Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: drd.Ion Marin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Capitolul I
Ordinea constitutionala actuala în raport cu legea fundamentala
si cu dreptul comunitar 11
I,1. Concepte si notiuni definitorii 11
I,2. Suveranitatea si suprematia, principii esentiale
ale Constitutiei României 15

Capitolul II
Revizuirea Constitutiei României, un proces evolutiv,
de integrare a prevederilor constitutionale UE 21
II,1. Cerintele si modalita tile modifica rii esentiale
a legii fundamentale 21
II,2. Solutiile legiuitorului român. Modifica ri introduse
în Titlul I si în Titlul II 22
II,3. Introducerea Titlului VI – Integrarea euro-atlantica – solutie
preliminara pentru aderare 24
II,4. Dreptul constitutional român si dreptul comunitar, identita ti
si interferente – fundamentul viitoarelor modificari constitutionale 26

Capitolul III
Constitutia si dreptul Uniunii, prioritare fata de dreptul
statelor membre 29
III, 1. Definirea si obiectivele Uniunii Europene 29
III, 2. Procesul atribuirii unor elemente de statalitate Uniunii.
De la Tratat la Constitutie 34

Capitolul IV
Constitutia pentru Europa, izvor fundamental de drept în UE 39 IV,1. Uniunea coordoneaza politicile statelor membre si exercita
competentele ce i-au fost transferate prin metoda comunitara 39
IV,2. Spatiu de libertate, securitate si justitie, fa ra frontiere,
o piata interna cu libera concurenta 42
Capitolul V
Propuneri de lege ferenda privind încorporarea
dreptului european constitutional în dreptul constitutional intern 46
A. Preambulul si Titlul VI – privind integrarea euro-atlantica 46
B. Modifica ri în privinta principiilor generale (Titlul I) 49
C. Modifica ri în privinta Titlului II din Constitutie:
drepturile, liberta tile si îndatoririle fundamentale 51
D. Modifica ri constitutionale în privinta puterilor publice 54

Concluzii 57
Glosar de termeni si concepte 59
Bibliografie orientativa 64

Extras din document

Ordinea constitutionala este impusa si mentinuta de legea fundamentala , respectiv de Constitutie si de întregul sistem juridic national supus procesului de constitutionalizare a dreptului. Ordinea constitutionala din România, ca tip de organism si functionare a societa tii si subsistemelor sale sociale si institutionale, juridice, s-a format, s-a perfectionat si s-a consolidat începând cu primele acte normative fundamentale – Statutul dezvolta tor al Conventei de la Paris din 1864 al lui Alexandru Ioan Cuza si Constitutia de la 1866 – ajungând, prin Constitutia intrata în vigoare în 1991, la stadiul sa u cel mai evoluat sub aspect tehnico-legislativ si principial juridic.

În linii generale, ordinea constitutionala este similara în toate statele civilizate ale lumii, dar prezinta si numeroase particularita ti ce deriva din specificul national – cultura , identitate, traditii, mentalita ti, istorie, context geo-strategic, sistem de aliante etc., ceea ce se reflecta în mod evident si în ordinea constitutionala din România. Toti acesti factori determina o continua evolutie, o perfectionare si o adaptare a ordinii constitutionale, ceea ce se produce prin revizuiri succesive, ori prin elaborarea unor noi Constitutii. Integrarea României în Uniunea Europeana impune, asa cum este unanim admis, implementarea acquis-ului comunitar, respectiv alinierea si adaptarea sistemului juridic român la sistemul de norme europene, ceea ce implica , în mod obiectiv, schimba ri la nivelul ordinii constitutionale. Acesta este un proces complex, de durata , care a fost demarat cu ani în urma , accelerat în ultima perioada , urmând sa fie definitivat în scurt timp.

Ulterior datei adera rii, modifica rile si perfectiona rile sistemului juridic românesc se vor produce sincronic, concomitent cu cele din Uniune. Acest proces este facilitat si de apropierea în timp dintre aderarea României si adoptarea Constitutiei pentru Europa, quintesenta , sinteza si expresie a dreptului comunitar european, a întâieta tii sale în raport cu dreptul national, inclusiv cu cel constitutional românesc. Modifica rile actelor normative trebuie sa fie în România conforme cu litera si spiritul legii fundamentale, sa fie constitutionale, în baza principiului suprematiei Constitutiei. Dar în contextul integra rii, însusi acest principiu al suprematiei Constitutiei, al ordinii constitutionale este abordat într-un spirit flexibil, avându-se în vedere acumula ri si chiar interpreta ri de noi sensuri si pozitiona ri, spre a evita blocaje constitutionale, institutionale, legislative. Abordata cu prudenta , revizuirea Constitutiei României, în baza comandamentelor integra rii în Uniunea Europeana , a parcurs deja o prima etapa , între modifica rile si completa rile apa rute prin Legea nr. 429/2003 fiind incluse si unele derivate din procesul integra rii în UE, cerute în mod expres la data respectiva sau doar propuse de doctrina .

Cu toate acestea, legislativul a simtit nevoia sa pa streze prin alineatul 5 al articolului 1, Titlul I, o precizare apa sata în privinta suprematiei, în acest mod: „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.” La o prima vedere aceasta prevedere este superflua , având în vedere ca respectarea normelor juridice, a actelor normative, nu doar ca se prezuma , ci este însa si ratiunea lor de a fi. S-a ajuns însa la aceasta formulare, tocmai ca un ra spuns implicit fata de presiunile de sorginte „mondialista ” sau, dimpotriva , „localista ” de a se introduce elemente de relativitate fata de suprematie si, concomitent, fata de ordinea constitutionala .

Totusi, trebuie ara tat, si lucrarea va demonstra acest imperativ, în materia atât de delicata si specioasa a suveranita tii si suprematiei sunt necesare o serie de re-fundamenta ri, plecând de la realitatea pozitiei ierarhice a sistemului juridico-institutional european, a Constitutiei Europene si a însesi prevederilor din Constitutia României. Astfel, art. 11, alin. 2 prevede în mod clar ca „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern ”. La rândul sa u, alineatul 2, articolul 148, din Titlul VII, statueaza explicit: „Ca urmare a adera rii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementa ri comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”. Modalitatea transfera rii unor prerogative apartinând conceptului de suveranitate pune cele mai mari probleme în raport cu adoptarea acquis-ului comunitar nu doar în România.

Dupa îndelungi dezbateri, o serie de ta ri au adoptat diverse variante, ce au fost analizate si de legislativul român, în perspectiva concretiza rii prevederilor art. 148 (Integrarea în Uniunea Europeana ). „Acest transfer ca tre exteriorul statului al unor atributii si competente, specifice pâna acum suveranita tii de stat a României, nu s-ar fi putut realiza daca nu presupunea ca respectivele atributii sa fie în continuare sub controlul statului român1”, se arata într-o recenta lucrare de drept constitutional. Totusi, chestiunea controlului statului national este discutabila , mai ales în cazul competentelor exclusive ale Uniunii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ordinea Constitutionala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.doc