Protectia Juridica a Padurilor

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6809
Mărime: 45.59KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Marcela

Cuprins

CUPRINS

CUPRINS 1

Cadrul legislativ 3

Noţiunea de fond forestier naţional 3

Regimul juridic al fondului forestier 4

Regimul silvic aplicabil 5

Administrarea fondului forestier 5

Gospodărirea fondului forestier 5

Noţiunea de pădure 6

PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ 7

Poluarea pădurilor 7

Măsurile de protecţia pădurilor publice 7

Paza pădurilor proprietate publică 10

Exploatarea masei lemnoase şi protecţia pădurilor publice 11

PROTECŢIA PĂDURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ 12

Consideraţii introductive 12

Atribuţiile organelor de stat competente privind protecţia pădurilor proprietate privată 13

UNELE DISPOZIŢII LEGALE COMUNE FONDURILOR FORESTIERE PUBLICE ŞI PRIVATE 13

Controlul circulaţiei materialelor lemnoase 13

Protecţia vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier 14

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 14

Formele răspunderii juridice pentru încălcarea normelor privind protecţia pădurilor 14

Răspunderea contravenţională 15

Răspunderea penală 16

Tentativa se pedepseşte 16

Răspunderea civilă 17

CONCLUZIE 19

BIBLIOGRAFIE 20

Extras din document

INTRODUCERE

Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să se facă raţional, avându-se în vedere şi principiile dezvoltării durabile.

Am făcut cunoscută noţiunea de fond forestier naţional,regimul juridic al fondului forestier, noţiunea de pădure,protecţia juridică a pădurilor proprietate privată,protecţia juridică a pădurilor proprietate publică.

În ultima parte a acestei lucrări“Protecţia juridică a pădurilor ”, am făcut referire la formele răspunderii juridice pentru încălcarea normelor privind protecţia pădurilor .

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Importanţa problemei

Problemele juridice referitoare la protecţia pădurilor, protecţia fondului forestier în general, şi mai ales gestiunea durabilă pădurilor, au devenit parte integrantă a politicii economice guvernelor dintotdeauna. Aceasta şi datorită faptului că pădurile, una dintre cele mai importante bogăţii naturale ale ţării care ocupă peste un sfert din suprafaţa teritoriului, reprezintă nu numai o valoare economică deosebită, ci îndeplinesc anumite funcţii în apărarea terenurilor agricole împotriva secetei, a surpărilor şi alunecărilor de terenuri, în procesul de ameliorare şi refacerea calităţilor naturale solului, în purificarea aerului prin producerea oxigenului necesar vieţii, având un rol important în crearea condiţiilor naturale pentu staţiunile balneoclimaterice, dezvoltarea aşezărilor umane, în creare condiţiilor optime pentru păşunatul animalelor şi dezvoltarea vânatului

Toate acestea fac ca protecţia pădurilor să capete o însemnătate deosebită, iar exploatarea lor să se facă raţional, avându-se în vedere şi principiile dezvoltării durabile.

Cadrul legislativ

Protecţia pădurilor şi-a găsit reglementarea legală în mai multe acte normative, şi anume:

- în Codul silvic, Legea nr.26/19961;

- Legea fondului funciar nr.18/19912;

- Legea protecţiei mediului nr.137/19951;

- Ordonanţa nr.96/1998 a Guvernului României privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional;

- Legea nr.81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul îor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vânatului, cu modificările ulterioare;

Legea nr .31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Noţiunea de fond forestier naţional

Noţiunea de fond forestier naţional se încadrează în cea de terenuri cu destinaţie forestieră.

Din art.1 al Codului silvic reiese că în fondul forestier naţional sunt incluse atât pădurile statului, cât şi cele ale particularilor. Potrivit aceeluiaşi articol, „Pădurile, terenurile destinate împăduririi cele care reiesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, cazurile, albiile parâielor,precum terenurile neproductive, incluse în aranajamentele silvice, în condiţiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier naţional". Pentru o bună explicitare, prevederea din textul citat că "indiferent de natura dreptului de proprietate" se coroborează cu prevederile art.2 din onanţa nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, care defineşte noţiunea de fond forestier naţional după forma de proprietate asupra pădurilor.

Fondul forestier naţional mai cuprinde :

a) terenuri în curs de regenerare, cele degradate şi poienile stabilite prin amenajamentele silvice să fie împădurite;

b) pepinierele, solariile, plantaţiile, culturile de răchită şi cele cu arbuşti ornamentali şi fructiferi;

c) terenurile destinate asigurării hranei vânatului şi animalelor din dotarea unităţilor silvice;

d) terenurile date în folosinţă temporară personalului silvic;

e) terenurile ocupate de construcţii şi cele aferente acestora, drumuri şi căi ferate forestiere, fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale, dotări tehnice specifice sectorului forestier.

Regimul juridic al fondului forestier

Potrivit art.4 alin.1 din Codul silvic, fondul forestier naţional este, după caz, proprietate publică ori proprietate privată . Indiferent însă, de forma de proprietate, fondul forestier constituie bun de interes naţional.

Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia enumără în anexa sa, la care face trimitere art.3,bunurile care alcătuiesc domeniul public, menţionând printre acestea, la pct.4, pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele ce servesc nevoile de cultură, producţie şi administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată.

În art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional se stabileşte că, după forma de proprietate,fondul forestier naţional definit în art.1 din Codul silvic este constituit din : fondul forestier proprietate publică a statului; fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ- teritoriale (comune, oraşe, municipii);fondul forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, mănăstiri), instituţiilor de învăţământ sau a altor persoane juridice;fondul forestier proprietate privată indiviză a persoanelor fizice (foşti composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitori al acestora); fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice".

Preview document

Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 1
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 2
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 3
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 4
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 5
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 6
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 7
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 8
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 9
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 10
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 11
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 12
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 13
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 14
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 15
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 16
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 17
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 18
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 19
Protectia Juridica a Padurilor - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Padurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Drepturile Omului - Studiu de Caz Consiliul Europei

1.DREPTURILE OMULUI-CADRU GENERAL a) Dreptul internaţional al drepturilor omului Noţiunea de drept internaţional al drepturilor omului sau...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Sanctionarea Incalcarii Prevederilor Codului Silvic

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a...

Protecția Juridică a Pădurilor

Moto „…În afara iubirii aproapelui, aşa cum îi cere Biblia, Omul post-Rio trebuie să iubească natura, inclusiv florile, păsările şi copacii,...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Referat Contencios Administrativ

1. Condiţiile acţiunii în contencios administrativ Sintetizând reglementările cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, putem...

Infractiunile Speciale la Regimul Silvic

“Padurea este aurul verde al pamantului” In paduri gasim doua treimi din speciile de flora si fauna cunoscute. Padurile joaca, de asemenea, un rol...

Ai nevoie de altceva?