Recrutarea si Selectia Functionarilor Publici

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Recrutarea si Selectia Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 13 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Recrutarea și selecția funcționarilor publici
I. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici conform Legii nr.188/1999 5
I.1. Recrutarea funcţionarilor publici conform Legii nr.188/1999 5
I.2. Selecţia funcţionarilor publici 8
I.2.1. Întocmirea C.V.–ului 8
I.2.2. Îtocmirea scrisorii de intenţie/motivare 11
I.2.3. Completarea formularului de angajare (cererea de candidatură) 12
I.2.4. Prezentarea la interviu 12
I.2.5. Testarea 13
I.2.6. Verificarea referinţelor 13
I.2.7. Examenul medical 14
I.2.8. Angajarea propriu-zisă cu eliberarea deciziei de angajare 14

Extras din document

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA.

Stabilirea condiţiilor generale pentru accesul la o funcţie sau demnitate publică prin reglementările în materie de dată relativ recentă, deschid un drum propice pentru perfecţionarea modului de organizare şi funcţionare a corpului funcţionarilor publici, după modelul statelor occidentale.

Toate legislaţiile ţărilor membre ale Uniunii Europene consacră principiul egalităţii în faţa legii şi majoritatea consacră principiul accesului egal la funcţiile publice, principiul ocupării funcţiilor publice prin concurs, precum şi o serie de condiţii prealabile înscrierii.

Egalitatea accesului sub aspect juridic trebuie înţeleasă mai mult ca o egalitate de tratament din partea legiuitorului şi a autorităţilor, ca o egalitate a şanselor şi a condiţiilor. În competiţie pot intra toţi cei care îndeplinesc condiţiile, urmând a fi ales dintre toţi ocupantul cel mai merituos.

Pentru ţara noastră principiul egalităţii de acces la funcţia publică derivă din principiul egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor şi este consacrat expres de prevederile statutare ale funcţiei publice. Astfel, recrutarea şi promovarea funcţionarilor publici fac obiectul de reglementare a Statutului funcţionarului public, legea reglementând - în art. 4 - atât principiul accesului liber cât şi principiul ocupării funcţiei publice şi selectării funcţionarilor exclusiv pe criteriul competenţe .

Sediul materiei îl reprezintă Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

republicată şi H.G.nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

I. Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici conform Legii nr.188/1999

I.1. Recrutarea funcţionarilor publici conform Legii nr.188/1999

Înainte de participarea la concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice,

fiecare candidat trebuie să corespundă cerinţelor prezentate în capitolul precedent, conform art. 54 din Statutul funcţionarilor publici.

Art.56 din Legea nr.188/1999, republicată, stabileşte faptul că „Ocuparea funcţiilor publice

se face prin: a) promovare; b) transfer; c) redistribuire; d) recrutare; e) alte modalităţi prevăzute expres de lege.”

În conformitate cu Art. 58, Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din

autorităţile şi instituţiile publice centrale este organizat, în condiţiile legii, astfel:

a) de către comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) pentru înalţii funcţionari publici. Secretariatul

tehnic al comisiei se asigură de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

Intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici se face prin concurs naţional. Recrutarea se

face de către o comisie permanentă, independentă, formată din 7 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani şi jumătate şi sunt numiţi prin rotaţie. Persoanele care au promovat concursul naţional pot fi numite în funcţiile publice

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Structura, criteriile de desemnare a

membrilor, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale comisiei de recrutare şi selecţie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici .

b) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de

conducere generale şi specifice;

c) de către autorităţi şi instituţii publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie generale şi specifice.

Concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice

din administraţia publică locală este organizat, în condiţiile legii, astfel:

a) de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru funcţiile publice de conducere din următoarele domenii: protecţia copilului, evidenţa informatizată a persoanei, audit public

intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectură, resurse umane, integrare europeană, pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru funcţiile publice de execuţie din domeniul auditului public intern;

b) de către autorităţi şi instituţii publice, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute la lit. a).

În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice din administraţia

publică locală au obligaţia de a informa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor dispune amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursului. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate delega autorităţilor sau instituţiilor publice, în condiţiile legii, competenţa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice.

Fisiere in arhiva (2):

  • Prima Pagina.doc
  • Recrutarea si Selectia Functionarilor Publici.doc