Probele în Materie Comercială

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5422
Mărime: 29.06KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Mircea
Cost: 7 puncte
Referatul a fost prezentat in cadrul Facultatii de Drept , Universitatea "Dunarea de Jos" Galati.

Cuprins

 1. Aspecte generale . 2
 2. Reglementarea probelor în materie comercială . 3
 3. Probele admise în dreptul comun . . 4
 4. Probele specifice dreptului comercial . 4
 5. A. Factura acceptată . 4
 6. a) Noţiune. Caractere.
 7. b) Forţa probantă a facturii comerciale.
 8. c) Clauze neacceptate de cumpărător.
 9. B. Corespondenţa comercială . . 5
 10. a) Noţiune.
 11. b) Forţa probantă a corespondenţei comerciale.
 12. C. Telegramele . 6
 13. a) Noţiune. Forţă probantă.
 14. b) Data şi dovada trimiterii telegramei
 15. c) Erorile în transmiterea telegramei
 16. D. Registrele comerciale . 8
 17. a) Înfăţişarea registrelor
 18. b) Comunicarea registrelor
 19. E. Mijoacele moderne de comunicare şi valoarea lor probatorie . 10
 20. a) Comunicarea prin telex şi fax
 21. b) Înscrisul sub formă electronică:
 22. 1. Semnătura electronică
 23. 2. Drept comparat
 24. Bibliografie . 13

Extras din referat

Probele în materie comercială

Aspecte generale

În principiu, în dreptul comercial obligaţiile se dovedesc cu aceleaşi mijloace ca şi obligaţiile civile. Deşi mijloacele de probă sunt aceleaşi, în unele cazuri diferă admisibilitatea şi modul lor de administrare.

Legislaţia comercială admite într-o măsură mult mai mare posibilitatea dovedirii faptelor ce duc la stabilirea existenţei raportului juridic obligaţional, a modificării sau a stingerii lui.

Spre deosebire de dreptul comun, unde necesitatea formei scrise este reclamată în mai multe operaţii juridice, fie ad validitatem, fie ad probationem, în materie comercială formalismul este diminuat, dar nu înlăturat în totalitate.

Activitatea comercială se bazează pe încredere între partenerii de afaceri aşa încât , în unele situaţii, formalismul este înlăturar, de exemplu, în privinţa contractelor, iar în alte cazuri el este accentuat, de exemplu, în materia titlurilor de credit, a contractelor de drept maritim, a societăţilor comerciale, etc.

Potrivit art. 46 C. Com., obligaţiile comerciale şi liberaţiunile se probează: cu acte autentice; cu acte sub semnătură privată; cu facturi acceptate; prin corespondenţă; prin telegrame; cu registrele părţilor; cu martori , de câte ori instanţa judecătoreacă ar crede că trebuie să admită proba testimonială, şi aceasta chiar in cazurile prevăzute de art. 1191 C.civ. În sfârşit, obligaţiile comerciale pot fi dovedite prin orice alte mijloace de probă admise de legea civilă. Cum se poate observa, în concepţia Codului comercial, obligaţiile comerciale pot fi dovedite cu mijloace de probă admise în dreptul civil. În privinţa acestor probe, judecătorul are o mai mare libertate de apreciere; unele mijloace de probă admise în dreptul civil cu anumite restricţii, în dreptul comercial pot fi folosite fără niciun fel de limitări.

Pe lângă mijloacele de probă consacrate de legea civilă, Codul comercial reglementeză şi unele mijloace de probă specifice impuse de natura operaţiunilor comerciale.

Regimul probator reglementat de art. 46 C.com. este aplicabil actelor juridice încheiate de comercianţi (art. 1 C.com.). Acest regim este însă aplicabil şi actelor comerciale încheiate de necomercianţi. Într-adevăr, potrivit art. 56 C.com., dacă un act este comercial numai pentru una din părţi, toţi contractanţii sunt supuşi încât priveşte acest act, legii comerciale, afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. În consecinţă, proba unui atare act juridic se poate face şi de către necomerciant în condiţiile legii comerciale, adică potrivit art. 46 C.com .

Făcând aplicaţiunea principiului libertăţii contractuale în materia obligaţiilor comerciale, rezultă şi libertatea probei în litigiile comerciale. Principiul libertăţii probei profită tuturor persoanelor care realizează acte de comerţ obiective. Art.1 din Codul comercial român îşi are originea în art.1 din Codul comercial italian, de care însă, diferă. Art.1 din Codul comercial italian este redactat astfel: ,,In materia di commercio si oservano le leggi comerciali. Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili; gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali. In mancanza si applica il diritto civile” (,,În materie de comerţ se observă legile comerciale. Unde acestea nu dispun, se aplică uzurile comerciale; uzurile locale sau speciale prevalează asupra uzurilor generale. În lipsă, se aplică dreptul civil.”).

Articolul italian, comparativ cu textul nostru, este mai bine redactat. Pe drept cuvânt se zice în acel text, că se aplică în materie comercială „legile comerciale”, iar nu legea de faţă, cum zice textul nostru, căci în comerţ se aplică nu numai legea de faţă, adică Codul de Comerţ, ci şi legile şi regulamentele comerciale. Apoi, nu numai Codul Civil se aplică, în lipsă de dispoziţiune în legile comerciale, ci întreg Dreptul Civil, care cuprinde toate legile civile, (,,omne jus quo in civitate ittimur”), care se aplică în materie civilă, în materie de drept comun.

Reglementarea probelor în materie comercială

Ca şi în materie civilă, nici în materie comercială nu există o reglementare unitară a probelor. Sistemului probatoriu în materie comercială i se aplică în primul rând Codul comercial, care enumeră câteva mijloace de probă şi prevede unele dispoziţii privitoare la acestea.

De asemenea, potrivit pct. 8 al art.46 C.com., care enumeră mijloacele de probă în litigiile comerciale, „obligaţiunile comerciale şi liberaţiunile se probează (.) prin orice alte mijloace de probă admise de legea civilă.” Aşadar se aplică, în subsidiar, şi sistemul probatoriu de drept comun, care este reglementat atât de Codul civil, cât şi de Codul de procedura civilă.

Astfel, în Codul civil se regăsesc dispoziţii referitoare la probe în Titlul III al Cărţii a III-a, în Capitolul IX intitulat „ Despre probaţiunea obligaţiilor şi a plăţii”. Dispoziţiile acestui capitol se referă la sarcina probei, precum şi la condiţiile şi forţa probantă a principalelor mijloace de probă (înscrisurile, mărturia, prezumţiile şi mărturisirea).

Codul de procedură civilă cuprinde în Cartea a II-a, Titlul III, Capitolul III, Secţiunea a III-a numită „Administrarea dovezilor”, dar prevede şi unele mijloace de probă nestipulate de Codul civil: expertiza şi cercetarea la faţa locului.

De asemenea, art. 46-57 C.com., cuprinse în Titlul V intitulat „Despre obligaţiile comerciale în general” se referă şi la alte mijloace de probă decât cele reglementate în legislaţia civilă şi procesual civilă.

Totodata, în acest domeniu regăsim norme privitoare la probe şi în legi speciale, cum ar fi reglementarea cuprinsă în Legea nr. 31/1990 sau Legea nr. 82/1991 (legea contabilităţii) cu privire la registrele comercianţilor, O.G. nr. 31/2002 privind serviciile poştale în privinţa scrisorilor sau telegramelor, Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică sau Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu referire la mijloacele moderne de comunicare.

Din interpretarea prevederilor art. 46 Cod comercial rezultă că probele în litigiile comerciale pot fi grupate astfel:

1) probe admise în dreptul comun (art. 46 alin. 2 din Codul comercial: „în fine, prin orice alte mijloace de probă admise de legea civilă”);

2) probe specifice dreptului comercial.

Preview document

Probele în Materie Comercială - Pagina 1
Probele în Materie Comercială - Pagina 2
Probele în Materie Comercială - Pagina 3
Probele în Materie Comercială - Pagina 4
Probele în Materie Comercială - Pagina 5
Probele în Materie Comercială - Pagina 6
Probele în Materie Comercială - Pagina 7
Probele în Materie Comercială - Pagina 8
Probele în Materie Comercială - Pagina 9
Probele în Materie Comercială - Pagina 10
Probele în Materie Comercială - Pagina 11
Probele în Materie Comercială - Pagina 12
Probele în Materie Comercială - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Probele in Materie Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Înscrisurile ca mijloace de probă în deptul civil român

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Afacerilor

Obiectul Dreptului Afacerilor 10. Definiţie Dreptul Afacerilor este ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile dintre oamenii de...

Drept civil și comercial

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau...

Dreptul Comercial

I.1. GENERALITĂłI TERMINOLOGIE Faptele juridice, ca izvoare de obligatii, se împart în acte juridice si fapte juridice (stricto sensu). Actele...

Drept Civil și Comercial

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI IZVOARELE DREPTULUI CIVIL ROMAN 1.Noţiunea de drept în general Dreptul ar putea fi definit ca ansamblu de norme sau...

Drept Civil și Comercial

CAP 1. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI Definitia dreptului Dreptul constituie un sistem de norme de conduita elaborate sau...

Te-ar putea interesa și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Sistemul Probator în Dreptul Civil

INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele...

Proba

Introducere Instituţia probelor este calificată ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de importante pentru protecţia...

Instituția reprezentării în dreptul civil al Republicii Moldova

Activitatea omului este atît de vastă încît tot ceea cel îl înconjoară , în afară de pamînt şi alte resurse naturale, reprezintă creaţii ale...

Drept Comercial

1.Obligatiile comerciale 1. Consideratii generale In desfasurarea activitatii sale, comerciantul încheie o serie de acte juridice sau savârseste...

Probele în materie comercială

Probele in mateie comerciala Art.46 C.Com. impune pricnipiul liberatatii probelor in materie com. Astfel contractele com. Vor putea fi probate...

Ai nevoie de altceva?