Inviolabilitatea Domiciliului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Inviolabilitatea Domiciliului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Rata

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

ÎNTRODUCERE
§ 1. Dispoziţii generale privind principiile fundamentale ale procesului penal în Republica Moldova.
§ 2. Locul principiului inviolabilităţii domiciliului în sistemul de principii fundamentale ale procesului penal.
§.3 Necesitatea participării judecătorului de instrucţie la efectuarea unor acţiuni de urmărire penală
§.4 Respectarea principiului inviolabilităţii domiciliului la efectuarea acţiunilor de urmărire penală
§.5 Respectarea principiului inviolabilităţii persoanei la aplicarea reţinerii
ÎNCHEIERE

Extras din document

Întroducere

Actualitatea temei. Fiecare ramură de drept precum şi dreptul în general au la baza sa principii fundamentale. Principiile de drept sunt acele idei conducătoare ale conţinutului tuturor normelor juridice. Ele au atât un rol constructiv, cît şi un rol valorizator pentru sistemul de drept în sensul că ele cuprind cerinţele obiective ale societăţii, cerinţe cu manifestări specifice în procesul de construire a dreptului şi în procesul de realizare a sa.

Principiul se poate prezenta sub diferite forme, axiome, deducţii, dar în special ca o generalizare de fapte experimentale. Atunci când generalizarea acoperă o totalitate a acestor fapte experimentale suntem în prezenţa unui principiu şi existenţa unor principii de bază se impune ca necesară.

Principiile fundamentale a procesului penal al Republicii Moldova sunt reguli cu caracter general în temeiul cărora este reglementată întreaga desfăşurare a procesului penal. Ele sunt determinate de scopul procesului penal.

Scopul şi sarcinile lucrării.

Principiile pe care le-am menţionat în teza dată sunt reguli de bază care stau la temelia organizării şi desfăşurării procesului penal. Caracterul lor de reguli de bază decurge din faptul că ele îşi găsesc consacrarea expresă sau clară din Constituţia Republicii Moldova şi din această cauză principiile se impun tuturor indivizilor cu forţă juridică superioară faţă de orice alte reglementări. Majoritatea principiilor ale procesului penal sunt principii constituţionale. Cu toate că nu sunt cuprinse în mod direct de Constituţie celelalte principii ale procesului penal se desprind din reglementările acestei legi. Ele se mai numesc principii speciale. Principiile fundamentale ale procesului penal au o importanţă mare pentru desfăşurarea procesului penal şi apărarea persoanelor care participă la procesul penal şi se aplică obligatoriu în toate fazele procesului, limitele de solicitare fiind prevăzute de lege.

§ 1. Dispoziţii generale privind principiile fundamentale ale procesului penal în Republica Moldova.

Principiile fundamentale ale procesului penal sunt regulile cele mai generale în temeiul cărora este reglementat şi se desfăşoară procesul penal.

I.Neagu consideră că în vederea realizării scopului său procesul penal este călăuzit de anumite principii fundamentale ce fixează cadrul politico juridic în conformitate cu care trebuie să aibă loc reacţia societăţii faţă de cei ce încalcă legea penală.

Alexandru Pintea consideră că principiile procesului penal se constituie în idei diriguitoare şi fundamentale potrivit cărora este organizat sistemul judiciar în acestea fiind cuprinse normele fundamentale pe care este clădită întreaga construcţie a procesului penal.

Normele care ordonează desfăşurarea procesului penal pot avea o întindere mai mare sau mai restrânsă. Unele norme au valoare de principiu, iar altele reglementează doar unele activităţi sau raporturi judiciare. Principiile pot şi ele să determine desfăşurare întregului proces penal sau numai a unor instituţii de drept, etape procesuale sau chiar a unei faze procesuale.

Principiile fundamentale ale procesului penal ar putea fi definite ca fiind regulile generale care guvernează toate instituţiile procesuale şi fazele procesului penal .

Întrucât unele din acestea principii consacră şi garantează drepturi şi libertăţi cetăţeneşti recunoscute în legea fundamentală, recunoaşterea şi aplicarea lor va trebui să fie raportată şi la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului , la pactele şi la celelalte tratate la care Republica Moldova este parte( art.4 din Constituţia Republicii Moldova). Potrivit art. 4 din Constituţia R.M. “Dacă există ne concordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care R.M. este parte, în legile interne, au prioritate reglementările internaţionale”. Prin aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, semnarea şi ratificarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, inclusiv a dispoziţiilor facultative ale art.2 şi art.46, principiile vor trebui colaborate şi completate cu dispoziţiile Convenţiei .

Principiile fundamentale ale procesului penal se constituie într-un sistem care asigură desfăşurarea procesului penal spre atingerea scopului în mod armonios, eficient, demn pentru un stat de drept, civilizat, cu excluderea represiunii inutile şi care să apere persoana nevinovată.

Bibliografie

I. Acte normative internaţionale:
1. Declaraţia Universă1a а Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală а ONU prin rezoluţia 217 (III) din 10.12.1948.
2. Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale аlе Omului adoptată la Roma la 04.11.1950 în vigoare la 03.09.1953, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.02.1998
II. Acte normative naţionale:
1. Constituţia Republicii Moldova 29 iulie 1994, cu modificările ulterioare.
2. Codul de Procedură Penală, nr. 122-XV din 14 martie 2003, cu modificările ulterioare.
3. Codul Penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea 985 – XV din 18.04.2002, cu modificările ulterioare.
4. Legea cu privire la Procuratură, nr. 294-XVI, din 25.12.2008.
5. Legea cu privire la avocatură, adoptată la 19.07.02, în vigoare din 12.09.02 –MO nr. 126-127
6. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995
7. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie al RM nr.11/3,2005
8. Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica asi¬gurării controlului judecătoresc de către judecătorii de instrucţie în procesul urmăririi penale" nr. 7 din 04.07. 2005. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr. Ll
III. Literatura
1. Gr.Theodoru “Drept procesual penal” partea generală. Bucureşti 1999.
2. Ion Negau “Tratat de procedură penală” Bucureşti 1997.
3. A.Pinea “Drept procesual penal” Bucureşti 2002.
4. Nicolae Volonciu “Tratat de procedură penală” Bucureşti 1993
5. Boroi A., Drept procesual penal,, Bucureşti 2001;
6. Ion Neagu, Tratat de drept procesual penal, Bucureşti, 2004
7. Neagu I., Tratat de Procedură Penală, Pro, Bucureşti-1997
8. I.Dolea, I. Sedleţchi Dm. Roman,T. Vizdoagă V. Rotaru, S. Ursu, A. Cerbu „Organizarea şi activitatea Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept în Republica Moldova", ed. Cardidact, Chişinău 2004.
9. Vasile Păvăleanu „Drept procesual penal” Lumina lex 2001
10. Gheorghe Teodoru “Drept procesual penal” partea generală Bucureşti 1999
11. Mihai Basarab “Drept procesual penal” Bucureşti 2000.
12. Mateuţ Ch. Procedură penală “Partea generală” vol.I
13. Gheorghiţă Mateuţ, Procedură penală (partea generală ) vol. II, Chemarea Iaşi 1997
14. Curier “Ex Lege”, nr.10, an.IY, iunie 2007.
15. Dicţionar enciclopedic. Editura „Cartier", Chişinău, 2003
16. E. Cătană, I. Dolea, T. Popovici, D. Roman. Inviolabilitatea persoanei în Republica Moldova. - Chişinău: IRP
17. Botezatu, Raisa. Controlul judiciar asupra urmăririi penale / Raisa Botezatu // Avocatul Poporului.2003. Nr. 11-12
18. Valeria Şterbeţ , Raisa Botezatu, Sergiu Furdui, Vera Macinscaia, Eugenia Fistican, Ion Muruianu. Administrarea eficientă a justiţiei, Ed. „Cartier", Chişinău, 2006.
19. V.Şterbeţ,M.Avraam, T.Popovici, Ghidul judecătorului de instrucţie, cartier juridic, Chişinău,2007
20. V.Zubco, M. Avraam, M. Gheorghiţa şi alţ., Protecţia drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrăngere,Ed. ARC,Chişinău, 2006
21. Bunici P., Drept Procesual Penal, Partea generală, România de mâine, Bucureşti –2003
22. Tudor Osoianu, Victor Orîndaş, Procedură penală, Chişinău 2004
23. Osoianu T., Desăvârşirea reglementării actelor de urmărire în Procesul Penal al R.M, Chişinău –2003.
24. Gheorghe Antoniu, Nicolae Volonciu, Nicolae Zaharia, Dicţionar de procedură penală, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti 1988

Alte informatii

Locul principiului inviolabilităţii domiciliului în sistemul de principii fundamentale ale procesului penal.