Profesii Liberale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3270
Mărime: 29.32KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Spinei

Extras din document

AVOCATUL

Astfel cum precizeazã Legea nr. 255/2004, profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã, neputând fi exercitatã numai de cãtre avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Avocatul este persoana cu calificarea juridică superioară ce asigură apărarea justiţiabililor în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi publice, în condiţiile determinate de lege. Rolul avocatului nu poate fi redus la apărarea intereselor legitime ale justiţiabililor în faţa organelor judiciare, el fiind unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai judecătorului. Cel mai important scop al exercitării acestei profesii îl reprezintă promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, avocatul supunându-se în primul rând legii şi statutului profesiei sale. În lipsa avocatului, judecătorul ar putea întâmpina adeseori dificultăţi în determinarea adevărului. Avocatul se interpune între parte şi judecător, iar prin activitatea sa permite instanţei să se afle deasupra „duelului” dintre părţi şi să-şi păstreze obiectivitatea necesară. El prezintă judecătorului cererile părţilor şi facilitează administrarea materialului probatoriu pertinent şi concludent în soluţionarea cauzelor supuse judecăţii.

Drepturile şi obligaţiile avocatului sunt precizate detaliat atât în Legea nr. 51/1995 (art. 28-46), cât şi în Statutul profesiei de avocat (art. 208-229). Există şi unele drepturi ce sunt consacrate în Codul de procedură civilă şi în Codul de procedură penală. Acestea pot fi exercitate de avocat în numele clientului său. Activitatea avocaţială se realizează, în mod obişnuit, în baza contractului de asistenţă juridică, care se încheie în formă scrisă.

Răspunderea juridică a avocatului cunoaşte mai multe forme, dupã cum urmeazã:

• Răspunderea penală a avocatului. Obligaţiile impuse avocatului prin lege şi statut nu ne pot

conduce la concluzia neresponsabilităţii penale a avocatului în legătură cu activitatea sa profesională. Astfel, de pildă, nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 51/1995, privitoare la solemnitatea şedinţelor de judecată, la abţinerea de la folosirea unor expresii jignitoare la adresa instanţei, părţilor sau celorlalţi avocaţi poate antrena răspunderea penală a persoanei vinovate. Evident că fapta constituie infracţiune doar dacă sunt întrunite elementele constitutive ale uneia din infracţiunile prevăzute de legea penală. Avocatul nu răspunde penal însã pentru susţinerile făcute în faţa instanţei sau altor organe dacă acestea sunt „în legătură cu apărarea în acea cauză şi sunt necesare stabilirii adevărului” (art. 37 alin. (6) din Legea nr. 51/1995).

Pe parcursul desfãşurãrii activitãţii sale, avocatul poate săvârşi unele infracţiuni, cum ar fi de exemplu infracţiunile de fals, fãcute în scopul de a determina mărturia mincinoasă. Avocatul poate fi subiectul unor altor infracţiuni prevăzute de legea penală, în aceste cazuri, răspunderea urmând să se stabilească în condiţiile dreptului comun. Săvârşirea unor asemenea infracţiuni poate determina, în condiţiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 51/1995, nedemnitatea profesională a avocatului.

• O altã formã a rãspunderii este răspunderea civilă. Asupra acestei forme a rãspunderii,

Legea nr. 51/1995 nu conţine prevederi legale. Cu toate acestea, este evident că în cursul activităţii sale avocatul poate săvârşi unele fapte de natură să aducă prejudicii părţilor din proces. In principiu răspunderea civilã a avocatului se poate invoca în raporturile pe care acesta le are cu propriul său client. Una dintre obligaţiile fundamentale ale avocatului este de a depune „toată diligenţa pentru apărarea libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului”. În acelaşi sens, art. 221 din Statut impune avocatului obligaţia de a depune toate diligenţele necesare pentru îndeplinirea serviciului profesional ce i-a fost încredinţat. Neprezentarea avocatului la procese, cu toate cã acesta s-a obligat în baza contractului de asistenţă juridică să asigure apărarea, pierderea unor termene procedurale (de exemplu, prescrierea dreptului la acţiune, datorită nedepunerii cererii de chemare în judecată în termen, deşi avocatul avea împuternicire în acest sens şi se afla în posesia tuturor actelor necesare), ori îndeplinirea unor acte procedurale cu rea-credinţă constituie împrejurări ce pot cauza adeseori clientului un prejudiciu irecuperabil.

Răspunderea civilă a avocatului poate fi angajată numai în condiţiile dreptului comun. Simplul fapt al pierderii procesului nu poate fi cauzatoare a rãspunderii civile a avocatului. Asta pentru cã, rãspunderea trebuie să se raporteze la obligaţiile avocatului, la conţinutul contractului de asistenţă juridică şi mai cu seamă la natura obligaţiilor asumate de avocat. Obligaţiile avocatului nefiind, în principiu, obligaţii de rezultat, ci de mijloace. Pe de altă parte, poziţia avocatului faţă de client nu este una de strictă subordonare, ci de relativă independenţă. Specificul activităţii de avocat nu justifică în niciun fel limitarea răspunderii pe care o instituie art. 34 alin. (2) din lege, cu cât mai mult cu cât, pe plan civil, răspunderea avocatului este aceea a unui specialist, împrejurare care, prin definiţie, nu poate conduce la înlăturarea răspunderii pentru culpă.

Art. 218 alin. (2) din Statut conţine o prevedere notabilă privitoare la conţinutul răspunderii civile a avocatului, astfel, prin „răspundere profesională” se înţelege acoperirea daunelor efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale statutului şi ale regulilor deontologice. Potrivit art. 40 din Legea nr. 51/1995, avocatul este obligat să se asigure pentru răspundere profesională, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei. Statutul determină de asemeni şi limitele în care avocaţii sunt obligaţi să se asigure pentru răspundere profesională. Primele de asigurare profesională, achitate de avocat şi de societăţile civile profesionale de avocaţi reprezintă cheltuieli profesionale obligatorii, legal datorate şi integral deductibile pentru anul fiscal în curs, potrivit art. 218 alin. 7 din Statut, neîndeplinirea obligaţiilor de plată a primelor de asigurare poate atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, cu toate consecinţele prevăzute de lege şi de statut.

Preview document

Profesii Liberale - Pagina 1
Profesii Liberale - Pagina 2
Profesii Liberale - Pagina 3
Profesii Liberale - Pagina 4
Profesii Liberale - Pagina 5
Profesii Liberale - Pagina 6
Profesii Liberale - Pagina 7
Profesii Liberale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Profesii Liberale.docx

Alții au mai descărcat și

Abuzul de Poziție Dominantă

I. COORDONATELE JURIDICE ALE DOMINAŢIEI I.1. Prezentarea dispoziţiilor legale Normele de drept intern referitoare la abuzul de poziţie dominantă...

Partidele Politice si Rolul Lor in Sistemul Constitutional

Partidele politice si rolul lor in sistemul constitutional 1.Conceptul de partid politic In termeni strict stiintifici ,de partide politice nu...

Căile Ordinare de Atac

1. Introducere. 2. Apelul ca cale ordinara de atac. 3. Recursul. Introducere. În faza judecatii dupa dezbaterile judiciare în urma eliberarii...

Raspunderea Juridica

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE „Dreptul, - scria Hegel, - trece în existenta faptica mai întâi prin forma, prin faptul ca este pus ca lege...”....

Evoluția Dreptului de Proprietate în Istoria Dreptului Românesc

Dreptul de proprietate este acel drept real în virtutea căruia titularul dreptului, persoana fizică sau juridică, este îndreptăţit să posede, să...

Cerinte Comune in Profesiile Juridice Liberale

Constituirea în corpuri (uniuni, camere, colegii, ordine) a membrilor profesiilor juridice liberale 1. Uniunea Naţională a Notarilor Publici –...

Modelul European al Controlului Constitutionalitatii Legilor - Caracteristici

1. Introducere Una dintre premisele statului de drept este supremaţia constituţională, învederată în primul rând prin justiţia constituţională,...

Răspunderea Juridică

1. Conceptul răspunderii juridice Având în vedere obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului, şi anume dreptul în ansamblul său, prin...

Te-ar putea interesa și

Noțiuni generale despre organizarea și exercitarea profesiilor liberale în România și UE

INTRODUCERE Motto: “Ceea ce este-este, ceea ce nu este-nu este. Asta este.” - Una din Legile lui Murphy - Profesia de mediator este o...

Proceduri Judiciare si Profesii Liberale - Studierea Conflictelor si Solutionarea Acestora prin Mediere

CONŢINUTUL TEORETIC CAPITOLUL I Medierea în România 1. Definiţia, reglementare, scurtă prezentare Medierea este o formă alternativă de...

Discriminarea evreilor din perioada antonesciană

Introducere În anul 1632, populația evreiască a început să iși prindă rădăcinile în România. Datorită faptului că Dorohoiul era un oraș aflat la...

Practica de Specialitate in Cadrul MKB Romexterra Bank

Introducere În primul rând, consider că este necesar să precizez faptul că în perioada 23.05.2011- 12.06.2011 am efectuat activitatea practică la...

Orașe Stațiuni

Orase- statiuni Prezentare generala In literatura de specialitate , este specificat ca patrimoniul turistic este compus din resurse turistice...

Libra Bank - Proiect de Practica

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A LIBRA BANK SUCURSALA BRASOV 1.1 Noţiuni generale despre Libra bank LIBRA BANK a fost înfiinţată în 1996,...

Politica comercială în Franța

Franţa, cea mai mare ţară a Uniunii Europene, se întinde de la Marea Nordului până la Marea Mediterană. Franţa are o economie industrială avansată...

Analiza Produselor și Serviciilor Bancare Destinate Profesiilor Liberale în România

Scurtă prezentare a sistemului bancar românesc În condiţiile dezvoltării economice şi a amplificării fluxurilor comerciale,tendinţei de...

Ai nevoie de altceva?