Sanctionarea Incalcarii Prevederilor Codului Silvic

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sanctionarea Incalcarii Prevederilor Codului Silvic.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr.Cristina Onet

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condiţiile legii, indiferent de natura dreptului de proprietate

In vederea exploatarii si transportului materialului lemnos provenind din fondul forestier natioanal este necesar ca materialele lemnoase, indiferent de provenienţa lor, sa se transportate numai însoţite de documente specifice de transport, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora Documentele necesare in acest sens sunt : bonul care sa ateste capacitatea de material lemnos masurata in metri cubi in care este inscrisa cantitatea maxima de material lemnos care poate fi exploatat in baza lui si avizul de insotire al materialului lemnos in care trebuie trecute fiecare bucata de lemn care este transportat , fiind specificate numarul de bucati , dimensiuile si lungimea fiecarei bucati de material lemnos in parte

Controlul circulaţiei materialelor lemnoase se efectuează de către :

- personalul silvic;

- ofiţerii şi agenţii de poliţie abilitaţi ;

- personalul care exercită controlul financiar fiscal din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe publice, precum şi cel al Gărzii Financiare

Ofiţerii şi agenţii de poliţie abilitaţi si personalul care exercită controlul financiar fiscal din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe publice, precum şi cel al Gărzii Financiare sunt obligati sa sprijine personalul silvic în acţiunile de control al circulaţiei materialelor lemnoase, în condiţiile legii

Materialele lemnoase găsite în circulaţie fără documentele specifice de transport, cu documente specifice de transport a căror valabilitate a expirat sau care nu au înscrisă provenienţa legală se confiscă de catre personalul mai sus specificat şi se valorifică potrivit legii.

Materialele lemnoase însoţite de documente specifice de transport care nu sunt completate corespunzător se reţin şi se predau în custodie la cel mai apropiat ocol silvic sau in custodia unor persoane fizice ori juridice care deţin spaţii corespunzătoare de depozitare, cu acordul acestora Dacă, în termenul stabilit de personalul împuternicit care a dispus reţinerea sau ca urmare a unei hotărârii judecătoreşti, nu se confirmă provenienţa legală a materialelor lemnoase, acestea se confiscă potrivit prevederilor legale In cazul justificarii legale a acestea ele se restituie Cheltuielile ocazionate de reţinere, custodie şi transport se suportă de persoana care nu a făcut dovada provenienţei legale a materialelor lemnoase reţinute

Încălcarea prevederilor Codului Silvic al Romaniei atrage , după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, potrivit legii

Constituie infractiuni silvice savarsirea urmatoarele fapte :

1. Reducerea suprafeţei fondului forestier naţional constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.

Prin excepţie de la prevederile anterioare , este permisă reducerea suprafeţei fondului forestier naţional prin scoatere definitivă, pentru realizarea obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, în condiţiile legii. Solicitantul poate compensa suprafaţa ocupată cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate, caz în care nu se mai plăteşte contravaloarea terenului scos din fondul forestier naţional, dar se achită anticipat celelalte obligaţii băneşti. Compensarea se realizează în echivalenţă valorică, în condiţiile în care suprafaţa terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier Terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional devin proprietatea beneficiarului în momentul efectuării operaţiunii de predare-primire şi dobândesc destinaţia pe care acesta a solicitat-o şi care i-a fost aprobată

2. Schimbarea destinaţiei obiectivului pentru care s-a obţinut aprobarea de scoatere din fondul forestier naţional sau de ocupare a fondului forestier naţional, dacă schimbarea destinaţiei se produce în termen de 5 ani de la aprobarea scoaterii din fondul forestier constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă

Autorul faptelor mai sus mentionate este obligat să elibereze terenul forestier de orice construcţii sau instalaţii amplasate ilegal. Reinstalarea vegetaţiei forestiere se execută, pe cheltuiala autorului faptelor descrise la puncte 1 si 2 , de către ocolul silvic care realizează serviciile silvice sau administrarea pădurii respective, pe amplasamentul care face obiectul infracţiunii.

3. Ocuparea fără drept, în întregime sau în parte, a unor suprafeţe din fondul forestier naţional constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

4.Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei;

b) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani, dacă valoarea prejudiciului

Fisiere in arhiva (1):

  • Sanctionarea Incalcarii Prevederilor Codului Silvic.doc

Alte informatii

referatul a fost predat la facultatea de drept "Simion Barnutiu" din Sibiu