Drept Financiar

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 12757
Mărime: 39.23KB (arhivat)
Publicat de: Ilie Iacob
Cost: 7 puncte
sinteza drept financiar snspa - administratie publica

Extras din referat

CAPITOLUL 1. Relatiile financiare

1.1. Concept. Finantele publice (economia sectorului public) studiază conditiile care asigură functionarea sectorului public, raporturile dintre fondurile si cheltuielile publice, sistemul de impozite si alte resurse financiare. Functiile de bază ale finantelor publice sunt : functia de mobilizare, de repartizare si de utilizare a resurselor bănesti, aceasta numită si functie de repartitie, functia de control asupra creării repartitiei, circulatiei si utilizării resurselor publice.

1.2. Structura relatiilor financiare. Componentele structurale ale relatiilor financiare sunt : bugetul public (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul local), veniturile si cheltuielile publice, împrumutul de stat si finantele locale ale colectivitătilor constituite în unitătile administrativ-teritoriale, controlul financiar. In cadrul raporturilor financiare sunt cuprinse două concepte fundamentale : fondurile publice si patrimoniul public. Fondurile publice reprezintă sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat etc. Patrimoniul public reprezintă totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, colectivitătilor locale sau ale entitătilor publice ale acestora privind bunurile din domeniul public sau privat, dobândite sau asumate cu orice titlu.

CAPITOLUL 2. Sistemul financiar

2.1. Sensul material si cel formal de abordare a conceptului de finante publice. Notiunea finantelor publice poate fi abordată în sens material, ca activitate sau în sens formal, ca sistem de organizare. In sens material finantele publice se caracterizează prin Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu activitate de formare, administrare, angajare si utilizare a fondurilor publice ale statului, unitătilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice ale acestora, implicate în procesul bugetar. In sens formal sistemul finantelor publice poate fi privit ca un ansamblu de organe, de institutii publice care desfăsoară activitate financiară, alcătuind sistemul financiar. Acesta reprezintă ansamblul entitătii publice prin care se organizează realizarea finantelor publice ca activitate, în cadrul lui existând institutii publice (organe) cu competentă generală sau materială specială în domeniul finantelor publice.

2.2. Structura sistemului financiar. In cadrul administratiei publice statale organismul cu competenta generală este Guvernul care asigură realizarea politicii interne si externe a tării si exercită conducerea generală a administratiei publice conform programului său de guvernare acceptat de Parlament. Guvernul elaborează proiectele bugetului de stat, al asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si ale conturilor generale anuale de executie ale acestora, pe care le supune spre aprobare Parlamentului, iar după aprobare răspunde de realizarea prevederilor bugetare. De asemenea, exercită conducerea generală a activitătii executive în domeniul finantelor publice, examinând periodic situatia financiară pe economie, executia bugetului public national si a bugetelor fondurilor speciale. Curtea de conturi este entitate administrativă autonomă si exercită controlul asupra modului de formare, administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Ministerul Finantelor Publice este organul de specialitate al administratiei publice centrale a statului si este organizat si functionează în temeiul HG nr. 1574/2003, cu modificările si completările ulterioare. Conducerea ministerului se exercită de către ministrul finantelor, membru al Guvernului, numit după criterii politice. Stabilitatea conducerii ministerului este asigurată de secretarul general, functionar public de carieră, numit prin concurs sau examen si este subordonat direct ministrului finantelor. Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul finantelor, prin ordin. Ministerul Finantelor Publice are următoarele functii : de reglementare si sinteză, de elaborare si implementare a politicii bugetare si fiscale a Guvernului, de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte părti economico-sociale, de administrare a veniturilor statului, de contractare si administrare a datoriei publice, de exercitare a controlului financiar public intern, de elaborare si supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitătii. Principiile care stau la baza activitătii Ministerului Finantelor Publice sunt : coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic, armonizarea cadrului legislativ cu reglementările UE, perfectionarea managementului fondurilor publice, asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil. Atributiile Ministerului Finantelor Publice : propune strategii de dezvoltare pe termen lung, elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat, stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale, analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, urmăreste executia operativă a bugetului general consolidat, aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale, analizează programul de investitii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, elaborează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică si coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice, elaborează si administrează bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei statului, contractează si garantează împrumuturi de stat pe piata financiară internă si externă. Agentia Natională de Administrare Fiscală (ANAF) are următoarele obiective : colectarea veniturilor bugetului de stat, aplicarea unitară a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare, aplicarea unui tratament echilibrat tuturor contribuabililor. Atributii : propune si elaborează strategii de dezvoltare, asigură aplicarea corectă, unitară si nediscriminatorie a legislatiei fiscale, elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale, monitorizează depunerea de către plătitori a declaratiilor impozitelor, elaborează proceduri de impunere pentru persoanele fizice si juridice, proceduri pentru stingerea obligatiilor bugetare, pentru executarea silită, exercită urmărirea, supravegherea si controlul fiscal pe întreg teritoriul national, solutionează contestatiile si petitiile care au ca obiect obligatiile fiscale ale persoanelor fizice si juridice conform prevederilor legale, reprezintă statul în fata instantelor cu privire la impozitele, taxele, contributiile sociale, exercită functia de audit public intern în conditiile legii. Structurile deconcentrate în teritoriu ale Ministerului Finantelor Publice sunt : la nivel de judet (directiile generale judetene si a municipiului Bucuresti, ale finantelor publice), la nivel de municipiu si sectoarele municipiului Bucuresti (administratiile financiare), la nivel de comune (perceptiile rurale). Structurile administratiei publice locale sunt comisiile judetene, municipale, orăsenesti si comunale, ca organe deliberative si presedintii consiliilor judetene si primarii ca organe executive. Pentru derularea operatiunilor financiare aceste organisme au în structura lor servicii si compartimente de specialitate.

CAPITOLUL 3. Dreptul financiar – ramură a sistemului dreptului

3.1. Notiunea si obiectul dreptului financiar. Dreptul reprezintă un ansamblu de norme juridice constituite într-un sistem unitar într-o societate dată.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Executarea silită a creanțelor fiscale

Capitolul I Aspecte generale privind executarea silita a creantelor fiscale 1.1 Obligatia fiscala individualizata. Titlul de creanta fiscala....

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Drept Financiar Public

Comentaţi următorul citat: “Veniturile statului sunt o porţiune pe care fiecare cetăţean o dă din avutul său pentru a avea siguranţa celeilalte...

Principiile dreptului bugetar

1.Introducere Dreptul bugetar grupează normele juridice privind cuprinsul și procedura elaborării ,aprobării ,executării și raportării bugetelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Etapele de Elaborare a Procedurii Bugetare

Procesul bugetar se constituie din ansamblul operaţiilor privind elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, execuţia bugetului,...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?