Modul si Conditiile de Valorificare a Bunurilor Intrate in Proprietatea Privata a Statului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Modul si Conditiile de Valorificare a Bunurilor Intrate in Proprietatea Privata a Statului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL 1 Cadrul legislativ ce reglementeaza modul şi condiţiile de valorificare a
bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 2
CAPITOLUL 2 Categorii de bunuri ce pot fi valorificate, declararea si preluarea bunurilor
intrate in proprietatea privata a statului 2
2.1. Categorii de bunuri ce pot fi valorificate 2
2.2. Declararea si preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului 3
CAPITOLUL 3 Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a
statului 5
3.1.Atestarea calitatii bunurilor 5
3.2.Evaluarea bunurilor 6
3.3.Valorificarea bunurilor 7
CAPITOLUL 4 Veniturile încasate şi cheltuielile aferente bunurilor intrate în proprietatea privată a statului 12
CAPITOLUL 5 Procedura privind calculul şi virarea drepturilor de import aferente bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală 13
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

CAPITOLUL 1

Cadrul legislativ ce reglementeaza modul şi condiţiile de valorificare

a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

Valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, era reglementată pana la inceputul anului 2007 prin Ordonanţa Guvernului nr. 128 / 1998 republicată, precum şi prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului numarul 128/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului numarul 514/1999, republicată.

In ianuarie 2007 a fost emisa Ordonanţa Guvernului nr. 14 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care a fost aprobata prin Legea 274/3 octombrie 2007. Prin Hotararea Guvernului 731/ 4 iulie 2007 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a ordonantei 14/2007.

Odata cu aprobarea OG 14/2007 s-au dorit urmatoarele:

a) Reglementarea cadrului general de desfăşurare a activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, urmând ca procedura efectivă de valorificare să fie reglementată prin normele metodologice care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului (HG 731/2007);

b) Clarificarea regimului vamal pentru bunurile abandonate în vamă sau confiscate de autorităţile vamale, provenind din ţările nemembre ale Uniunii Europene;

c) Reglementarea posibilităţii de atribuire cu titlu gratuit a unor bunuri imobile, către autorităţi publice centrale şi locale, cu destinaţia de locuinţă de serviciu.

Activitatea se va desfăşura, în continuare, prin organele de valorificare existente în prezent, respectiv direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, precum şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bucureşti, şi administraţiile finanţelor publice de sector din structura acesteia, precum şi prin autorităţile vamale, pentru bunurile care intră în proprietatea privată a statului prin acestea, provenind din ţări nemembre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL 2

Categorii de bunuri ce pot fi valorificate, declararea si preluarea

bunurilor intrate in proprietatea privata a statului

2.3. Categorii de bunuri ce pot fi valorificate

Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele de valorificare abilitate.

Sunt exceptate de la aceasta categorie de bunuri, acelea care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare. Acestea din urma vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei ordonanţe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora.

În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de proprietate îl constituie însuşi procesul-verbal de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat şi contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pot fi valorificate următoarele bunuri, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel:

a) bunurile confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună confiscarea, dacă deciziile, respectiv procesele-verbale sau alte acte prin care s-a dispus confiscarea, nu au fost contestate în termenul legal sau au fost contestate şi contestaţia a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante;

c) bunurile care provin din donaţii, cu excepţia celor afectate de clauze derogatorii;

d) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificaţi, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliţie, sau bunurile mobile descoperite de organele poliţiei de frontieră în zonele de competenţă, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării şi a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeaşi categorie intră şi cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror proprietari sunt cunoscuţi, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului de a renunţa la dreptul de proprietate asupra acestora;

e) bunurile considerate abandonate sau fără stăpân prin efectul unor acte normative;

f) bunurile abandonate în favoarea statului la autoritatea vamală;

g) mijloacele de plată în valută convertibilă şi în lei, titlurile de valoare şi orice active necorporale sau drepturi, inclusiv creanţe, intrate în proprietatea privată a statului prin modalităţile prevăzute la punctele a) - f);

h) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispoziţia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea şi nu s-a cerut ridicarea de către cei care le-au depus sau care erau îndreptăţiţi să le ridice, în termenul de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare;

i) orice alte bunuri mobile şi imobile intrate în proprietatea privată a statului.

2.2. Declararea si preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului

Deţinătorii de bunuri au obligaţia să declare bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti ori administraţiilor finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepţia bunurilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, cat si a urmatoarelor categorii de bunuri:

a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanţele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Naţională a României în condiţiile legii;

c) armele de foc, muniţiile, materiile explozive şi bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliţiei Române, Ministerului Apărării ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislaţia privind regimul armelor şi muniţiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Modul si Conditiile de Valorificare a Bunurilor Intrate in Proprietatea Privata a Statului.doc