Sistemul European al Bancilor Centrale si Banca Centrala Europeana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Sistemul European al Bancilor Centrale si Banca Centrala Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vesmas Daiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Banci

Extras din document

Alături de Banca Europeană de Investiţii, Sistemul European al Băncilor Centrale face parte din categoria organelor financiare comunitare. Înfiinţat prin Tratatul de la Maastricht , S.E.B.C. este compus din Banca Centrală Europeană şi din băncile centrale ale statelor membre (băncile centrale naţionale). El nu este propriu-zis un organ, ci o structură care facilitează integrarea băncilor naţionale în cadrul Sistemului comunitar

Băncile Centrale Naţionale, ca instituţii ale statelor membre, sunt supuse legislaţiei interne; în acelaşi timp însă, le sunt aplicabile şi o serie de reglementări de natură comunitară, fapt ce conduce la obligaţia pentru statele membre de a lua măsurile necesare în vederea armonizării celor două sisteme de drept. Din statutul special al băncilor centrale naţionale decurg o serie de consecinţe:

- acestea trebuie să acţioneze în conformitate cu instrucţiunile şi orientările B.C.E.;

- au obligaţia de a furniza Consiliului Guvernatorilor orice informaţie pe care aceştia o consideră necesară, fără a putea invoca secretul bancar;

- au în continuare competenţa de a îndeplini funcţii pe plan naţional, în afara cazurilor în care Consiliul Guvernatorilor nu statuează că există o inadvertenţă faţă de obiectivele S.E.B.C.

În conformitate cu tratatul instituind C.E., sarcinile fundamentale ale S.E.B.C. sunt :

- definirea şi implementarea politicii monetare a Comunităţii;

- desfăşurarea operaţiunilor de schimb, conform art. 109 din Tratat;

- păstrarea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

- conducerea politicilor în ceea ce priveşte controlul prudenţial al instituţiilor de credit şi stabilitatea sistemului financiar

S.E.B.C. este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Aceasta este o instituţie financiară învestită cu putere de reglementări şi decizie în cadrul sistemului financiar comunitar. B.C.E. are personalitate juridică proprie şi se bucură în toate statele membre de capacitatea juridică cea mai largă recunoscută persoanelor juridice de legislaţia naţională. Dispune de propriul său personal, iar normele juridice aplicabile acestuia sunt cuprinse în Statutul Băncii

Membrii S.E.B.C. şi implicit cei ai B.C.E. sunt obligaţi să nu divulge informaţiile care sunt sub incidenţa secretului profesional, chiar şi după încetarea funcţiilor lor; ei se bucură pe teritoriul statelor membre de privilegiile şi imunităţile necesare îndeplinirii misiunilor lor. Totodată, Banca beneficiază de independenţă în exercitarea competenţelor, aşa încât nici un membru al organelor sale de decizie nu poate accepta instrucţiuni din partea instituţiilor comunitare, a statelor membre sau a unui alt oraganism. Ca instituţie financiară, B.C.E. dispune de un capital şi de resurse proprii. Băncile centrale naţionale sunt singurele autorizate să subscrie şi să deţină capitalul B.C.E.

Sediul B.C.E. a fost stabilit la Frankfurt. Structura organizatorică a acesteia este tripartită, în cadrul ei desfăşurându-şi activitatea următoarele organe :

- Consiliul Guvernatorilor (organ de direcţie);

- Consiliul Director ( organ de administraţie);

- Consiliul General ( organ de execuţie).

Consiliul Guvernatorilor este compus din membrii Comitetului Director şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale. El adoptă orientările S.E.B.C., stabileşte politica monetară a Comunităţii, obiectivele monetare intermediare, ratele directoare ale dobânzilor şi structura rezervelor în cadrul S.E.B.C. De asemenea, Consiliul Guvernatorilor este singurul abilitat să autorizeze emisiunea de bancnote în cadrul Comunităţilor; el adoptă regulamentul interior prin care se determină organizarea internă a B.C.E. şi a organelor sale de decizie

Consiliul (Comitetul) Director se compune dintr-un preşedinte, vicepreşedinţi şi 4 membri.

Consiliul General include preşedintele,vicepreşedintele B.C.E. şi guvernatorii băncilor centrale naţionale. Atribuţiile sale se referă la îndeplinirea funcţiilor consultative ale B.C.E., colectarea informaţiilor statistice, redactarea rapoartelor de activitate, pregătirile pentru stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb ale monedelor statelor membre care fac obiectul unei derogări, în raport cu moneda unică, stabileşte condiţiile de angajare a personalului B.C.E.

Funcţiile şi atribuţiile B.C.E. pot fi sistematizate după cum urmează:

- funcţia consultativă - Banca este consultată de autorităţile naţionale în privinţa oricărui proiect legislativ în domeniile care o privesc, precum şi de către instituţiile comunitare;

- funcţii statistice - asistată de băncile naţionale, B.C.E. colectează informaţiile statistice necesare;

- funcţii monetare - B.C.E. şi băncile centrale naţionale pot deschide conturi instituţiilor de credit şi altor particpanţi şi pot să accepte active drept garanţie, pot să intervină pe pieţele de capital şi să impună instituţiilor de credit constituirea de rezerve obligatorii; B.C.E. şi băncile centrale naţionale nu pot acorda credite fără acoperire şi nici nu pot achiziţiona direct instrumentele datoriei către ele;

- funcţia internaţională - în domeniul cooperării internaţionale este abilitată să decidă modul de reprezentare a sistemului bancar.

B.C.E., în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, adoptă regulamente şi decizii şi emite avize şi recomandări

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul European al Bancilor Centrale si Banca Centrala Europeana.doc