

CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții...

Leasing și Franchising

Introducere În perioada tranziţiei la economia de piaţă businessul mic şi mijlociu mai devreme sau mai tîrziu, este pus în dilema soluţionării...

Contabilitate - SC Pro As Company SRL

Capitolul 1 NEGOCIEREA COMERCIALĂ SAU NEGOCIEREA ÎN AFACERI 1.1. Definiţie şi trăsături Negocierea, activitate omniprezentă în lumea...

Contractul Comercial Internațional

Introducere Privire generala asupra comertului international. Fenomenul globalizarii si efectele sale asupra comertului international. Principiile...

Concept de Investitii Straine Directe

1. Conceptul ISD.Factori determinanti. Investitia reprezinta achizitionarea de proprietati, actiuni, obligatiuni, etc, sau depunerea de bani la...

Franchising

1.Notiunea si particularitatile contractului de franchising Etimologic cuvintul franchisa este de origine franceza si se traduce ca promisiune sau...

Tranzactii in Comertul International

Ne referim la investitii in legatura cu o activitate care are ca scop folosirea unei sume de bani in vederea obtinerii unor profituri viitoare. In...

Ai nevoie de altceva?