Dezvoltare durabila

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dezvoltare durabila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Conceptul de dezvoltare durabilă

Protecția mediului constituie una din problemele actuale și stringente ale societății moderne. Tendința de a-și crea condiții de trai din ce în ce mai bune, transformînd inevitabil natura și mediul în general, este definitorie pentru societatea umană. Însă apariția unor riscuri ecologice majore, ce amenință planeta în ansamblu, precum despădurirea masivă, deșertificarea, efectul de seră, subțierea stratului de ozon, pericolul accidentelor nucleare etc., obligă să conștientizăm faptul că modelul actual de dezvoltare economică este lipsit de perspectivă pe termen lung. O astfel de dezvoltare conduce la degradarea unor arii tot mai extinse ale mediului natural, la epuizarea tot mai accelerată a resurselor naturale, punînd în pericol însăși existența umană. Pe acest fundal, au apărut conceptele de ecodezvoltare, dezvoltare durabilă .

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om - mediu, fie ca e vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social. Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și căuta deci în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu numai între generații. Și ecologia urmărește principiile durabilității, propunînd crearea unei economii viabile din punct de vedere ambiental. Aceasta ar însemna ca eroziunea solului să nu depășească rata naturală de formare a noilor soluri, tăierea pădurilor să nu depășească ritmul de plantare și refacere a lor, emisiile de carbon să nu depășească capacitatea naturii de fixare a bioxidului de carbon atmosferic, pescuitul să nu depășească producția de pește, pomparea apelor din bazinele acvatice să nu depășească capacitatea de refacere a lor, speciile de plante și animale să nu fie distruse mai rapid decît apar altele noi. Caracteristicile unui posibil model de dezvoltare durabilă a societății contemporane pot fi rezumate astfel:

ƒ optimizarea obiectivelor economice, în loc de maximizarea lor;

ƒ perfecționarea metodelor de evaluare a impactului ecologic și a resurselor naturale;

ƒ dezvoltarea unui cadru economic care să asigure caracterul proecologic al tuturor deciziilor (de exemplu, includerea costurilor ecologice în prețurile produselor și serviciilor);

ƒ luarea în considerare, în cadrul modelelor economice bazate pe resursele epuizabile, a ratei de reînnoire a acestora;

ƒ reglementarea politică a nivelului activității antropice (de exemplu, utilizarea în limite rezonabile a resurselor rare și conservarea lor pentru viitor).

1.

Obstacole ce compromit dezvoltarea durabilă

Dacă pe plan global se vor menține tendințele de presiune economică și demografică, fără aplicarea măsurilor de menținere și de îmbunătățire a condițiilor de mediu, inclusiv de economisire a resurselor, atunci într-un viitor destul de apropiat Pămîntul va deveni nelocuibil. În această ordine de idei, au fost evidențiate cîteva obstacole majore care compromit dezvoltarea durabilă a omenirii, și anume:

ƒ creșterea demografică rapidă, caracteristică lumii contemporane, care este incompatibilă cu capacitatea de reproducere a ecosistemelor naturale. De exemplu, 80% din păduri degradează din cauza presiunii economice. Și mai semnificativ este decalajul ce se evidențiază între numărul populației și volumul producției alimentare, în special în țările subdezvoltate.

Anul 1000 1900 1950 1990 1995 2000 2027

Mil.loc. 275 1500 2500 5000 5700 6000 9000

ƒ economia mondială acordă în continuare prioritate utilizării combustibililor fosili ca surse de energie, ceea ce determină producerea fenomenelor cu impact transfrontalier (de exemplu, depunerile acide în țările europene) sau global, cel mai edificator factor în acest sens fiind modificarea climei la nivel mondial. Alternativa durabilă promovează ideea de a spori utilizarea resurselor energetice regenerabile (energia eoliană, solară, geotermică, a valurilor și mareelor etc.);

Se aruncă în atmosferă sue de miliane de tne de agenți poluanți. Numai în anul 1980 s-u aruncat 59 de mil tone particule în suspensie, 194 mil tone de 〖CO〗_2, 53 mil tone de hidocarburi.etc Efectele au influiențat starea de sănătate a populației, scăderea cantității și calității produseor agricole, a afectat calitatea resurselor de apă. Din suprafețele agricole aproximativ 2000 miliane ha au degradat în timp. Drept rezultat s-a intensificat fenomenul malnutriției și mortaltatea. ƒ (Ecotehnologii Prof.univ.dr.Sanda VISAN, Prof.univ.dr.Anca ANGELESCU, Conf.univ.dr.Virginia CIOBOTARU)

Reducerii suprafețelor forestiere ce conduc la pagube imense intensificarea degradării solurilor (eroziunea, alunecările de teren etc.); perturbarea sistemului hidrologic (cresc undele de viitură și cazurile de inundații în bazinele rîurilor); creșterea debitului solid în apele rîurilor și lacurilor, însoțite de colmatarea albiilor și degradarea ecosistemelor; creșterea cantității de CO2 în atmosferă;

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltare durabila.docx