Oferta Publica de Preluare Obligatorie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Oferta Publica de Preluare Obligatorie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Oferta publică de preluare obligatorie este acea operaţiune prin care: „O persoană care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei deţineri.”

Secţiunea a 6-a din Capitolul I, Titlul V al Legii nr. 297/2004 stabileşte modul în care se desfăşoară ofertele publice de preluare obligatorii, statuând încă de la început, prin art. 202, faptul că: „Prevederile acestei secţiuni se aplică societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.”

Rațiunea obligativității derulării unei oferte publice de cumpărare/preluare este aceea de protejare a acționarilor minoritari, apreciindu-se că, în cazul societăților admise la tranzacționare, cel care ajunge să dețină 33% din drepturile de vot deține controlul asupra societății. Publicitatea este necesară pentru a da posibilitatea celor care nu doresc să rămână acționari în societate de a-și putea vinde acțiunile înainte de dobândirea de către ofertant a uneia dintre pozițiile respective. În cazul în care cumpararea de acțiuni ar fi neîngrădită de astfel de reglementări, acționarii existenti ar fi dezavantajați, în sensul că ar fi puși în fața faptului împlinit al preluării controlului, iar șansele ca ei să își valorifice investiția făcută prin vânzarea acțiunilor în piață ar scadea, ceea ce ar duce inerent și la scăderea lichidității.

I. Înțelesul termenilor

Tot Legea nr. 297/2004 stabilește în articolul 2 înțelesul unor termeni folosiți pentru a defini această operațiune de piață astfel:

a) ofertă publică de valori mobiliare – înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobilare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;

b) ofertă publică de preluare – oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;

c) persoane care acţionează în mod concertat – două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat:

- persoanele implicate;

- societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele;

- o societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele;

- o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;

d) persoane implicate:

- persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun;

- persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control;

- persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control;

- soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) – c);

- persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent;

e) valori mobiliare:

- acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital;

- obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital;

- orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată;

Fisiere in arhiva (1):

  • Oferta Publica de Preluare Obligatorie.docx