Recrutarea si Selectia Functionarilor Publici

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Recrutarea si Selectia Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

- Concepte: funcţie publică, funcţionar public, recrutare şi selecţie

Funcţia publică reprezintă situaţia juridică a persoanei fizice, investită legal, cu atribuţii în realizarea competenţei unei autorităţi publice, ce constă în ansamblul drepturilor şi obligaţiilor care formează conţinutul juridic complex dintre persoana fizică respectivă şi organul care l-a investit.

Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice sunt:

a- legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;

b- transparenţă;

c- eficienţă şi eficacitate;

d- responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;

e- orientare către cetăţean;

f- stabilitate în exercitarea funcţiei publice;

g- subordonare ierarhică.

Funcţiile publice pot fi clasificate după cum urmează:

- după natura competenţelor: funcţii de conducere;

funcţii de execuţie-

Funcţiile de conducere se clasifică şi ele după mai multe criterii:

1- după aspectul conţinutului procesului decizional administrativ:

- funcţii care presupun toate elementele conducerii;

- funcţii care presupun, în mod preponderent, realizarea numai anumitor elemente ale conducerii(organizare, coordonare, control)

2- sub aspectul sursei legislative:

- funcţii prevăzute numai în Constituţie (funcţiile de demnitari şi anumite funcţii eligibile);

- funcţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici;

- funcţii prevăzute în statute speciale.

3- sub aspectul gradului de complexitate şi răspundere:

- funcţii de conducere la nivelul organului administrativ;

- funcţii de conducere la nivelul organelor interne;

- funcţii de conducere la nivelul compartimentelor.

4- sub aspectul naturii intrinseci:

- funcţii de conducere cu o natură exclusiv administrativă (ministru, director general, rector);

- funcţii de conducere de specialitate (director tehnic, inginer şef, contabil şef);

5- sub aspectul rertibuţiei:

- funcţii de conducere retribuite;

- funcţii de conducere neretribuite.

Funcţiile de execuţie se clasifică şi ele în două categorii:

- funcţii pur administrative (consilier, expert);

- funcţii de specialitate (tehnice, economice, juridice).

Conform prevederilor articolului 7, funcţiile publice se clasifică după cum urmează:

a- funcţii publice generale şi funcţii publice specifice;

b- funcţii publice din clasa I, funcţii publice din clasa a II- a, funcţii publice din clasa a III-a;

c- funcţii publice de stat, funcţii publice teritoriale şi funcţii publice locale.

Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor respnsabilităţilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor instituţiilor publice, în vederea realizării competenţelor lor generale.

Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, stabilite în vederea realizării competenţelor lor specifice, sau care necesită competenţe şi responsabilităţi specifice.

Funcţiile publice de stat sunt funcţiile stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome.

Funcţiile publice teritoriale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale.

Funcţiile publice locale sunt funcţiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.

În raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice, acestea se pot clasifica astfel:

- Clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- Clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superiaore de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

- Clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

După nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, funcţiile publice se impart în trei categorii, după cum urmează:

- funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;

- funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere;

- funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie.

Funcţionarii publici numiţi în în funcţiile publice din clasa a II- a şi a III-a pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.

Potrivit art- 2 alin- (2) din Legea nr- 188/1999 republicată, funcţionarul public este definit ca reprezentând persoana numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică.

Funcţionarul public este persona fizică investită în mod legal, prin actul de voinţă unilaterală al unei autorităţi publice sau al cetăţenilor, cu sarcina îndeplinirii pe un timp limitat sau nedeterminat a unei funcţii publice, în vederea realizării competenţei organului din structura căruia face parte funcţia respectivă- (Antonie Iorgovan, “Tratat de drept administrative”, Ed- All Beck, Bucureşti ,2001).

Conform specialiştilor în managementul resurselor umane, recrutarea reprezintă procesul de căutare, de localizare, de identificare şi de atragere a candidaţilor potenţiali, din care urmează să fie aleşi candidaţi capabili care, în cele din urmă, prezintă caracteristicile profesionale necesare sau care corespund cel mai bine cerinţelor posturilor vacante actuale şi viitoare.

Prin recrutarea funcţionarilor publici se înţelege atragerea şi descoperirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante.

Selecţia este acea activitate care constă în alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai competitiv sau mai potrivit candidat pentru ocuparea unui anumit post- Prin urmare, selecţia are în vedere faptul că oamenii diferă unul de altul printr-o serie de calităţi, iar posturile, la rândul lor, diferă printr-o serie de cerinţe pe care le impun candidaţilor.

Calitatea acestor procese depinde de modul în care se realizează:

- analiza postului;

- fişa postului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Recrutarea si Selectia Functionarilor Publici.doc