Reglementarea Juridica a Fondului Funciar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Reglementarea Juridica a Fondului Funciar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marin Gurin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Preliminarii
2. Practica judiciară în domeniul reglementării raporturilor funciare
3. Cadrul Legal
4. Legislaţia funciară
5. Fondul funciar şi componenţa lui.
6. Obiectele relaţiilor funciare
7. Regimul juridic al terenurilor din domeniul public
8. Deţinătorii de terenuri
9. Protecţia ecologică a terenurilor
10. Atribuţiile statului în relaţiile funciare

Extras din document

Preliminarii

În Republica Moldova, imediat după anii 1990, reforma în agricultură a devenit un obiectiv principal, atât al noii puteri cât şi al specialiştilor din domeniu, precum şi a altor categorii sociale interesate, în special în reforma proprietăţii funciare.

Practica judiciară în domeniul reglementării raporturilor funciare

În domeniul foloisrii pământului şi al aplicării legislaţiei funciare un rol important îi revine practicii judiciare. În sensul larg al cuvântului, practica judiciară nu este altceva decât toate hotărârile instanţelor judecătoreşti privind aplicarea prevederilor legislaţiei funciare. În alt sens, practica judicriară este o generalizare a aplicării legislaţiei funciare de către instanţele judecătoreşti în care se mentionează greşelile şi neajunsurile acestor instanţe, se dau anumite explicaţii cu privire la aplicarea corectă a normelor de drept funciar.

Astfel de generalizări face Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, în urma cărora se adoptă hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie.

În domeniul relaţiilor funciare, plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat la 26 martie 1997 Hotărârea nr. 10 „Cu privire la prcatica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei funciare.”

Conform acestei hotărâri, litigiile şi plângerile legate de chestiunile funciare, unde una dintre părţi este cetăţeanul, se examinează de către judecătoriile jurisdicţiei de drept comun, iar litigiile şi plângerile privind chestiunile menţionate, unde părţile sunt persoane juridice, şi gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) ca persoane fizice, precum şi persoanele fizice care practică activitatea de antreprenoriat, sunt examinate de către instanţele judiciare economice.

Cadrul Legal

Prin Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 se consacră în art. 9, două forme de proprietate: publica şi privată. Statul ocroteşte în egală măsură ambele tipuri de proprietate.

Legea nr. 828-XII din 25 decembrie 1991, Codul Funciar prevede că proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ- teritoriale.

Este de relevat că textul legi nu defineşte şi nu arată conţinutul proprietăţii private. Din analiza textului şi a faptului că bunurile proprietate publică sunt definite şi că insăşi Constituţia recunoaşte două forme de proprietate, rezultă că proprietatea care nu este publică, este privată. Proprietatea privată este acea care aparţine particularilor – persoane fizice ori persoane juridice, inclusiv statul ca persoană juridică, juridică civilă.

O reglementare similară, dar mai completă, este dată şi de art. 1 din Legea nr. 91 din 05 aprilie 2007 pivind terenurile propritate publică şi delimitarea lor, în sensul că „ Proprietate publică sunt terenurile cu drept de proprietate al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra cărora ţine de competenţa Guvernului sau a autorităţilor administraţiei publice locale.

Proprietatea publică asupra terenurilor poate fi: a) de interes naţional, regim de drept în care proprietatea aparţine statului (proprietate publică a statului); b) de interes local, regim de drept în care proprietatea aparţine satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale).

Din domeniul public al statului, al raionului, al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, al oraşului (municipiului), al satului (comunei), după cum sînt de interes naţional sau local, fac parte terenurile determinate de lege, precum şi terenurile care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

Terenurile care sunt în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu fac parte din domeniului public aparţin domeniului privat al statului sau domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. ”

Legislaţia funciară. Relaţiile funciare se reglementează de Constituţia Republicii Moldova de Codul Funciar şi de alte acte legislative, emise în conformitate cu el. Relaţiile din sfera folosirii şi protecţiei altor bogăţii naturale (subsolul, pădurile, apele, regnul vegetal şi animal, aerul atmosferic) se reglementează prin legislaţie specială.

Fondul funciar şi componenţa lui.

Toate terenurile, indiferent de destinaţie şi de proprietate, constituie fondul funciar al Republicii Moldova. Fondul funciar, în dependenţă de destinaţia principală, se compune din următoarele categorii de terenuri: - cu destinaţie agricolă; - din intravilanul localităţilor; - destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale; - destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi; - ale fondului silvic; - ale fondului apelor; - ale fondului de rezervă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reglementarea Juridica a Fondului Funciar.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT Catedra Drept Privat