Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2068
Mărime: 23.98KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Abstract: Pornind de la constatarea diversificării nevoilor social-economice, comparativ cu perioada anterioară trecerii la economia de piață a statului, observăm că însuși normele legale și Dreptul în ansamblu sunt într-o permanentă schimbare. Contractul de locațiune fiind unul dintre cele mai utilizate, poartă aceeași „amprentă” a diversificării, iar intensificarea raporturilor de locațiune, închiriere a locuinței și arendare, pun, pe cale de consecință, noi sarcini, atât în fața legiuitorului, cât și în fața practicii și doctrinei.

Legislația Republicii Moldova în acest sens se poate mândri cu noile modificări aduse Codului civil la capitolul locațiunea. Astfel, putem menționa importanța modernizării prevederilor legislative ale Codului civil în raport cu vechile prevederi legislative care nu reglementau în totalitate normele ce țin de contractual de locațiune.

Cuvinte cheie: locațiune, locator, locatar, chirie, sublocațiune.

Abstract: Starting from the finding of the diversification of the socio-economic needs, compared to the period prior to the transition to the market economy of the state, we notice that the legal norms and the Law as a whole are in a permanent change. The lease contract being one of the most used, it bears the same "imprint" of diversification, and the intensification of the lease, rent and lease relationships, consequently, impose new tasks, both before the legislator and before the practice and doctrine.

The legislation of the Republic of Moldova in this regard can be proud of the new amendments to the Civil Code in terms of location. Thus, we can mention the importance of modernizing the legislative provisions of the Civil Code in relation to the old legislative provisions that did not fully regulate the norms related to the lease contract.

Keywords: location, landlord, tenant, rent, sublease.

Introducere: Contractul de locațiune reprezintă un instrument juridic prin intermediul căruia ambele părți contractante urmăresc un scop economic. În prezent contractul de locațiune se bucură de o largă aplicabilitate datorită raporturilor juridice esențiale ce se nasc în urma încheierii contractului de locațiune. Anume interesul consumatorilor pentru acest tip de contract ne-a motivat la elaborarea acestui articol științific, în scopul de a elucida cele mai importante probleme ce pot apărea la încheierea contratului de locațiune.

Potrivit prevederilor legislative „ Prin contractul de locațiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părți (locatar) un bun determinat individual în folosință temporară sau în folosință și posesiune temporară, iar acesta se obligă să plătească chirie.” [1]

Ce ține de terminologia folosită la identificarea acestui contract suntem total de acord cu autorii Natalia Chibac și Marin Turuta, care explică acest lucru în felul următor: „ Astfel, urmează ca termenul general de locațiune să fie folosit ori de câte ori este vorba de închirierea unui bun. O excepție de la această regulă generală terminologică este atunci când obiectul contractului este un teren agricol sau alte bunuri agricole, în acest caz, este necesar a fi utilizat termenul arendă. Respectiv de la început trebuie de determinat corect termenul care urmează a fi folosit în fiecare caz concret potrivit criteriilor sus-menționate.” [2, pag. 345]

Cu privire la analiza doctrinară a acestui tip de contract există păreri diferite, în acest sens doctorul în drept Alexandru Secrieru are următoarea părere: „Aspectele teoretico-practice privind procedura judiciară a contractelor de locațiune imobiliare locațiune sunt puțin cercetate în Republica Moldova. Nu există nici o lucrare de proporții care ar servi drept ghid în acest domeniu. Totuși, nu putem nega faptul că sunt cercetători care tratează problemele puse de noi în discuție, însă o fac într-o manieră dispersată, fără a urmări scopul de a evidenția toate conceptele și de a face o analiză complexă a fenomenului.” [4, pag. 137]

Bibliografie

1. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, Republicat în Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019 art.132.

2. Chibac N. Turuta M. Aspecte teoretice și practice privind contractul de locațiune. În: Ștințe juridice și economice. Conferința: Integrare prin cercetare și inovare. Chișinău. 2019. Pag. 343-347.

3. Dicționar juridic. Contract cu titlu oneros. https://legeaz.net/dictionar-juridic/contract-cu-titlu-oneros. Vizitat la data de 09.10.2021.

4. Secrieru A. Contractul de locațiune a bunurilor imobiliare: Rolul lui și locul în circulația civilă a Republicii Moldova (aspecte de drept civil). În: Studii juridice universitare. Chișinău. 2018. Pag. 135-145.

Preview document

Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 1
Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 2
Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 3
Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 4
Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 5
Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 6
Probleme teoretice și practice privind contractul de locațiune - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Probleme teoretice si practice privind contractul de locatiune.docx

Te-ar putea interesa și

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală....

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Contracte Speciale

Materia contractelor speciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice cu ajutorul carora se efectueaza circulatia, folosinta si...

Contractul de locațiune

Pornind de la constatarea diversificarii nevoilor social- economice, comparativ cu perioada anterioara trecerii la economia de piata a statului,...

Drept Comercial

Capitolul Noţiuni introductive privind dreptul comercial 1.1 NOŢIUNEA, OBIECTUL ŞI DEFINIŢIA DREPTULUI COMERCIAL 1.1.1 Noţiune Denumirea...

Ai nevoie de altceva?