Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 21030
Mărime: 53.70KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: drd.Ion Marin

Cuprins

Capitolul I

Ordinea constitutionala actuala în raport cu legea fundamentala

si cu dreptul comunitar 11

I,1. Concepte si notiuni definitorii 11

I,2. Suveranitatea si suprematia, principii esentiale

ale Constitutiei României 15

Capitolul II

Revizuirea Constitutiei României, un proces evolutiv,

de integrare a prevederilor constitutionale UE 21

II,1. Cerintele si modalita tile modifica rii esentiale

a legii fundamentale 21

II,2. Solutiile legiuitorului român. Modifica ri introduse

în Titlul I si în Titlul II 22

II,3. Introducerea Titlului VI – Integrarea euro-atlantica – solutie

preliminara pentru aderare 24

II,4. Dreptul constitutional român si dreptul comunitar, identita ti

si interferente – fundamentul viitoarelor modificari constitutionale 26

Capitolul III

Constitutia si dreptul Uniunii, prioritare fata de dreptul

statelor membre 29

III, 1. Definirea si obiectivele Uniunii Europene 29

III, 2. Procesul atribuirii unor elemente de statalitate Uniunii.

De la Tratat la Constitutie 34

Capitolul IV

Constitutia pentru Europa, izvor fundamental de drept în UE 39 IV,1. Uniunea coordoneaza politicile statelor membre si exercita

competentele ce i-au fost transferate prin metoda comunitara 39

IV,2. Spatiu de libertate, securitate si justitie, fa ra frontiere,

o piata interna cu libera concurenta 42

Capitolul V

Propuneri de lege ferenda privind încorporarea

dreptului european constitutional în dreptul constitutional intern 46

A. Preambulul si Titlul VI – privind integrarea euro-atlantica 46

B. Modifica ri în privinta principiilor generale (Titlul I) 49

C. Modifica ri în privinta Titlului II din Constitutie:

drepturile, liberta tile si îndatoririle fundamentale 51

D. Modifica ri constitutionale în privinta puterilor publice 54

Concluzii 57

Glosar de termeni si concepte 59

Bibliografie orientativa 64

Extras din document

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus procesului de constitutionalizare a dreptului. Ordinea constitutionala din România, ca tip de organism si functionare a societa tii si subsistemelor sale sociale si institutionale, juridice, s-a format, s-a perfectionat si s-a consolidat începând cu primele acte normative fundamentale – Statutul dezvolta tor al Conventei de la Paris din 1864 al lui Alexandru Ioan Cuza si Constitutia de la 1866 – ajungând, prin Constitutia intrata în vigoare în 1991, la stadiul sa u cel mai evoluat sub aspect tehnico-legislativ si principial juridic.

În linii generale, ordinea constitutionala este similara în toate statele civilizate ale lumii, dar prezinta si numeroase particularita ti ce deriva din specificul national – cultura , identitate, traditii, mentalita ti, istorie, context geo-strategic, sistem de aliante etc., ceea ce se reflecta în mod evident si în ordinea constitutionala din România. Toti acesti factori determina o continua evolutie, o perfectionare si o adaptare a ordinii constitutionale, ceea ce se produce prin revizuiri succesive, ori prin elaborarea unor noi Constitutii. Integrarea României în Uniunea Europeana impune, asa cum este unanim admis, implementarea acquis-ului comunitar, respectiv alinierea si adaptarea sistemului juridic român la sistemul de norme europene, ceea ce implica , în mod obiectiv, schimba ri la nivelul ordinii constitutionale. Acesta este un proces complex, de durata , care a fost demarat cu ani în urma , accelerat în ultima perioada , urmând sa fie definitivat în scurt timp.

Ulterior datei adera rii, modifica rile si perfectiona rile sistemului juridic românesc se vor produce sincronic, concomitent cu cele din Uniune. Acest proces este facilitat si de apropierea în timp dintre aderarea României si adoptarea Constitutiei pentru Europa, quintesenta , sinteza si expresie a dreptului comunitar european, a întâieta tii sale în raport cu dreptul national, inclusiv cu cel constitutional românesc. Modifica rile actelor normative trebuie sa fie în România conforme cu litera si spiritul legii fundamentale, sa fie constitutionale, în baza principiului suprematiei Constitutiei. Dar în contextul integra rii, însusi acest principiu al suprematiei Constitutiei, al ordinii constitutionale este abordat într-un spirit flexibil, avându-se în vedere acumula ri si chiar interpreta ri de noi sensuri si pozitiona ri, spre a evita blocaje constitutionale, institutionale, legislative. Abordata cu prudenta , revizuirea Constitutiei României, în baza comandamentelor integra rii în Uniunea Europeana , a parcurs deja o prima etapa , între modifica rile si completa rile apa rute prin Legea nr. 429/2003 fiind incluse si unele derivate din procesul integra rii în UE, cerute în mod expres la data respectiva sau doar propuse de doctrina .

Cu toate acestea, legislativul a simtit nevoia sa pa streze prin alineatul 5 al articolului 1, Titlul I, o precizare apa sata în privinta suprematiei, în acest mod: „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.” La o prima vedere aceasta prevedere este superflua , având în vedere ca respectarea normelor juridice, a actelor normative, nu doar ca se prezuma , ci este însa si ratiunea lor de a fi. S-a ajuns însa la aceasta formulare, tocmai ca un ra spuns implicit fata de presiunile de sorginte „mondialista ” sau, dimpotriva , „localista ” de a se introduce elemente de relativitate fata de suprematie si, concomitent, fata de ordinea constitutionala .

Totusi, trebuie ara tat, si lucrarea va demonstra acest imperativ, în materia atât de delicata si specioasa a suveranita tii si suprematiei sunt necesare o serie de re-fundamenta ri, plecând de la realitatea pozitiei ierarhice a sistemului juridico-institutional european, a Constitutiei Europene si a însesi prevederilor din Constitutia României. Astfel, art. 11, alin. 2 prevede în mod clar ca „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern ”. La rândul sa u, alineatul 2, articolul 148, din Titlul VII, statueaza explicit: „Ca urmare a adera rii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementa ri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”. Modalitatea transfera rii unor prerogative apartinând conceptului de suveranitate pune cele mai mari probleme în raport cu adoptarea acquis-ului comunitar nu doar în România.

Dupa îndelungi dezbateri, o serie de ta ri au adoptat diverse variante, ce au fost analizate si de legislativul român, în perspectiva concretiza rii prevederilor art. 148 (Integrarea în Uniunea Europeana ). „Acest transfer ca tre exteriorul statului al unor atributii si competente, specifice pâna acum suveranita tii de stat a României, nu s-ar fi putut realiza daca nu presupunea ca respectivele atributii sa fie în continuare sub controlul statului român1”, se arata într-o recenta lucrare de drept constitutional. Totusi, chestiunea controlului statului national este discutabila , mai ales în cazul competentelor exclusive ale Uniunii.

Preview document

Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 1
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 2
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 3
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 4
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 5
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 6
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 7
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 8
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 9
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 10
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 11
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 12
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 13
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 14
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 15
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 16
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 17
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 18
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 19
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 20
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 21
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 22
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 23
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 24
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 25
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 26
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 27
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 28
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 29
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 30
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 31
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 32
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 33
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 34
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 35
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 36
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 37
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 38
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 39
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 40
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 41
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 42
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 43
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 44
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 45
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 46
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 47
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 48
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 49
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 50
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 51
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 52
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 53
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 54
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 55
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 56
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 57
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 58
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 59
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 60
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 61
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 62
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 63
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 64
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 65
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 66
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 67
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 68
Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Legalitatea si Legitimitatea Puterii. Fundamente Constitutionale ale Democratiei

INTRODUCERE Începutul noului mileniu s-a confundat cu schimbări de o deosebită complexitate la nivelul politicii mondiale, unde nevoia acută de...

Principiul Separației Puterilor în Stat

Consideratii introductive La sfârsitul secolului al XVII –lea si începutul celui urmator, asistam la aparitia zorilor lumii moderne. În aceasta...

Posibilitatea Restrângerii Exercitării unor Drepturi în Constituția României

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează pe larg raportul dintre individ şi stat din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor fundamentale. Existenţa...

Drepturile Omului si Mecanismele Europene de Protectie a Drepturilor Omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Restructurarea Statului de Drept - Element Constitutiv al Procesului de Democratizare in Romania

ARGUMENT Tema acestei lucrări m-a fascinat, m-a făcut să caut răspunsuri la întrebările care se iveau odată cu dezvoltarea noului stat de drept...

Regulile aplicabilitatii dreptului UE in raport cu dreptul intern al statelor membre

INTRODUCERE Comunitatea Europeană a instituit o ordine de drept autonomă, care este expresia unei conştiinţe deosebite a valorilor, impregnate de...

Principiul Aplicării Prioritare a Dreptului European

1. Elemente de drept comunitar european 1.2. Conceptul de drept european Dreptul comunitar desemnează normele juridice care se aplică în ordinea...

Ai nevoie de altceva?