Obligații care Incumbă Profesioniștii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2523
Mărime: 26.98KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Ion Țuțuianu

Extras din document

1. Obligaţiile comercianților privind înregistrarea în registrul comer¬ţului.

“Într-o formulare generală, subiectele in dreptul comercial sunt participanții la raporturile comerciale, in principal comercianții, fie că sunt personane fizice, fie că sunt persoane juridice, respectiv societăți comerciale”

Exercitarea unei activități comerciale impune existența unor condiții care să asigure cadrul juridic corespunzător. “În acest scop, legea instituie anumite obligații in sarcina acelora care desfasoară activitatea comercială ca profesiune, adică a comercianților ” Prin instituirea obligațiilor profesionale ale comercianților se urmarește apărarea intereselor publice, in special creditul comercial, dar și protejarea intereselor terților și ale comercianților insisi.

Astfel, comercianții au obligatia sa indeplineasca anumite formalitati de publicitate, in vederea aducerii la cunostinta celor interesati a existentei unui nou comerciant, precum și a unor acte și fapte din activitatea comercianților Această obligație a comercianților se realizează, in principal, prin publicitatea in registrul comertului.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, comercianții au obligaţia ca, înainte de începerea comerţului, să ceară înmatricularea în registrul comerţului, iar în cursul exercitării și la încetarea comerţului, să ceară înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele, a căror înregistrare este prevăzută de lege.

Prin urmare, înregistrarea în registrul comerţului cuprinde o dublă obligaţie a comercianților; o primă obligaţie, care trebuie îndeplinită înainte de începerea activităţii comerciale, constă în înregistrarea în registrul comerţului; o a doua obligaţie, care urmează să fie îndeplinită în cursul exercitării activităţii comerciale şi la încetarea ei, priveşte înscrierea în registrul comerţului a unor menţiuni privind actele şi faptele prevăzute de lege.

Registru comerțului este un document public, care asigură publicitatea comercianților cu scopul protejării intereselor acestora, dar, mai cu seama, a terțelor persoane. Din punct de vedere organizatoric, registrul comertului se ține de catre Oficiul Național al Registrului Comerțului, organizat in fiecare județ și in municipiul București.

În vederea eliberării certificatului de înregistrare primariile au obligația să ia masurile necesare pentru a asigura obținerea cazierului fiscal și dovada rezervarii denumirei firmei necesare pentru eliberarea și depunerea autorizației, in copie certificată la oficiul registrului comertului. Prin excepție, înregistrarea la Registrul comerțului a comercianților persoane fizice și asociații familiale se face numai pe baza autorizației emise de primari.

Înregistrările in registrul comerțului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau a hotărârii tribunalului in cazurile prevazute de lege

Înregistrarea comerciantului persoana fizică in registrul comerțului se face pe baza cererii de înregistrare care trebuie sa cuprindă date referitoare la :

- Indentificarea comerciantului : nume, prenume, domiciliu, catățenia, data și locul nașterii, starea civilă, averea și modul de evaluare a acesteia, precum și activitatea comercială anterioară;

- Firmă comercială, sediul acesteia al sucursalelor sau filialelor;

- Activitatea de comerț, cu precizarea domeniului și a activității principale;

- Numarul, data și organul eminent al autorizației pentru exercitarea comertului.

Cererea de inmatriculare va fi semnată de comerciant sau de o persoana împuternicită prin procură specială, procura care trebuie întocmită în formă autentică. De asemenea cererea de inmatriculare va fi însotită de actele doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.

Eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei acestuia dă dreptul comer¬ciantului în cauză să înceapă activitatea comercială.

De menţionat este că neobţinerea unuia sau mai multor avize, autorizaţii și/sau acorduri atrage după sine neeliberarea certificatului de înregistrare.

Pe parcursul exercitarii comertului, potrivit art. 21 din Legea nr. 26/1990, republicată, comerciantul este obligat sa menționeze in registrul comerțului toate modificările referitoare la :

- donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum și orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;

- date privind indentificare imputernicitului (reprezentantului). Daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala ori filiala, mentiunea de va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala ori filiala;

- brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema și alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociaţie familială are un drept;

Bibliografie

S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, Drept comercial pentru învațămantul economic, Editura Universitară, București, 2005;

I. L. Georgescu, Drept comercial roman vol. I, Editura All Beck, 2002

S. D. Cărpenaru, Drept comercial român Ediția a 5-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2004;

Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 Republicată privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, alin. 1;

Legea nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurenței neloiale;

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitații.

Preview document

Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 1
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 2
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 3
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 4
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 5
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 6
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 7
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 8
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 9
Obligații care Incumbă Profesioniștii - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Obligatii care Incumba Profesionistii.docx

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Mandatul

Capitolul I Consideraţii generale privind contractul de mandat 1.1.Aspecte introductive Despre contractul de mandat s-a spus că se află la...

Libertatea de Exprimare prin Presă

I N T R O D U C E R E Prin semnarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, la 7 octombrie 1993, chiar în...

Comerciantii - Fondul de Comert

1. COMERCIANŢII 1.1 NOŢIUNEA DE COMERCIANT Conform articolului 7 din Codul Comerţului , “sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având...

Codul de Conduită a Funcționarilor Publici

“Codul de conduită a funcționarilor publici în contextul actual” reprezintă o parte din tema mai vastă de cercetare “Exercitarea deontologică a...

Clauzele Abuzive în Contractele Încheiate cu Consumatorii

1. Consideraţii introductive În contractul încheiat între profesionişti şi consumatori , libertatea contractuală, de stabilire a clauzelor...

Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice

Argument Debutul anilor ’90 ai secolului trecut a pus cu stringenţă problema lipsei de jurisprudenţă a justiţiei din România. Din cauza...

Contractul de Comision

Capitolul I Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage...

Ai nevoie de altceva?