Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 13 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Egyed Arpad

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Consideraţii preliminare 2
Ce se întelege prin „institutia Primarului” 2
Alegerea Primarului 3
Mandatul Primarului 3
Conflictul de interese 4
Incompatibilităti 5
Atributiile Primarului 9
Răspunderea Primarului 9
Încetarea Mandatului Primarul 10
Suspendarea Mandatului Primarului 10
Concluzii 11
Bibliografie 12

Extras din document

Consideraţii preliminare

În ciuda etimologiei sale, cuvântul "primar" nu desemna însă o funcţie în Roma Antică. Cuvântul a ajuns în uz mai ales în anturajul conducătorilor barbari ce s-au succedat la conducerea Imperiului Roman de Apus. Astfel, persoana însărcinată cu conducerea unei curţii regale sau ducale se numea major domus. La curtea regilor francilor merovingieni, major domus sau praefectus palatii avea o putere atât de mare încât îşi putea detrona stăpânul (cazul lui Pippin din Herstal). (traducere perfectibilă)

Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalităţii. În lume există o varietate de legi locale şi obiceiuri în ceea ce priveşte puterile şi responsabilităţile primarului, cât şi în privinţa metodelor de a ajunge primar.

Varianta franceză a cuvântului este maire. În Germania şi în Ţările de Jos magistratul şef al unui oraş era numit "magistru al cetăţenilor" (G. Bürgermeister, Du. burgemeester; zonele din Belgia unde se vorbeşte franceza folosesc bourgmestre). Pe filieră germană a pătruns în Ungaria medievală instituţia pólgármester-ului ("Bürgermeister"), care s-a păstat până în prezent. Din Ungaria noţiunea a iradiat şi la răsărit de Carpaţi, lucru care face ca în dreptul medieval român întâistătătorul unei cetăţi să se numească pârcălab, care era ajutat de consilieri numiţi pârgari (din magh. "pólgar", "cetăţean", preluat din nemţescul bürger. În Italia primarul se numeşte sindaco, în Boemia starosta şi în Spania alcalde, termen provenit din limba arabă.

În Statele Unite primarii sunt aleşi de obicei de către cetăţenii localităţii pentru un mandat stabil. Ei împart puterea de obicei cu corpul legislativ local, cum ar fi consiliul municipal. Primarii pot fi şi conducătorii consiliului local, fiind uneori aleşi ca primari de către consiliu şi nu de cetăţeni, în timp ce sarcinile uzuale ale oraşului sunt delegate unui profesionist manager de oraş. În Salt Lake County din statul american Utah există un primar al comitatului. În plus, conducătorii executivi ai tuturor comitatelor din Tennessee şi Hawaii sunt numiţi "primari". Totuşi, persoanele nu sunt numite, ci alese în funcţie.

Astăzi, primarul este autoritatea executivă a administratiei publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul de reprezentant al statului în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, în unitatea administrativ teritorială în care a fost ales.

Ce se întelege prin „institutia Primarului”?

Primarul îndeplinește o functie de autoritate publica, asigurând respectarea drepturilor si libertarilor fundamentale ale cetătenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor președintelui României, a hotărârilor si ordonantelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. De asemenea, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalti conducători ai autoritarilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si ale hotărârilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Alegerea Primarului

Primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul. Potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate

Dacă nici unul dintre candidaţii propuşi de partidele şi formaţiunile politice participante la alegeri nu întruneşte această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, în cel mult două săptămâni, între candidaţii situaţi pe primele două locuri şi va fi ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. În situaţia parităţii de voturi a cel puţin doi candidaţi, pentru funcţia de primar, se declara balotaj şi se vor organiza, de drept, noi alegeri în termen de două săptămâni. La aceste alegeri vor participa numai candidaţii care s-au aflat în situaţie de balotaj.

În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul următor. Dacă una dintre aceste situaţii vizează unul dintre candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe celălalt candidat.

Validarea mandatului primarului se face de către judecătoria in raza căreia se afla unitatea administrativ-teritoriala de către un judecător desemnat de președintele instantei;

Rezultatul validării alegerii primarului se aduce la cunoștinta prefectului si se prezintă in ședinta de constituire a consiliului local sau, după caz, intr-o ședinta extraordinara, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei;

Primarul depune in fata consiliului local jurământul in limba romana; primarul care refuza sa depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Mandatul Primarului

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de război, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimaţia, care va fi semnată de preşedintele de şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are dreptul să îl poate, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 393/2004.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, conform art.66 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, coroborat cu art. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.

Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

În acelaşi timp, primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, pe timp de război sau catastrofă.

Fisiere in arhiva (2):

  • Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei Publice Locale
    • coperta PRIMARUL - autoritate executiva a administratiei publice locale.doc
    • referat PRIMARUL - autoritate executiva a administratiei publice locale.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” CENTRUL TUTORIAL ODORHEIU – SECUIESC SPECIALIZAREA : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ