Etapele de Elaborare a Procedurii Bugetare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Etapele de Elaborare a Procedurii Bugetare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept

Extras din document

Procesul bugetar se constituie din ansamblul operaţiilor privind elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, execuţia bugetului, încheierea şi aprobarea contului de execuţie, precum şi controlul bugetar.

1.Elaborarea proiectului de buget

Operaţiunile de elaborare a proiectului de buget se desfăşoară sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice. Astfel, Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală a Bugetului centralizează propunerile primite, sub forma proiectelor bugetelor ministerelor şi ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, precum şi a proiectelor bugetelor locale.

În fundamentarea proiectului de buget, Ministerul Finanţelor Publice utilizează analize şi calcule proprii, prognoze cu privire la evoluţia economică, a echilibrelor financiare, monetare şi valutare, a datoriei publice. Totodată, Ministerul Finanţelor Publice pregăteşte propunerile de măsuri fiscale pentru anul bugetar, care necesită aprobarea Parlamentului, în vederea atingerii obiectivelor din programul de guvernare.

Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 1 mai, obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii 3 ani, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, urmând ca acesta să le aprobe până la data de 15 mai şi să informeze comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicii sale macroeconomice şi ale Finanţelor Publice.

Ministrul Finanţelor Publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum şi limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

În cazul în care schimbarea cadrului macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli, acestea vor fi adoptate de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. Până la data de 15 iunie Ministerul Finanţelor Publice comunică ordonatorilor principali de credite limitele de cheltuieli, astfel redimensionate, în vederea definitivării proiectelor de buget.

Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca până la data de 15 iulie a fiecărui an să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, şi estimările pentru următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate.

Camera Deputaţilor şi Senatul, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă bugetele proprii şi le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat.

Autorităţile administraţiei publice locale au aceeaşi obligaţie pentru propunerile de transferuri consolidate şi de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Ministerul Finanţelor Publice examinează proiectele de buget şi organizează dezbateri cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. În caz de divergenţă hotărăşte Guvernul.

Proiectele de buget şi anexele la acesta, definitivate se depun la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 1 august ale fiecărui an.

Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi previzionarea pentru următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum şi strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice.

Raportul şi proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum şi alte informaţii relevante în domeniu.

După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi a proiectului bugetului de stat, acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale.

Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informaţii privind necesarul de finanţare pe termen mediu şi nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi de regulă 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.

Proiectul de buget şi eventualele amendamente sunt dezbătute şi aprobate în şedinţele de lucru ale Parlamentului. Bugetul celor două Camere ale Parlamentului este prevăzut distinct în bugetul de stat şi se aprobă odată cu acesta.

Fisiere in arhiva (1):

  • Etapele de Elaborare a Procedurii Bugetare.doc

Alte informatii

Elaborarea, aprobarea, executia procedurii bugetare