Raspunderea Disciplinara

Imagine preview
(5/10)

Acest referat descrie Raspunderea Disciplinara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care o persoană încadrată în muncă într-o unitate sau o instituţie săvârşeşte cu vinovăţie o abatere de la obligaţiile de serviciu , inclusiv norme de comportare .

Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară , având dreptul de a aplica , potrivit legii , sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară .

Elementele esenţiale ale răspunderii disciplinare sunt :

- Calitatea de salariat al unităţii în baza unui contract individual de muncă

- Existenţa unei fapte ilicite

- Săvârşirea faptei cu vinovăţie

- Un rezultat dăunător

- Legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat

Subiect al abaterii disciplinare poate fi numai salariatul . Ucenicii,elevii şi studenţii care fac practică în unităţi , militarii persoanele condamnate penal de a presta o muncă de reeducare în unităţi nu vor răspunde disciplinar în baza Codului Muncii ci potrivit reglementărilor specifice sectorului de care aparţin .

Trăsăturile răspunderii disciplinare

- Răspunderea disciplinară este de natură contractuală - obligaţia salariatului de a respecta toate regulile care configurează disciplina muncii ;

- Se transpune într-o constrângere materială sau de ordin moral ;

- Caracter intuitu personae - imposibilă o răspundere disciplinară pentru fapta altuia sau o transmitere a acestei răspunderi asupra moştenitorilor salariatului;

- Exercită o funcţie sancţionatorie , preventivă şi educativă;

Cauzele de exonerare de răspundere disciplinară :

- legitima apărare

- starea de necesitate

- constrângerea fizică sau constrângerea morală

- cazul fortuit

- forţa majoră

- eroarea de fapt

- executarea ordinului de serviciu emis în mod legal .

Condiţiile răspunderii disciplinare

Pentru a răspunde disciplinar trebuie să se întrunească următoarele condiţii :

- obiectul abaterii disciplinare;

- latura obiectivă ( fapta antisocială) ;

- subiectul (salariatul);

- Latura subiectivă (vinovăţia)

Săvârşind abaterea autorul încalcă mai multe obligaţii de muncă. Obiectul abaterii disciplinare este reprezentată de valoarea socială lezată ,respectiv relaţiile de muncă , ordinea interioară în unitate şi disciplina la locul de muncă .

Latura obiectivă( fapta antisocială) ăroduce un rezultat dăunător ordinii interioare în unitate.

Caracterul ilicit al faptei rezultă din neconcordanţa dintre aceasta şi unele obligaţii (contract colectiv,regulament intern,dispoziţiile conducătorului unităţii şi şefilor ierarhici) .

Fapta ilicită trebuie să se afle în legătură de cauzalitate cu un rezultat dăunător , care reflectă gradul de periculozitate socială a abaterii.

Subiectul abaterii disciplinare - salariatul încadrat în muncă într-o unitate . Disciplina va trebui să fie respectată şi de personalul detaşat , delegat , studenţii şi elevii care fac practică în unitate.

Latura subiectivă constă în atitudinea psihică negativă a subiectului faţă de fapta sa , iar abaterile pot fi săvârşite cu intenţie sau din culpă. În cadrul răspunderii disciplinare , gradul de vinovăţie constituie unul din criteriile folosite pentru dozarea sancţiunii .

Potrivit Codului muncii angajatorul dispune de prerogativă disciplinară , având dreptul de a aplica , potrivit legii , sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară .

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale , regulamentul intern , contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil , ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt :

- avertismentul scris;

- suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare ;

- retrogradarea din funcţie , cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea , pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile ;

- reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% ;

- reducerea salariului de bază şi/sau , după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10% ;

- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În cazul în care , prin statute profesionale aprobate prin lege specială , se stabileşte un alt regim sancţionar , va fi aplicat acesta.

Amenzile disciplinare sunt interzise iar pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat , avându-se în vedere următoarele :

- împrejurările în care fapta a fost săvârşită ;

- gradul de vinovăţie al salariatului;

- consecinţele abaterii disciplinare ;

- comportarea generală în serviciu a salariatului ;

- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta .

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Disciplinara.doc