Prezentarea unei Institutii Publice - Autoritatea de Management POS DRU Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Prezentarea unei Institutii Publice - Autoritatea de Management POS DRU Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Santai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. PREZENTARE GENERALĂ PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 3
2. ÎNFIINŢAREA AUTORITĂŢII DE MANAGEMENT POS DRU (AM POS DRU) 4
3. ORGANIZAREA AM POS DRU 4
4. FUNCŢIONAREA AM POS DRU 6
5. PERSONALUL AM POS DRU 7
6. ATRIBUŢII AM POS DRU 8
7. CONTROLUL INTERN ÎN CADRUL AM POS DRU 8
8. RELAŢIILE AM POS DRU CU ALTE STRUCTURI PUBLICE 9
9. BAZA LEGALĂ 10

Extras din document

1. Prezentare Generală Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementării asistenţei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergenţă, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Elaborat în contextul Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi în acord cu Priorităţile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, POS DRU este un instrument important în sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale. Mai mult, investiţiile în capitalul uman vor completa şi vor conferi sustenabilitate creşterii productivităţii pe termen lung. O forţă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, este esenţială pentru o economie competitivă şi dinamică. România va promova politici active pe piaţa muncii pentru creşterea adaptabilităţii şi flexicurităţii forţei de muncă. Se preconizează obţinerea unui nivel mai înalt de participare pe piaţa muncii, ca fundament al unei economii competitive bazate pe cunoaştere.

POS DRU a fost elaborat sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. În timpul consultărilor au fost implicate următoarele instituţii: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice, Institutul Naţional de Statistică, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Comisia Anti-Sărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, Turismului si Profesiilor Liberale, alte ministere de linie şi agenţii. De asemenea, au avut loc consultări pe scară largă cu partenerii sociali, organizaţii ale societăţii civile, administraţia publică şi alţi actori relevanţi.

Cooperarea strânsă dintre MMFES şi reprezentanţii Direcţiei Generale pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse din cadrul Comisiei Europene a avut un rol important în definitivarea structurii şi conţinutului POS DRU.

Obiectivele şi scopul activităţilor POS DRU au fost stabilite pe baza analizei dezvoltării resurselor umane în România şi au fost definite în concordanţă cu următoarele documente:

− Documentul Comun de Evaluare a Politicilor de Ocupare a Forţei de Muncă (JAP 2006);

− Planul Naţional de Acţiune pentru Ocupare 2004 – 2005;

− Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială (JIM 2006);

− Strategia Naţională privind Ocuparea Forţei de Muncă 2005-2010;

− Programul Economic de Preaderare 2005;

− Strategia pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005 – 2010;

− Strategia Naţională pentru dezvoltarea serviciilor sociale 2005;

− Strategia Naţională privind prevenirea şi lupta împotriva fenomenelor de violenţă domestică 2005;

− Strategia Naţională privind incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului 2006-2008;

− Strategia Naţională pentru dezvoltarea sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice 2005-2008;

− Strategia Guvernului pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 2001;

− Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în perioada 2006-2013 - “Egalitate de şanse pentru persoane cu dizabilităţi – către o societate fără discriminare“;

− Strategia Naţională pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi;

− Strategia pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ pre-universitar 2001-2010;

− Strategia pentru descentralizarea învăţământului 2005;

− Liniile Directoare Strategice privind Educaţia şi Cercetarea 2006-2008.

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

În conformitate cu Regulamentele Comisiei Europene, pentru fiecare Program Operaţional, Statul desemnează următoarele organisme responsabile pentru implementarea acestuia:

- o autoritate de managment care poate fi o autoritate publică naţională, regională sau locală sau un organism public sau privat care gestionează programul operaţional;

- o autoritate de certificare care poate fi un organism sau o autoritate publică naţională, regională sau locală care certifică declaraţiile de cheltuieli şi cererile de rambursare înainte de transmiterea lor către Comisia Europeană;

- o autoritate de audit care poate fi un organism sau o autoritate publică naţională, regională sau locală, independentă funcţional faţă de autoritatea de managment şi autoritatea de certificare care verifică funcţionarea efectivă a sistemului de management şi control; şi

- unul sau mai multe organisme intermediare care preiau, prin delegare, una sau mai multe din atribuţiile autorităţii de managment şi/sau ale autorităţii de certificare, sub responsabilitatea acestora.

Autoritatea de Management desemnată pentru gestionarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este o structură a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES). Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea şi implementarea Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în conformitate cu principiile managementului financiar solid şi separării clare a funcţiilor.

2. Înfiinţarea Autorităţii de Management POS DRU (AM POS DRU)

AM POS DRU s-a înfiinţat în cadrul MMFES în baza HG 497/2004, art. 9:

“Art. 9 - Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestuia."

Prin art. 11(4) al HG 497/2004, în subordinea AM POS DRU, în cadrul ministerelor de resort, se înfiinţează Organisme Intermediare care preiau atribuţii specifice, punctuale ale acesteia, prin delegare:

“Art. 11(4) - Se desemnează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cele 8 structuri regionale aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane."

HG 497/2004 în art. 2 aliniatul 9 defineşte autoritatea de managment astfel:

”9. autoritatea de management este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional, precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitară INTERREG.”

Iar în art. 2 aliniatul 12 defineşte organismele intermediare ca fiind:

“12. […] instituţiile desemnate de autorităţile de management şi/sau de autoritatea de plată care, prin delegare de atribuţii de la acestea, implementează măsurile din programele operaţionale. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază de acord/protocol. Autorităţile de management şi/sau autoritatea de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale;”

În conformitate cu art. 20 al HG 497/2004 se statuează obligaţia principală a autorităţii de managment ca fiind:

"Art. 20. – […] definirea clară şi separarea adecvată a funcţiilor structurilor desemnate prin prezenta hotărâre."

3. Organizarea AM POS DRU

Autoritatea de Management pentru POS DRU este organizată la nivel de direcţie generală şi este alcătuită din patru direcţii şi patru compartimente direct subordonate directorului general. Anumite activităţi, precum auditul intern şi o parte din managementul resurselor umane, sunt desfăşurate de către alte direcţii din cadrul Ministerului Muncii, Egalităţii de Şanse şi Familiei, respectiv de către Direcţia Audit Intern şi Direcţia Managementul Resurselor Umane. O scurtă descriere a direcţiilor şi unităţilor implicate în implementarea FSE este prezentată în continuare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prezentarea unei Institutii Publice - Autoritatea de Management POS DRU Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BOGDAN VODĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE DREPT