Dreptul la Familie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dreptul la Familie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ignat N. Alexandra

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1 .Noţiuni generale privind familia

Dreptul familiei are ca obiect familia cu implicaţiile acesteia şi este o ramură a sistemului de drept. Dreptul familiei cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile juridice patrimoniale şi nepatrimoniale ce izvorăsc din căsătorie , rudenie şi adopţie care au ca scop ocrotirea şi întarirea familiei . Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie . Din familie fac parte soţii , parinţii şi copiii , precum şi , uneori , alte persoane între care există relaţii de rudenie. Soţii singuri , fără copii , formează o familie . Noţiunea de familie este privită atît din punct de vedere sociologic cît şi din punct de vedere jurudic. Astfel ,din punct de vedere sociologic familia este o formă de comunitate umană, care cuprinde un grup de persoane unite prin căsătorie ,filiaţie sau rudenie. Din punct de vedere juridic , familia cuprinde un grup de persoane între care se nasc drepturi şi obligaţii ce izvorasc din căsătorie , rudenie sau alte raporturi ce sunt asimilate relaţiilor de familie . Conform prevederilor art.4 din Legea nr. 272|2004 , termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii :

a) copil - persoana care nu a împlinit vîrsta de 18 ani şi nu a dobîndit capacitatea deplină de exerciţiu , în condiţiile legii ; b) familie – parinţii şi copiii acestora ; c) familie extinsă – copilul , parinţii şi rudele acestuia pîna la gradul IV inclusiv d) familie substitutivă – persoanele , altele decît cele care aparţin familie extinse , care , in condiţiile legii , asigură creşterea şi îngrijirea copilului ;

Comisia Europeană asupra infracţionalităţii defineşte contextul familial astfel : un cuplu căsătorit sau necăsătorit , descendenţii acesteia , familiile de origine , descendenţii sau rudele oricărui din copiii cuplului, cu condiţia ca aceştia să continue să locuiască împreună sau să continue relaţiile determinate de o coabitare anterioară . Raporturile care se nasc în cadrul familie sunt :

- raporturi din căsătorie - raporturile dintre soţi - raporturile dintre părinţi şi copii - raporturile care rezultă din adopţie - raporturile dintre alte persoane ce fac parte din familie .

Definirea familiei este făcută şi de către legi speciale astfel în Legea nr. 18|1990 privind fondul funciar , se face precizarea că o familie poate dobindi 10 ha teren în echivalent arabil de familie , prin familie se întelege soţii şi copiii necăsătoriţi , dacă gospodăresc împreună cu parinţii lor. Relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă între membrii ei , care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi material . Constituţia României în art. 48 şi 49 , stabileşte principii referitoare la ocrotirea căsătoriei şi familiei, ocrotirea intereselor mamei şi copilului, egalitatea în drepturi dintre barbat şi femeie , exercitare drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor parinteşti în interesul copiilor. Starea , capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanei fizice sunt cîrmuite de legea sa natională , afară numai dacă , prin dispoziţii speciale , nu se prevede altfel .

2. Definiţia dreptului de familie. Obiectul de reglementare .

Dreptul de familie reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie , rudenie , adopţie şi raporturile asimilate de lege , sub anumite aspecte , cu raporturile de familie , în scopul ocrotirii şi intăririi familiei. Majoritatea normelor dreptului familiei se găsesc în Codul familiei , ele completîndu-se cu anumite reglementări pe care le găsim în cuprinsul diferitor acte normative. Obiectul de reglementare al normelor de dreptul familiei îl constituie raporturile de familie, si anume :

Raporturile de căsătorie. Prin art.48 pct. 1 din Constituţia României şi art. 1 alin. (2) Codul familiei, se consacră principiul conform căruia familia are la bază căsătoria liber consimţită dintre soţi . Pentru consolidarea căsătoriei normele dreptului familiei reglementează atît problemele legate de încheierea căsătoriei , desfiinţarea şi desfacerea acesteia , cît şi raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi .

Raporturile care rezultă din rudenie . Prin rudenie se înţelege legătura dintre mai multe persoane care coboară unele din altele sau care , fără a cobori unele din altele , au un ascendent comun . În primul caz rudenia este în linie directă, iar în cel de-al doile caz ,rudenia este în linie colaterală . Rudenia poate fi firească sau rezultată din adopţie. Rudenia firească reprezintă legătura de sînge dintre doua sau mai multe persoane , care coboară unele din altele , spre exemplu : tată ,fiu , nepot , sau care , fără a cobori unele din altele , au un autor comun , cum sunt frţii sau verii primari . Rudenia firească se întemeiază pe faptul naşterii. În cadrul unei familii o persoana poate avea calitatea de sot, de rudă sau afin .

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul la Familie.doc