Tratamente Inumane

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6662
Mărime: 48.29KB (arhivat)
Publicat de: Matei Ioniță
Puncte necesare: 7
R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere 2
  2. Notiunea de TORTURA 4
  3. Notiunea de TRATAMENTUL INUMAN 6
  4. Notiunea TRATAMENTUL DEGRADANT 7
  5. Acte normative cu privire la prevenirea şi combaterea torturii 8
  6. Principiile pentru Protecţia persoanelor aflate sub orice formă de detenţie sau închisoare. 9
  7. Conditiile inumane in penitenciare din Republica Moldova. 16
  8. Conditiile in penitenciare din Romania 17
  9. Bibliografia 19

Extras din referat

Introducere

Tratamente inumane

Supunerea, prin orice metode, la tortură sau tratamente inumane pentru a cauza în mod intenţionat mari suferinţe sau vătămări grave integrităţii corporale sau sănătăţii răniţilor, bolnavilor, prizonierilor, persoanelor civile, membrilor personalului sanitar civil .

Ce este Tortura? Tortura este o suferință psihică sau fizică intenționată, sistematică și sălbatică săvârșită de una sau mai multe persoane acționând în numele unor ordine, cu scopul de a forța anumite persoane să dezvăluie informații, să facă confesiuni sau pentru alte motive. Această definiție a fost dată de Asociația medicală mondială, în Declarația de la Tokyo privind tortura și tratamentele degradante, din 1975.

Următoarele puncte au fost incluse explicit în această definiție:

a) caracterul intenționat: tortura cauzează suferință fizică sau mentală victimei în mod intenționat.

b) caracterul sistematic și sălbatic: cauzarea suferințelor putea fi sistematică și dinainte plănuită, sau putea fi sălbatică și la întâmplare.

c) caracterul ordonat sau neordonat: definiția face clar referire că, chiar dacă unei persoane îi este ordonat de către un superior să tortureze, acest lucru nu justifică acțiunile respectivului. Așadar, ordinul de a tortura nu este o scuză pentru asta. Atât persoana care dă ordinul cât și cea care îl execută vor fi considerați «torționari».

d) scopul': ar trebui să existe un scop al torturii. Ar putea fi obținerea de informații, mărturisirea forțată a confesiunii unei crime, semnarea unei declarații scrise sau oricare alt motiv. De exemplu, ar putea fi pentru a răspândi teroare în comunitate într-un regim dictatorial. Ar putea fi încercarea de a distruge personalitatea cuiva care ar putea fi capabil să mobilizeze oamenii împotriva regimului.

e) suferința psihică și fizică: această definiție menționează clar că suferința fizică cât și cea psihică este un aspect după care se poate vedea dacă o persoană a fost torturată sau nu. Absența oricărui semn fizic nu exclude posibilitatea torturii. Chiar și mici suferințe, fizice sau mentale, sunt de ajuns să fie considerate tortură.

Tratament inuman – tratament, care în mod intenţionat cauzează suferinţe fizice şi psihice intense, care nu sunt justificate în situaţia respectivă;

Tratament degradant – tratament care generează victimelor sentimente de frică, anxietate şi inferioritate, capabile să le umilească şi înjosească, de natură să înfîngă rezistenţa fizică şi morală a victimei;

Tortura şi tratamentele inumane sau degradante sînt interzise în toate ţările membre ale Consiliului Europei şi în toate ţările care au ratificat Convenţia ONU împotriva torturii. Dreptul de a nu fi torturat sau supus unor tratamente inumane sau degradante este nederogabil. Nici o situaţie, oricît de gravă ar fi ea, nu permite recurgerea la aceste metode condamnabile.

Literatura de specialitate şi actele juridice operează, de regulă, cu noţiunile tortură,tratament inuman şi tratament degradant. Deşi se deosebesc după anumite criterii, aceste noţiuni conţin mai multe elemente comune. Din acest considerent, în continuare, pentru noţiunile de tortură şi tratamentele inumane şi/sau degradante, vom utiliza termenul generic de rele tratamente, care cuprinde cele trei noţiuni.

În primul rând, urmează a se menţiona că nu orice tratament, comportament sau element violent, neplăcut, imoral, ofensator sau jignitor ori supunerea unui dezavantaj fizic sau psihic se califică ca fiind manifestări de rele tratamente.Pentru ca acestea să fie considerate ca atare, este necesar ca tratamentul respectiv să depăşească un anumit nivel minim de severitate. Atingerea nivelui minim de severitate se apreciază în fiecare caz aparte, în mod individual, în dependenţă de toate circumstanţele relevante cauzei şi personalităţii celui care pretinde că a fost supus relelor tratamente (Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, ECHR 2000-XI, Rusu v. Moldova, no. 3479/04, 15 January 2008). Spre exemplu, neexecutarea îndelungată a unei hotărîri judecătoreşti nu se se consideră tratament inuman sau degradant, chiar dacă acest fapt provoacă un anumit grad de frustrare şi poate constitui o încălcare a dreptului la un proces echitabil (Popov v. Moldova (no. 1), no. 74153/01, 18 January 2005). Mai mult, după cum s-a menţionat mai sus, suferinţele inerente ce survin în urma aplicării unor măsuri sau sancţiuni legale nu pot fi privite ca rele tratamente. De exemplu, în cauzaKudła citată mai sus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a menţionat că simplul fapt al detenţiei persoanei condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni nu presupune că aceasta constituie rele tratamente.

Revenind la esenţa trihotomică a noţiunii de rele tratamente, menţionăm că aceasta rezultă din textul articolului 5 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi cel al articolului 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), precum şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind interpretarea şi aplicarea acestuia din urmă. Astfel, în mai multe speţe, Curtea Europeană a menţionat că utilizarea în textul articolului 3 al CEDO a celor trei termene distincte - tortură, tratament inuman şi tratament degradant – nu este una întâmplătoare. Se pare că, la elaborarea textuluiarticolului 3 al CEDO, a existat intenţia ca, prin intermediul acestei distincţii, să fie acordată o atenţie deosebită torturii, adică tratamentului inuman sau degradant care provoacă persoanei suferinţe foarte grave şi crude (Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series A no. 25, Corsacov v. Moldova, no. 18944/02, 4 April 2006).

În continuare, va fi descrise separat noţiunile de tortură, tratament inuman şi tratament degradant.

Notiunea de TORTURA

Conform Convenției ONU împotriva formelor de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante (CAT), adoptată în 1984, prin termenul „tortură” se desemnează „orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis sau este banuită ca l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unor asemenea persoane”.

Bibliografie

- http://www.presamil.ro/SMM/

- Codul penla al Republicii Moldova

- http://irp.md/item.php?text_id=795

- http://www.publika.md/raport-promo-lex--tratamentele-inumane-din-penitenciare-sunt-aplicate-cel-mai-des-in-cadrul-investigatiilor_1275171.html

- Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac, Codul Convenției europene a drepturilor omului, LexisNexis SA, Paris, 2008; Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului: comentariu pe articole, ediția 2, București: Editura C.H.Beck, 2010

Preview document

Tratamente Inumane - Pagina 1
Tratamente Inumane - Pagina 2
Tratamente Inumane - Pagina 3
Tratamente Inumane - Pagina 4
Tratamente Inumane - Pagina 5
Tratamente Inumane - Pagina 6
Tratamente Inumane - Pagina 7
Tratamente Inumane - Pagina 8
Tratamente Inumane - Pagina 9
Tratamente Inumane - Pagina 10
Tratamente Inumane - Pagina 11
Tratamente Inumane - Pagina 12
Tratamente Inumane - Pagina 13
Tratamente Inumane - Pagina 14
Tratamente Inumane - Pagina 15
Tratamente Inumane - Pagina 16
Tratamente Inumane - Pagina 17
Tratamente Inumane - Pagina 18
Tratamente Inumane - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Tratamente Inumane.docx

Alții au mai descărcat și

Drepturile Omului în Era Integrării și Globalizării

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ 1.1. NOȚIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI.5 1.2. IMPORTANȚA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Constatarea medico-legală a asfixiilor mecanice prin comprimarea gâtului

INTRODUCERE Analizând rapoartele de activitate ale institutelor de medicină legală din ţară ,se poate observa creşterea numărului de decese ca...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul de a nu fi Supus Torturii

Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă torturii, tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante este un drept inerent fiinţei umane care...

Te-ar putea interesa și

Tortură

ÎNTRODUCERE Lucrarea de faţă cuprinde o serie de studii, analize, materiale, fiind expresia unui efort de cercetare şi sinteză a fenomenului...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Drepturile Cetățenilor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTURILE CETĂŢENILOR EUROPENI 1. SCURT ISTORIC A UNIUNII EUROPENE Tentative de unificare a naţiunilor...

Comitetul European Pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)...

Declarația Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul de a Nu Fi Supus la Tortura, Tratamente Inumane sau Degradante

1. Aplicarea Articolului 3 în context 1.1. Detenţia Contextul în care au loc majoritatea în¬călcărilor Articolului 3 este cel al tratamen¬tului...

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante

INTRODUCERE Drepturile omului reprezintă o realitate şi o finalitate a întregii activităţi umane numai în statul de drept. Scopul statului de...

Ai nevoie de altceva?