Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4578
Mărime: 33.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Egyed Arpad
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” CENTRUL TUTORIAL ODORHEIU – SECUIESC SPECIALIZAREA : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Consideraţii preliminare 2

Ce se întelege prin „institutia Primarului” 2

Alegerea Primarului 3

Mandatul Primarului 3

Conflictul de interese 4

Incompatibilităti 5

Atributiile Primarului 9

Răspunderea Primarului 9

Încetarea Mandatului Primarul 10

Suspendarea Mandatului Primarului 10

Concluzii 11

Bibliografie 12

Extras din document

Consideraţii preliminare

În ciuda etimologiei sale, cuvântul "primar" nu desemna însă o funcţie în Roma Antică. Cuvântul a ajuns în uz mai ales în anturajul conducătorilor barbari ce s-au succedat la conducerea Imperiului Roman de Apus. Astfel, persoana însărcinată cu conducerea unei curţii regale sau ducale se numea major domus. La curtea regilor francilor merovingieni, major domus sau praefectus palatii avea o putere atât de mare încât îşi putea detrona stăpânul (cazul lui Pippin din Herstal). (traducere perfectibilă)

Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalităţii. În lume există o varietate de legi locale şi obiceiuri în ceea ce priveşte puterile şi responsabilităţile primarului, cât şi în privinţa metodelor de a ajunge primar.

Varianta franceză a cuvântului este maire. În Germania şi în Ţările de Jos magistratul şef al unui oraş era numit "magistru al cetăţenilor" (G. Bürgermeister, Du. burgemeester; zonele din Belgia unde se vorbeşte franceza folosesc bourgmestre). Pe filieră germană a pătruns în Ungaria medievală instituţia pólgármester-ului ("Bürgermeister"), care s-a păstat până în prezent. Din Ungaria noţiunea a iradiat şi la răsărit de Carpaţi, lucru care face ca în dreptul medieval român întâistătătorul unei cetăţi să se numească pârcălab, care era ajutat de consilieri numiţi pârgari (din magh. "pólgar", "cetăţean", preluat din nemţescul bürger. În Italia primarul se numeşte sindaco, în Boemia starosta şi în Spania alcalde, termen provenit din limba arabă.

În Statele Unite primarii sunt aleşi de obicei de către cetăţenii localităţii pentru un mandat stabil. Ei împart puterea de obicei cu corpul legislativ local, cum ar fi consiliul municipal. Primarii pot fi şi conducătorii consiliului local, fiind uneori aleşi ca primari de către consiliu şi nu de cetăţeni, în timp ce sarcinile uzuale ale oraşului sunt delegate unui profesionist manager de oraş. În Salt Lake County din statul american Utah există un primar al comitatului. În plus, conducătorii executivi ai tuturor comitatelor din Tennessee şi Hawaii sunt numiţi "primari". Totuşi, persoanele nu sunt numite, ci alese în funcţie.

Astăzi, primarul este autoritatea executivă a administratiei publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul de reprezentant al statului în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, în unitatea administrativ teritorială în care a fost ales.

Ce se întelege prin „institutia Primarului”?

Primarul îndeplinește o functie de autoritate publica, asigurând respectarea drepturilor si libertarilor fundamentale ale cetătenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor președintelui României, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalti conducători ai autoritarilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si ale hotărârilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Alegerea Primarului

Primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul. Potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate

Dacă nici unul dintre candidaţii propuşi de partidele şi formaţiunile politice participante la alegeri nu întruneşte această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, în cel mult două săptămâni, între candidaţii situaţi pe primele două locuri şi va fi ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. În situaţia parităţii de voturi a cel puţin doi candidaţi, pentru funcţia de primar, se declara balotaj şi se vor organiza, de drept, noi alegeri în termen de două săptămâni. La aceste alegeri vor participa numai candidaţii care s-au aflat în situaţie de balotaj.

În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor. Dacă una dintre aceste situaţii vizează unul dintre candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe celălalt candidat.

Validarea mandatului primarului se face de către judecătoria in raza căreia se afla unitatea administrativ-teritoriala de către un judecător desemnat de președintele instantei;

Rezultatul validării alegerii primarului se aduce la cunoștinta prefectului si se prezintă in ședinta de constituire a consiliului local sau, după caz, intr-o ședinta extraordinara, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei;

Primarul depune in fata consiliului local jurământul in limba romana; primarul care refuza sa depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Mandatul Primarului

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de război, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are dreptul să îl poate, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 393/2004.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, conform art.66 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.

Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

În acelaşi timp, primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, pe timp de război sau catastrofă.

Preview document

Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 1
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 2
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 3
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 4
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 5
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 6
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 7
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 8
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 9
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 10
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 11
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 12
Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale
    • coperta PRIMARUL - autoritate executiva a administratiei publice locale.doc
    • referat PRIMARUL - autoritate executiva a administratiei publice locale.doc

Alții au mai descărcat și

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Lucrarea de față se intitulează Politici de dezvoltare locală în administraţia publică românească şi europeană. Am structurat lucrarea...

Primarul și Viceprimarul

Introducere Provenită din limba latină „primarius”, noţiunea de primar îl defineşte „pe cel dintâi”, „primus”, „pe cel care este înaintea tuturor...

Consiliul Local, Parte Componenta a Sistemului Administratiei Publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Primarul

1.SCURT ISTORIC Functia de primar este o functie traditionala în administratia locala, nu numai in Europa, dar si în alte continente, cum ar fi în...

Asigurarea Protectiei Juridice a Drepturilor Omului la Nivelul Uniunii Europene

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeanǎ este o structurǎ...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Președintele Consiliului Județean

I. Alcătuirea Consiliului judeţean 1. Consiliul Judeţean Consiliul judeţean reprezintă autoritatea administraţiei publice locale ce se constituie...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Administratorul public în sistemul public românesc

Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Îmbunătățirea Cadrului Legislativ și a Celui Instituțional pe Exemplul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Roman

Capitolul I: Prezentarea Instituției 1.1 Denumirea instituției, profil, obiect de activitate profesională Instituţia publică vizată este Primăria...

Autoritatea executivă a administrației publice locale

INTRODUCERE Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a îndeplini cerinţele Consiliului...

Primarul

1.SCURT ISTORIC Functia de primar este o functie traditionala în administratia locala, nu numai in Europa, dar si în alte continente, cum ar fi în...

Ai nevoie de altceva?