Cooperare Judiciara in Materie Civila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Cooperare Judiciara in Materie Civila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I.Introducere
II.Certificarea drept titlu executoriu european în statul membru de origine
III. Standardele minime (art. 12-19)
IV. Eliminarea procedurii de exequatur în statul membru de executare
V. Recunoaşterea titlului executoriu european în statul membru de executare
VI. Executarea titlului executoriu european
VII. Aspecte deosebite în cazul tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice

Extras din document

I.Introducere

1. Obiectiv

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 reprezintă o schimbare semnificativă în sistemul de recunoaştere şi executare a hotărârilor străine în spaţiul Uniunii Europene: dacă până acum învestirea cu formulă executorie se făcea printr-o declaraţie executorie conform regulamentului (CE) nr. 44/2001 care conferea caracter executoriu hotărârilor executorii în materie civilă numai în ţara în care acest lucru era solicitat, procedura facultativă prevăzută în regulamentul (CE) 805/2004 oferă avantaje „căci aceasta va permite să nu mai fie necesar acordul autorităţilor judiciare ale unui al doilea stat membru cu întârzierile şi cheltuielile care rezultă din acestea " (motivarea cu nr. 9 din preambul). Diferenţa constă în faptul că, în urma unei cereri depuse în ţara de origine în care s-a emis un titlu cu privire la o creanţă necontestată, creditorul obţine un certificat conform căruia respectivul titlu are putere executorie în întregul domeniu de aplicare teritorial al regulamentului. Acest nou tip de sistem se aplică în prezent hotărârilor ce au ca obiect dreptul de vizită şi anumite hotărâri de înapoiere a copiilor.

2. Domeniile de aplicare

- Domeniul de aplicare material

Domeniul de aplicare material al regulamentului (CE) 805/2004 corespunde celui din regulamentul Bruxelles I (44/2001) (a se vedea capitolul respectiv). În plus, trebuie să fie vorba de hotărâri sau acte autentice cu privire la creanţe necontestate. În sensul acestui regulament, este vorba de o creanţă necontestată când este vorba de o pretenţie bănească (art. 4 nr. 2), care este scadentă, data scadenţei urmând a fi menţionată în titlul executoriu. Din titlu trebuie să reiasă valoarea creanţei, precum şi valuta în care este exprimată.

- Creanţa va fi considerată necontestată dacă creditorul a recunoscut în mod expres creanţa,dacă s-a încheiat cu privire la creanţă o tranzacţie judiciară, dacă debitorul nu a contestat în niciun moment creanţa pe parcursul procedurii. Nu este vorba de o contestare dacă debitorul se înfăţişează în instanţă numai pentru a invoca lipsa de competenţă a instanţei, fără a contesta creanţa sau dacă doar declară că are dificultăţi de plată. De asemenea, nu este o contestare dacă debitorul nu se înfăţişează în instanţă sau nu dă curs unei solicitări din partea instanţei de a comunica în scris dacă intenţionează să se apere. Pentru a verifica validitatea contestării, se vor aplica prevederile procesuale a statului membru de origine, deci lex fori.), dacă debitorul a contestat creanţa într-o fază iniţială a procedurii, însă apoi nu s-a înfăţişat în instanţă în procedura având ca obiect creanţa respectivă, sau nu a fost reprezentat la aceasta, dacă creanţa a fost recunoscută într-un act autentic ( în special actele notariale) sau dacă este pronunţată o hotărâre într-o cale de atac cu privire la creanţa respectivă, cu privire la care s-a pronunţat deja o hotărâre ce a fost certificată drept titlu executoriu european.

- Domeniul de aplicare teritorial

Regulamentul 805/2004 se aplică - indiferent de naţionalitatea sau domiciliul părţilor - pentru titluri din toate statele membre ale UE cu excepţia Danemarcei. Domiciliul joacă un rol numai atunci când debitorul este consumator: conform art. 6 alin. 1 lit. d, acesta, dacă a încheiat contractul ce stă la baza creanţei necontestate în calitate de consumator şi dacă este vorba de o hotărâre pronunţată în lipsă, trebuie să-şi aibă domiciliul în statul membru de origine

- Domeniulde aplicare temporal

Regulamentul este valabil numai pentru hotărâri pronunţate sau tranzacţii judiciare încheiate după intrarea în vigoare a acestuia (conform art. 33, data de 21.01.2005); în ceea ce priveşte titlurile româneşti, acestea trebuie să fi fost emise după 01.01.2007. În cazul unor tranzacţii judiciare aprobate de o instanţă, se va lua în considerare data aprobării, nu cea a încheierii tranzacţiei. Şi în cazul actelor autentice, relevantă este data întocmirii sau a înregistrării acestora

Fisiere in arhiva (1):

  • Cooperare Judiciara in Materie Civila.doc