Contractul la Distanta

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4216
Mărime: 35.49KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tofan Mihaela

Cuprins

1. Conceptul de contract la distanṭă 3

2. Dreptul de denunṭare unilaterală a contractului 5

3. Executarea contractului la distanṭă 6

3.1 Incheierea ṣi executarea contractelor la distanṭă privind serviciile

financiare .8

4. Concluzii 13

5. Bibliografie 14

Extras din document

CONCEPTUL DE CONTRACT LA DISTANṬǍ

Constituṭia Romȃniei consacră expres că economia ṭării noastre este o economie de piaṭă ṣi că statul are obligaṭia de a asigura libertatea comerṭului, protecṭia concurenṭei loiale ṣi crearea cadrului pentru valorificarea tuturor factorilor de producṭie Intr-o economie liberă de piaṭă consumatorul ȋṣi alege tehnicile ṣi modalităṭile de cumpărare a produselor sau serviciilor (prin prezenṭă fizică sau prin intermediul intermediarului).

Contractul la distanṭă reprezintă contractul de furnizare de produse ṣi servicii ȋncheiat ȋntre un comerciant ṣi un consumator ȋn cadrul unui sistem de vȃnzare organizat de către comerciant, care utilizează ȋn mod exclusiv ȋnainte ṣi la ȋncheierea acestui contract una sau mai multe tehnici de comunicare la distanṭă (orice mijloc poate fi utilizat pentru ȋncheierea unui contract ȋntre comerciant ṣi consumator ȋn cazul ȋn care nu necesită prezenṭa fizică a celor două părṭi).

Regimul ȋncheierii ṣi executării contractelor comerciale la distanṭă ȋntre comercianṭii care furnizează produse sau servicii ṣi consumatori, este reglementată de O.G. nr 130/2000, act normativ ce se aplică pentru orice produse ṣi/sau servicii, cu excepṭia contractelor privind serviciile financiare, contractelor ȋncheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau ȋn localurile comerciale automatizate, contractelor ȋncheiate cu operatorii de telecomunicaṭii ȋn scopul utilizării telefoanelor publice, contractelor ȋncheiate pentru construirea ṣi vȃnzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, contractelor ȋncheiate ȋn cadrul vȃnzărilor la licitaṭie.

Părṭile contractului sunt formate de către consumator ṣi comerciant.

Consumatorul reprezintă orice persoană fizică sau jurudică care achiziṭionează, utilizează sau consumă produse sau beneficiază de prestarea unor servicii, ȋn afara activităṭii sale profesionale ȋn baza unui contract ȋncheiat cu un comerciant.

Comerciantul reprezintă persoana fizică sau juridică care ȋn contractele ȋncheiate ȋn condiṭiile prezenṭei ordonanṭe nr 130/2000, acṭionează ȋn cadrul activităṭii sale profesionale, industriale sau de producṭie, artizanale ori liberale, precum ṣi orice persoană care acṭionează ȋn acelaṣi scop ȋn numele sau pe seama acesteia.

Tehnica de comunicaṭie la distanṭă reprezintă orice mijloc ce poate fi utilizat pentru ȋncheierea unui contract ȋntre comerciant ṣi consumator, care nu necesită prezenṭa fizică simultană a celor două părṭi.

Operatorul de telecomunicaṭie reprezintă orice persoană fizică sau juridică a cărei activitatea profesională constă ȋn a pune la dispoziṭie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicare la distanṭă

Inainte de ȋncheierea contractului la distanṭă comerciantul trebuie să informeze consumatorul ȋn timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:

-identitatea comerciantului şi în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;

- caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;

- preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse (preṭul final sau pe componente);

-cheltuielile de livrare, dacă este cazul (taxele poṣtale);

-modalităţile de plată, de livrare sau de prestare, (plata prin debitare directă, ordin de plată, plata la ridicarea produslui etc);

-dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în ordonanţa nr 130/2000;

- costul utilizării tehnicii de comunicare la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de bază;

-perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului precizat;

-durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs sau serviciu/penalităṭile ȋn cazul ȋntreruperii contractului;

-termenul limită de executare a obligaţiilor rezultând din contract.

Aceste informaṭii trebuie comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator,

prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicare la distanţă utilizate, ţinându-se seama de principiile de bună practică comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri.

In perioada executării contractului, comerciantul trebuie să transmită consumatorului, ȋn scris sau pe alt suport durabil de informaṭii (fie ṣi electronic), condiṭiile ṣi modalităṭile de exercitare a dreptului la care are acces, în timp util, în perioada executării contractului şi până cel mai târziu în momentul livrării, sub forma clauzei următoare:"Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere îngroşate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului.

Preview document

Contractul la Distanta - Pagina 1
Contractul la Distanta - Pagina 2
Contractul la Distanta - Pagina 3
Contractul la Distanta - Pagina 4
Contractul la Distanta - Pagina 5
Contractul la Distanta - Pagina 6
Contractul la Distanta - Pagina 7
Contractul la Distanta - Pagina 8
Contractul la Distanta - Pagina 9
Contractul la Distanta - Pagina 10
Contractul la Distanta - Pagina 11
Contractul la Distanta - Pagina 12
Contractul la Distanta - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Contractul la Distanta.docx

Alții au mai descărcat și

Comerțul Electronic

1.1. Dezvoltarea tehnologiei: Ultimii ani au stat marturie unei adevarate explozii a atentiei acordate în plan international rolului crescând al...

Accesul la libera circulație a persoanelor fizice în statele membre UE

Introducere În 50 de ani, Europa s-a schimbat mult - la fel ca întreaga lume. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o lume în evoluție constantă,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană

1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1Premisele apariției Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu...

Etica academică a studenților și masteranzilor

1. Chestiuni generale privind etica Preocupări referitoare la etică ori la integritate în universități au fost de-a lungul timpului în domenii...

Dreptul Consumatorului

Cuprins Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor Componentele sistemului de...

Ai nevoie de altceva?