Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii in Procesul Penal al Republicii Moldova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii in Procesul Penal al Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 101 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dodan Viorel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I Noţiunea şi istoricul contradictorialităţii 9
§1.1. Contradictorialitatea ca formă istorică a procesului penal 9
§1.2. Principiul contradictorialităţii în cadrul sistemului de principii ale procesului penal 25
§1.3. Contradictorialitatea ca metodă juridică de reglementare a raporturilor procesual penale 37
CAPITOLUL II. Realizarea principiului contradictorialităţii în faza urmăririi penale 41
§2.1. Realizarea separaţiei funcţiilor procesuale în faza urmăririi penale 41
§2.2. Funcţia învinuirii în faza urmăririi penale 46
§2.3. Asigurarea contradictorialităţii în faza urmăririi penale 65
CAPITOLUL III. Realizarea principiului contradictorialităţii în faza judecării cauzei penale 71
§3.1. Rolul instanţei de judecată la realizarea principiului
contradictorialităţii 71
§3.2. Realizarea principiului contradictorialităţii în activitatea procurorului în faza judecării cauzei penale 78
§3.3. Realizarea principiului contradictorialităţii în activitatea apărătorului în
faza judecării cauzei penale 84
Concluzii şi Recomandări 91
Bibliografie şi Note 93

Extras din document

Introducere

Problema consolidării legităţii în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecţionarea teoriei procesual-penale, precum şi a prevederilor care se referă la principiile procesual-penale de bază.

În teoria procesual-penală, principiile procesuale penale presupun acele prevederi esenţiale, care determină întreaga ordine procesuală, întregul sistem procesual, conţinutul şi formele tuturor fazelor şi instituţiilor în procesul penal.

Justiţia în general, precum şi procesul penal, în particular sunt îndreptate spre consolidarea statului nostru la realizarea funcţiei sale. Pentru aceea ca procesul penal să realizeze scopurile sale, este necesar ca el să fie coordonat în toate conţinuturile sale, şi să fie întocmit în conformitate cu principiile sale.

Principiul contradictorialităţii în procesul penal, se manifestă prin sarcinile sale, formele şi metodele realizării şi a organizării organelor de efectuare a justiţiei întru realizarea obiectivelor, care exprimă interesele poporului şi a statului, precum şi spre apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor.

Principiul contradictorialităţii în procesul penal este un principiu al justiţiei, care are nemijlocit un caracter procesual şi se referă la ordinea procedurii pe cauze penale. Principiul contradictorialităţii reprezintă în sine, structura judecăţii în care partea acuzării este separată de instanţa de judecată, care soluţionează cauza penală, şi în care atât acuzarea, cât şi apărarea se efectuează de către părţi, care sunt înzestrate cu drepturi egale, pentru apărarea intereselor şi consolidărilor sale, precum şi contestarea confirmărilor părţii opuse; unde acuzatul, este partea care are dreptul la apărare, instanţei îi aparţine dirijarea procesului, cercetarea activă a împrejurărilor cauzei penale, precum şi soluţionarea acestei cauze penale.

Actualitatea temei. De vreme ce drepturile omului, inclusiv ale persoanei în privinţa căreia se exercită actul de justiţie penală, au fost recunoscute prioritare, contradictorialitatea este acea care contribuie în cel mai direct mod la protecţia juridică a drepturilor omului.

Actualitatea temei pe care ne-am propus spre investigaţie este mai pronunţată din momentul când Republica Moldova s-a declarat stat de drept şi tinde să se integreze în Comunitatea Europeană. La etapa actuală se acordă multă atenţie problemei integrării principiului contradictorialităţii în procedura penală, fapt care necesită o studiere mai amplă, fiindcă problemele drepturilor şi libertăţilor personalităţii devin cele mai importante în crearea unui stat de drept, iar Statul poate fi considerat de drept doar atunci când în toate domeniile lui acţionează principiul egalităţii părţilor, respectându-se drepturile, libertăţile şi demnitatea persoanelor.

Tema "Problemele Realizării Principiului Contradictorialităţii în Procesul Penal al Republicii Moldova” este foarte importantă, fiindcă principiul contradictorialităţii în procesul penal este un principiu al realizării justiţiei şi reprezintă o normă procesual penală cu caracter atât general cât şi determinant în corelaţia sa cu alte norme procesual-penale.

Datorită faptului că valorile general-umane de-a lungul anilor sau schimbat tema tezei propuse rămâne a fi actuală şi inovativă chiar dacă a fost studiată de mai mulţi autori.

Noutatea ştiinţifică a acestei lucrări constă în efectuarea studiului complex asupra problemei realizării principiului contradictorialităţii la nivel monografic, analizând normele legislaţiei procesual-penale în vigoare privind realizarea principiului contradictorialităţii, căutarea căilor şi a metodelor realizării valorilor contradictoriale în procesul penal.

Contradictorialitatea procedurii penale este un proces istoric legat de introducerea în legislaţia de procedură penală a valorilor general-umane şi a garanţiilor realizării acestora, atunci când în centrul fiecărei acţiuni şi hotărâri emise se pun interesele omului, drepturile lui şi particularităţile individuale.

Inovaţia studiului efectuat. Noutatea prezentei lucrări constă în aceea că am efectuat o analiză profundă a legislaţiei recent intrate în vigoare, am efectuat un studiu comparativ între prevederile legii abrogate şi noile prescripţii legale, am analizat problema realizării principiului contradictorialităţii prin prisma prevederilor internaţionale. În urma studiului am elaborat unele propuneri capabile să fie aplicate în practică şi să modifice esenţial activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în sensul îmbunătăţirii protecţiei drepturilor fundamentale ale omului.

Ne-am propus să efectuăm acest studiu pentru a stabili care sunt cerinţele, şi importanţa realizării principiului contradictorialităţii în procesul penal al Republicii Moldova.

Valoarea teoretică a prezentei lucrări constă în faptul că pentru prima oară este făcută o încercare de a studia problema realizării principiului contradictorialităţii în procedura penală a Republicii Moldova. Principiului contradictorialităţii se cercetează în strânsă legătură cu factorii social-economici şi psihologici, cu procese internaţionale a culturii judiciare şi cu particularităţile istorice de dezvoltare a Republicii Moldova.

Importanţa practică a acestei cercetări constă în faptul că concluziile şi propunerile, formulate în această teză, se pot folosi la elaborarea problemelor teoretice ale procesului penal, la perfectarea legislaţiei şi reformarea activităţii organelor de urmărire penală, pentru pregătirea literaturii ştiinţifice de specialitate şi la elaborarea metodicii noi în dreptul procesual penal.

Scopul. Prezenta lucrare va demonstra necesitatea aplicării principiului contradictorialităţii faţă de cetăţeni în activitatea procesuală penală, pentru asigurarea garanţiilor drepturilor persoanelor în procesul penal.

Obiectivele lucrării au contribuit la efectuarea unui studiu amplu ale principalelor momente ce ţin de realizarea principiului contradictorialităţii. Astfel pentru realizarea scopului studiului efectuat ne-am propus următoarele obiective:

1. Descrierea conceptului contradictorialităţii în funcţie de formă, principiu şi metodă juridică de reglementare a raporturilor procesual-penale;

2. Realizarea separaţiei funcţiilor procesuale la faza de urmărire penală a procesului penal;

3. Asigurarea contradictorialităţii la faza de urmărire penală;

4. Analiza rolului, locului şi a importanţei principiului contradictorialităţii în procesul penal;

5. Prezentarea învinuirii şi apărării la etapa judecării cauzei.

6. rolul instanţei de judecată în realizarea principiului contradictorialităţii;

Aceste obiective vin să structureze întreaga lucrare, însă înainte de a analiza structura tezei vom enunţa metodele utilizate la realizarea acestui studiu.

Suportul metodologic şi ştiinţific al lucrării. La elucidarea subiectului propus a fost utilizat un complex areal de metode ştiinţifice:

1 Metoda istorică, care are la bază identificarea sensului evenimentelor trecutului, în scopul relevării lor;

2 Metoda logică, care reprezintă aplicarea procedeelor, studiului inerent şi sintezei, argumentarea pe cale strict deductivă;

3 Metoda comparativă, care constă în evidenţierea trăsăturilor comune şi a particularităţilor contractelor consensuale în domeniul cercetat, extinderea orizontului istoric şi ştiinţific;

4 Metoda cantitativă, care facilitează sistematizarea şi reliefarea legislaţiei şi a informaţiei juridice ştiinţifice.

5 Metoda transcendentală, a fost utilizată pentru elaborarea formei şi conţinutului prezentului studiu.

6 Metoda intuiţionistă a fost utilizată la prelucrarea tuturor datelor empirice, la evidenţierea scopului şi realizarea obiectivelor tezei.

7 Metoda fenomenologică, a fost utilizată la analiza practicii judiciare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Problemele Realizarii Principiului Contradictorialitatii in Procesul Penal al Republicii Moldova.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA de STUDII EUROPENE din MOLDOVA FACULTATEA de DREPT Catedra ŞTIINŢE PENALE Specialitatea DREPT PENAL