Statutul Juridic al Funcționarului Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6762
Mărime: 28.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Prezentat la seminarul disciplinei "Drept administrativ si stiinta administratiei" in anul II la Fac de Drept a Univ Al. I. Cuza, Iasi.

Extras din document

1. Introducere

Statutul juridic al funcţionarului public este reglementat de Legea nr. 188/1999, modificată şi republicată în martie 2004. Actul normativ reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală, denumite prin sintagma raporturi de serviciu. Conform alin. (1) al art. 2 din numita lege, funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilitaţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală. Funcţionarul public, dispune alin. (2) al aceluiaşi articol, este persoana numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică. Ca urmare, el are îndatorirea de a respecta normele juridice în vigoare şi de a-şi îndeplini prerogativele conferite de funcţia publică ocupată. Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine răspunderea juridică a funcţionarului public.

Problema răspunderii juridice a funţionarilor publici se pune numai in legătură cu încălcarea de către aceştia a normelor juridice în calitatea lor de funcţionari publici sau în legătură cu funcţia publică pe care o deţin. Dacă încălcarea normelor nu are legătură cu funcţia publică, răspunderea lor va fi una de drept comun, adică identică celei a oricărui alt cetăţean, care nu are calitatea de funcţionar public. Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu, atrage răspunderea disciplinară, contravenţiona-lă/administrativă, civilă sau penală, după caz, conform art. 75. Unii autori susţin că trebuie relevat sensul celor două noţiuni folosite în cazul răspunderii juridice a funcţionarului public, şi anume intenţia şi culpa. În cadrul vinovăţiei, se presupune existenţa intenţiei funcţionarului public ca prin actele sau faptele sale administrative, să săvârşească o abatere disciplinară sau administrativă, un delict sau un cvasidelict, ori o infracţiune. În opinia acestor autori, funcţionarul trebuie să suporte consecinţele chiar şi atunci când actele şi faptele sale ilegale sunt săvârşite din culpă sau din neglijenţă .

Se mai pun şi alte probleme în ceea ce priveşte răspunderea juridică a funcţionarilor publici. Astfel, trebuie să se stabilească dacă nu există o cauză care, potrivit legii, înlătură răspunderea; de asemenea, răspunderea, şi implicit sancţiunea care se aplică funcţionarului public are atât un scop preventiv-educativ, cît şi unul sancţionator şi reparator al prejudiciului care s-a produs prin fapta (abaterea) săvârşită. În cele ce urmează, vom trata separat fiecare formă de răspundere juridică a funcţionarului public.

2. Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici

Această formă a răspunderii juridice a funcţionarilor publici este prevăzută de Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999), dar şi în unele legi speciale, pentru anumite categorii de funcţionari publici, precum: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată prin O.U.G. nr. 89/2003, sau Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraţilor. Definind această formă de răspundere juridică, Statutul prevede că „încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora” (art. 77, alin. (1)). Sunt calificate ca abateri disciplinare nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor publici, ci numai acelea expres prevăzute de lege, altele putând fi calificate ca abateri contravenţionale, administrative sau de altă natură. Din acest motiv, răspunderea disciplinară există independent de celelalte forme ale răspunderii juridice, funcţionarul public putând fi sancţionat cu sancţiuni specifice fiecărei forme de răspundere. Ceea ce, principial, este interzis, este numai aplicarea a două sancţiuni de aceeaşi natură juridică pentru aceeaşi faptă. În alin. (2) al aceluiaşi articol se enumeră toate încălcările ce constituie abateri disciplinare printre care şi neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor, ceea ce duce la concluzia că şi încălcările săvârşite din neglijenţă pot constitui abateri disciplinare, nu numai cele săvârşite cu vinovăţie.

În literatura de specialitate se susţine că abaterile disciplinare nu au nici o legătură cu infracţiunile prevăzute şi sancţionate de Codul penal. În acest sens s-a susţinut că dreptul disciplinar nu este de aceeaşi natură cu dreptul penal, pedepsele disciplinare nefiind nici privative de libertate, nici infamante. Baza dreptului disciplinar nu o reprezintă pericolul social declanşat de săvârşirea infracţiunii, ci dreptul de supraveghere şi răspundere al superiorilor pentru actele ilegale sau indisciplinare comise de subalternii lor .

Constituie abateri disciplinare, prevede alin. (2) al art. 77, următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în efectuarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea, în timpul programului de lucru, a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici.

Preview document

Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 1
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 2
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 3
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 4
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 5
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 6
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 7
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 8
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 9
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 10
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 11
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 12
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 13
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 14
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 15
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 16
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 17
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 18
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 19
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 20
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 21
Statutul Juridic al Funcționarului Public - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Statutul Juridic al Functionarului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Disciplinară a Polițistului

Introducere După 1989, în România a avut loc instaurarea regimului democratic care a avut ca efect înnoirea radicală a structurilor întregii...

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Dreptul Muncii - Dreptul la Salarizare in Reglementarea Romaneasca

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Răspunderea Juridică a Funcționarilor Publici

I N T R O D U C E R E Răspunderea juridică a funcţionarilor publici reprezintă o parte, foarte importantă, a acestei instituţii. Însăşi legea –...

Statutul si Raspunderea Juridica a Politistului

I. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI ROMÂN 3. Scurt istoric. Definirea noţiunii de statut juridic al poliţistului După 1989, în România a avut loc...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Functia Publica - Notiune, Caracterizare, Clasificare

I. Consideratii preliminare Functia publica este o institutie juridica a dreptului public, în general, si ale dreptului administrativ în...

Partide Politice

Cap.1 Notiunea de partid politic In societatea moderna partidele politice s-au impus ca realitati incontestabile.Procesul aparitiei lor trebuie...

Te-ar putea interesa și

Valențe Deontologice în Viața Publică

Destinul poporului român, ca al oricarui popor, de altfel, a facut astfel încât sa împleteasca în itele sale personalitati publice puternice si...

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Drepturile și Obligațiile Funcționarilor Publici

CAPITOLUL 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR STATULUI Secţiunea 1.1 Noţiunea de administraţie publică şi caracteristicile ei. În...

Drepturile si Obligatiile Funtionarilor Publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Drept Administrativ - Managementul Personalului din Administratia Publica

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE I.1. Conceptul de administraţie publică Societatea ca mod de organizare al existenţei desemnează întregul...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Cariera Funcționarului Public

ARGUMENT Începutul anilor 2000 este marcat de un sir de schimbări radicale în administratia publică. Aceste schimbări vizează în modul cel mai...

Funcția Publică Europeană

INTRODUCERE Plutarh spunea că legea este regina tuturor muritorilor şi nemuritorilor. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea...

Ai nevoie de altceva?