Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

Referat
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 32566
Mărime: 111.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu – drept fundamental al omului

CAPITOLUL II. Izvoarele dreptului mediului premisă a naşterii reprezentării juridice de drept a mediului

II. 1. Izvoarele dreptului mediului. Clasificare

II.1.1. Tratatele internationale

II.1.1.1. Tratatul de la Roma instituind Comunitatea Economică Europeană (CEE)

II.1.1.2. Tratatul de la Roma instituind Comuniunea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau EURATOM)

II.1.1.3. Actul Unic European

II.1.1.4. Tratatul de la Maastricht

II.1.1.5. Tratatul de la Amsterdam

II.1.1.6. Tratatul de la Nisa

II.1.1.7. Constituţia Europeană

II.1.2. Izvoare interne

II.1.2.1. Constituţia României

II.1.2.2. Legea

II.1.2.3. Ordonanţele Guvernului

II.1.2.4. Hotărârile de Guvern

II.2. Raporturile juridice de drept a mediului

II.2.1. Subiectele raporturilor juridice de dreptul mediului

II.2.2. Conţinutul raportului juridic de drept al mediului

II.2.3. Obiectul raportului juridic de drept al mediului

II.2.4. Clarificarea raporturilor juridice de drept al mediului

CAPITOLUL III. Instituţii cu atribuţii în domeniul mediului

III. 1. Evoluţia istorică a instituţiilor mediului din România

III.2. Crearea noilor instituţii de mediu în România

III.3. Structuri de administrare ecologică

III.3.1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

III.3.2. Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

III.3.2.1. Protecţia juridică a Dunării

III.3.2.2. Declaraţia de la Bucureşti privind cooperarea statelor dunărene în domeniul gospodăririi şi protecţiei apelor Dunării împotriva poluării

III.3.2.3. Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;

III.3.2.4. Adoptarea planului strategic de acţiune al programului de mediu pentru bazinul Dunării

III.3.2.5. Protecţia juridică a cursurilor internaţionale de apă împotriva poluării transfrontaliere.

III.3.3. Garda de Mediu

III.3.4 Administraţia Fondului pentru Mediu.

III.4. Organisme consultative

III.4.1. Comitetul Consultativ Naţional pentru sectorul pescăresc (CCNSP)

III.5 Organisme inter-ministeriale

III.5.1. Organizarea instituţională a protecţiei împotriva dezastrelor

III.5.2. Institute de cercetare şi inginerie tehnologică

III.6. Structuri naţionale de cooperare imternaţională

III.6.1. Comitetul Naţional pentru protecţia stratului de ozon (CNPSO)

III.6.2 Comisia naţională pentru Schimbări Climatice.

III.7. Instituţiile Internaţionale de Mediu

III.7.1. Funcţiile organizaţiilor naţionale de mediu

III.7.1.1. Funcţia de cercetare

III.7.1.2. Funcţia de schimb de informaţii

III.7.1.3. Funcţia de reglememtare

III.7.1.4. Funcţia de control

III.7.1.5. Funcţia de gestiune a resurselor naturale

III.8. Organizaţii Globale

III.8.1. Programul Naţiunilor Unite pentru mediu (PNUE)

III.8.2. Comisia ONU asupra dezvoltării durabile

III.8.3. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

III.8.4. Instituţiile specializate ale ONU

III.8.4.1. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)

III.8.4.2. Organizaţia Maritimă Mondială (O.M.M.)

III.8.4.3. Organizaţia mondială a sănătăţii (OMS)

III.8.4.4. Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM)

III.8.4.5. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

III.8.4.5. Organizaţia internaţională a Muncii (OIM)

III.8.4.7. Instituţii Financiare internaţionale

III.8.4.7.1. Fondul pentru mediu mondial (FMM)

III.8.4.7.2. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

III.8.4.8 Organizaţii internaţionale negurnamentale (ONG)

III.8.4.8.1. Uniunea Naţională pentru Conservarea Naturii (UCIN)

III.8.4.8.2. World Wildlife Fundation (WWF)

III.8.4.8.3. Greenpeace

III.8.4.8.4. Tribunalul Internaţional al Apei (IWT)

III.8.4.8.5. Crucea Verde Internaţională

III.8.4.9. Organisme profesionale dde drept al mediului

III.8.5. Cooperarea instituţională regională

III.8.5.1. Organizaţia Unităţii Africane (OUA)

III.8.5.2. Organizaţia Statelor Americane

III.8.5.3. Cooperarea Instituţională Europeană

III.8.5.3.1. Comisia Economică a ONU pentru Europa (CEE/ONU)

III.8.5.3.2. Consiliul Europei

III.8.5.3.3. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (O.C.D.E.)

III.8.5.3.4. Agenţia Europeană pentru Mediu

III.8.5.4. Liga Statelor Arabe (L.S.A.)

III.8.5.5. Organizaţia Unităţii Africane

III.8.6. Organizaţii subregionale

III.8.6.1 Comisia Dunării pentru navigaţie

III.8.6.2. Comisia Rinului privind navigaţia şi poluarea apelor interioare

III.8.6.3. Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Oslo din 1972

III.8.6.4. Comisia subregională pentru aplicarea Convenţiei de la Helsinki, 1974

III.9. Fondurile naţionale de mediu.

Extras din document

CAPITOLUL I.

Dreptul la mediu - drept fundamental al omului

Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un mediu sănătos printre drepturile şi libertăţile fundamentale consacrate de Capitolul II din Titlul II. Textul articolului 35, care se referă la mediu sănătos, are următorul cuprins:

„1. Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

2. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

3. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător”.

Consacrarea dreptului la mediu ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului constituie rezultatul unei îndelungate evoluţii produse pe plan internaţional. Iniţial, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactele drepturilor omului nu au conţinut referiri exprese la dreptul la mediu ca drept fundamental al omului. Existau, în schimb, referiri cu privire la dreptul la sănătate şi dreptul la condiţii corespunzătoare de viaţă favorabile dezvoltării tuturor oamenilor.

Pe parcursul anilor, au apărut numeroase documente care au accentuat preocuparea comunităţii internaţionale spre a recunoaşte dreptului la mediu o poziţie corespunzătoare în sistemul drepturilor omului, împreună cu celelalte drepturi fundamentale. Acest lucru s-a datorat, pe de o parte, conştientizării unor largi cercuri ale opiniei publice, guvernelor, organismelor internaţionale în legătură cu necesitatea recunoaşterii dreptului la mediu, cât şi, de altă parte, procesului însuşi de evoluţie a drepturilor omului care implică - după cum se cunoaşte - apariţia permanentă a unor drepturi noi, a căror recunoaştere este dictată de necesităţile vieţii, ale dezvoltării, ale înfăptuirii obiectivelor majore ale cooperării internaţionale.

O serie de documente internaţionale au cuprins - într-un fel sau altul -referiri la dreptul la mediu. Aşa, de pildă, Convenţia privind diversitatea biologică semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, menţiona chiar în preambulul său ideea potrivit căreia „conservarea diversităţii biologice este o preocupare comună a umanităţii”. „Declaraţia de la Rio”, adoptată la 14 iunie 1992 înscria, la pct. 4, ideea că „protecţia mediului constituie o parte integrantă a procesului de dezvoltare”.

Documentul „Acţiunea 21” situa pe acelaşi plan problemele mediului cu cele ale dezvoltării, menţionând că umanitatea trebuie să soluţioneze „problemele urgente ale mediului şi dezvoltării”.

Declaraţia de la Johannesburg, adoptată de Summit-ul mondial pentru dezvoltare durabilă (26 august - 4 septembrie 2002) menţiona şi ea cerinţa soluţionării problemelor mediului în contextul intensificării eforturilor pentru o dezvoltare durabilă.

După cum se vede din cele ce preced, problemele mediului au fost abordate în general într-un context mai larg - acela al dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă avea drept ţintă creşterea economică şi rezolvarea problemelor sociale prin schimbarea regulilor managementului resurselor naturale la scară globală .

Abordarea problemelor mediului în contextul preocupărilor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prezintă, evident, avantajul de a oferi elemente coerente pentru o strategie de durată, în condiţiile globalizării.

De menţionat este totuşi că cele două concepte „protecţia mediului” şi „dezvoltare durabilă” nu se confundă, fiecare având propria sa identitate. După cum arată autoarea română Mariana Raţiu de la Universitatea din Oradea: „Fără ocrotirea mediului nu se poate asigura dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea durabilă include protecţia mediului, iar protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă. Strategia protecţiei mediului se regăseşte prin urmare, prin coordonatele sale esenţiale, în Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României” .

În cadrul Uniunii Europene au existat, fireşte, importante preocupări pentru adoptarea unor programe comunitare de acţiune în materie de mediu. În concluziile Consiliului de la Bruxelles, din 20-21 martie 2003, se subliniază că au fost înregistrate progrese importante în realizarea obiectivelor prevăzute în strategia de la Lisabona, iar promovarea unei creşteri durabile prin punerea în lucru a strategiei globale pentru dezvoltare durabilă, adoptată la Göteborg, rămâne o prioritate a Uniunii .

Constituţia Europeană acordă o însemnătate deosebită problemei mediului de viaţă. În articolele 1-3, în care sunt definite obiectivele Uniunii, se precizează: „Uniunea acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, bazată pe o creştere economică echilibrată, pe o economie socială de piaţă foarte competitivă, vizând ocuparea deplină a forţei de muncă şi progresul social şi un înalt nivel de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului”.

Este de menţionat că problemele mediului sunt enunţate în articolul 1-14 printre domeniile de competenţă partajată, domenii în care există competenţe comune ale Uniunii şi statelor membre, cu respectarea principiului subsidiarităţii, adică a recunoaşterii eforturilor prioritare ale statelor în acest domeniu, Comunitatea Europeană intervenind numai în situaţiile în care este necesară această intervenţie.

Constituţia Europeană se referă la problemele mediului şi ale dreptului dezvoltării şi în Partea a II-a consacrată drepturilor fundamentale.

Un document de largă rezonanţă internaţională, „Declaraţia Mileniului”, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. nr.55/2 din 8 septembrie 2000, acordă un punct special protecţiei mediului înconjurător. Aşa cum se arată la pct. 21 din acest document, „Vom depune toate eforturile pentru a scuti umanitatea, mai ales pe copiii şi nepoţii noştri, de pericolul de a trăi pe o planetă ruinată în mod iremediabil de activităţile oamenilor şi ale cărei resurse nu vor mai fi suficiente pentru nevoile lor”.

Declaraţia reafirmă adeziunea la documentele adoptate anterior de comunitatea internaţională în problemele mediului şi dezvoltării, făcând un apel la guverne, la popoare, de a intensifica cooperarea în domeniul problemelor protecţiei mediului înconjurător.

Înscrierea dreptului la mediu sănătos printre drepturile fundamentale ale omului în cadrul reformei constituţionale din 2003 prezintă o importanţă cu totul aparte.

În cadrul dezbaterilor ce au avut loc în legătură cu introducerea acestui text în Constituţia României, deputatul Makkai Grigore a subliniat că „dreptul constituţional la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic trebuie să fie legat de drepturile fundamentale, pentru că el este un asemenea drept, un drept nou, reflectat în lume în foarte multe constituţii moderne, asemenea dreptului la viaţă, dreptului la apărare, dreptului la libera circulaţie, dreptului la informaţie, la sănătate şi aşa mai departe. În acest context, inserarea în textul Constituţiei a unui articol nou, în care precizăm dreptul la un mediu sănătos, iar în cuprinsul articolului enumerăm trei teze. Prima teză: statul recunoaşte şi asigură dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic; în teza a doua enunţăm obligaţia statului să asigure cadrul legislativ necesar şi adecvat pentru exercitarea acestui drept, iar în teza a treia, îndatorirea persoanelor fizice şi juridice de a proteja şi ameliora mediul înconjurător” .

Preview document

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 1
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 2
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 3
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 4
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 5
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 6
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 7
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 8
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 9
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 10
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 11
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 12
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 13
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 14
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 15
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 16
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 17
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 18
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 19
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 20
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 21
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 22
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 23
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 24
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 25
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 26
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 27
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 28
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 29
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 30
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 31
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 32
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 33
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 34
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 35
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 36
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 37
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 38
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 39
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 40
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 41
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 42
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 43
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 44
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 45
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 46
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 47
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 48
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 49
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 50
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 51
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 52
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 53
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 54
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 55
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 56
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 57
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 58
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 59
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 60
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 61
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 62
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 63
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 64
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 65
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 66
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 67
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 68
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 69
Institutiile Nationale si Internationale de Mediu - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Institutiile Nationale si Internationale de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Mediului - Constraventionala, Penala, Civila

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Drept European al Mediului

CONFERINTA INTERNATIONALA PRIVIND MEDIUL SI DEZVOLTAREA – RIO DE JANEIRO, 3 – 14 IUNIE 1992 Cea din urma mare manifestare a omenirii in privinta...

Sistemul de Protectie Speciala a Persoanelor cu Handicap - Legea 448-2006

1.Scurt istoric O întreagă perioadă istorică, denumită ”Etapa instituţională”, societatea a acordat sprijin persoanelor cu handicap si...

Instantele Judecatoresti

I.INTRODUCERE La scurt timp dupa Decembrie 1989 si instantele judecatoresti au intrat in randul evenimentelor ce au marcat schimbarea. Insa...

Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului

1. Mediul înconjurător pentru Europa Organizaţiile Ecologice Neguvernamentale (O.N.G.) naţionale şi internaţionale, publicul larg, cercurile de...

Ai nevoie de altceva?