Metode Tehnice de Tratare a Deseurilor Biodegradabile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Metode Tehnice de Tratare a Deseurilor Biodegradabile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rojanski

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Prin managementul deşeurilor se înţelege conducerea, administrarea şi controlul sistematic al activităţilor de precolectare, selectare, colectare, transport, tratare, valorificare, eliminare şi depozitare a deşeurilor.

În managementul deşeurilor sunt foarte importante urmatoarele elemente :

• stabilirea responsabilităţilor în fiecare din activităţile specifice managementului deşeurilor;

• realizarea şi implementarea unui cadru instituţional şi organizatoric adecvat;

• realizarea şi implementarea unui sistem financiar eficient.

Obiectivele generale ale managementului deşeurilor

Obiectivele generale ale managementului deşeurilor, sunt, în ordinea priorităţilor, următoarele :

• reducerea la sursă a cantităţilor de deşeuri generate şi a nocivităţii acestora;

• colectarea selectivă a deşeurilor în vederea reciclării şi valorificării la un nivel maxim posibil din

punct de vedere tehnico-economic;

• tratarea deşeurilor prin tehnologii diverse şi specifice, pe cât posibil complementare;

• depozitarea controlată a reziduurilor cu asigurarea unui impact minim asupra mediului şi sănătăţii

populaţiei.

Gestionarea eficientă a deşeurilor constituie aspectul-cheie al oricărei politici de mediu.

Obiectivul de bază al actualei politici comunitare în materie de gestionare a deşeurilor îl reprezintă limitarea deşeurilor şi promovarea reutilizării, reciclării şi valorificării lor, reducându-se impactul negativ asupra mediului.

Obiectivul de lungă durată pentru UE este de a avea în perspectivă o economie cu o pondere importantă dedicată reciclării. Sesizarea pericolului pe care îl reprezintă acumularea deşeurilor, a declanşat în România acţiunea de cunoaştere, urmărire şi dorinţa de îmbunătăţire treptată a circuitului deşeurilor, de la apariţia lor, la sursa, şi până la eliminarea lor finală

Managementul deşeurilor are rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. Mai în detaliu, managementul deşeurilor prezintă cadrul de planificare pentru următoarele aspecte:

• Conformarea cu politica de deşeuri şi atingerea ţintelor propuse prin instrumente importante care contribuie la implementarea politicilor şi la atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor.

• Managementul deşeurilor are la bază un plan de gestionare a deşeurilor ce prezintă fluxurile şi cantităţile de deşeuri care trebuie colectate, reciclate, tratate şi/sau eliminate. Mai mult, ele contribuie la asigurarea de capacităţi şi moduri de colectare, reciclare, tratare şi/sau eliminare a deşeurilor funcţie de deşeurile care trebuie gestionate.

• Controlul măsurilor tehnologice: prezentarea fluxurilor de deşeuri asigură identificarea zonelor în care sunt necesare măsuri tehnologice pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deşeuri

• Managementul deşeurilor constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerinţelor financiare pentru operarea schemelor de colectare, reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor. Pe aceasta bază, pot fi determinate necesităţile pentru investiţiile în instalaţii de reciclare, tratare şi eliminare a deşeurilor. Complexitatea în continuă creştere a problemelor şi standardelor în domeniul gestionarii deşeurilor conduc la cresterea cerinţelor privind instalatiile de reciclare, tratare şi /sau eliminare. în multe cazuri, aceasta presupune facilităţi de reciclare, tratare şi /sau eliminare a deşeurilor mai mari şi mai complexe,ceea ce implica cooperarea a mai multor unităţi regionale privind stabilirea şi operarea acestor facilitati.

În prezent, în practica eliminării deşeurilor se parcurge însă o perioadă dificilă prin creşterea continuă a cantităţii de deşeuri şi lipsa mijloacelor tehnice (instalaţii, utilaje adecvate) pentru colectare, prelucrare, reciclare şi valorificare. Conştientizarea acestei situaţii obligă la eforturi pentru unirea posibilităţilor interne cu sprijinul extern – material sau financiar – în scopul creării bazelor unui sistem de gestiune care, în timp, să conducă la „ecologizarea”, din punct de vedere al deşeurilor, a tuturor activităţilor.

O strategie coerentă privind gestiunea deşeurilor necesită atingerea mai multor obiective, printre care se numără:

• cunoaşterea cantităţii şi calităţii deşeurilor produse în România, a producătorilor şi a proceselor din care acestea rezultă, a traseului şi a destinaţiei finale a acestora;

• reducerea cantităţii de deşeuri la producător, prin intervenţii în tehnologie sau prin valorificarea acestora printr-o veriga intermediară inclusă între producătorul şi gospodarul de deşeuri;

• stabilirea, pentru deşeurile a căror apariţie nu se poate evita sau care nu se pot recicla, a unor modalităţi de eliminare sau reintegrare în mediu, cât mai puţin dăunătoare a acestuia.

Pentru punerea în practică a strategiei, este necesară specializarea în domeniul prelucrării deşeurilor a unor colective de cercetare, proiectare,execuţie, în vederea adaptării pentru România a unor soluţii moderne,cunoscute pe plan mondial.

Concomitent, trebuie asigurat suportul financiar care să susţină managementul deşeurilor, precum şi cadrul organizatoric. Se propune cointeresarea în activităţile de reciclare a deşeurilor, atât a agenţilor economici, cât şi a cetăţeanului, prin instituirea unui şi sistem de plăţi şi reducere de taxe în raport cu acţiunile ce conduc la reducerea cantităţii de deşeuri.

O grijă deosebită trebuie acordată educaţiei civile şi ecologice a cetăţenilor. În acest scop, dar şi în unele acţiuni practice, se poate folosi sprijinul organizaţiilor neguvernamentale cu profil ecologic.

Producerea de deşeuri este rezultatul activităţilor economice şi gospodăreşti. Cantitatea şi calitatea deşeurilor urbane depinde de standardul de viaţă şi de modul de consum al populaţiei, iar deşeurile industriale – atât cele periculoase, cât şi cele nepericuloase – depind de tehnologiile folosite pentru prelucrarea materiilor prime în cadrul proceselor de fabricaţie.

Organizarea gestiunii deşeurilor este responsabilitatea celor care le-au generat. Producătorii de deşeuri industriale îşi folosesc facilităţile proprii de colectare/transport, eliminare sau contractează serviciile respective cu firme specializate şi autorizate conform legii. În prezent, numărul firmelor specializate în oferirea de servicii de gestiune a deşeurilor industriale este mic, iar activitatea acestora este limitată, atât ca domeniu, cât şi ca cifră de afaceri. De aceea, producătorii de deşeuri industriale contractează gestionarea acestora mai ales cu firmele de salubrizare urbana.

Un rol cheie în dezvoltarea unei gestionari durabile a deşeurilor il prezinta fluxurile de deşeuri, dar şi opţiunile de gestionare a acestora.

Fluxuri specifice de deşeuri

In acest referat vor fi analizate urmatoarele fluxuri speciale de deşeuri :

1. deşeuri periculoase din deşeuri municiple;

2. DEEE;

3. Vehicule scoase din uz;

4. Deşeuri din construcţii şi demolări;

5. Deşeurilor de ambalaje

Trebuie luate în considerare, în ceea ce priveşte fluxurile de deşeuri, sursele de generare, fluxuri şi cantităţi de deşeuri generate, şi sistemele actuale de colectare, transport şi tratare a deşeurilor şi modul cum acestea vor evolua în viitor. Procesul de planificare are ca principal obiect, dezvoltarea unui şi sistem controlat de gestiune a deşeurilor şi s-a concentrat pe principalele cerinţe care au ţinte asociate: recuperare şi reciclare (ţintele de recuperare şi reciclare trebuie atinse aşa după cum sunt stabilite în legislaţie), depozitare (închiderea depozitelor neconforme),depozitarea deşeurilor biodegradabile (reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate).Din punct de vedere tehnic, nu există prea multe opţiuni tehnice, datorită nivelului scăzut al dezvoltării tehnologiilor în domeniul gestiunii deşeurilor. Mai mult, acest lucru se datorează faptului că, până de curând, fluxul deşeurilor era unul extrem de simplu, constând în foarte puţine etape (un flux mai mult logistic decât un flux tehnologic).

Deşeurile care fac obiectul prezentului referat sunt deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi asimilabile din comert, industrie şi institutii), la care se adaugă alte câteva fluxuri speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din constructii şi demolari, namoluri de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deşeuri împreuna cu codurile conform Listei europene a deşeurilor şi HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode Tehnice de Tratare a Deseurilor Biodegradabile.doc

Alte informatii

Referat pentru master la disciplina Legislatie de mediu, din cadrul Facultatii de Ecologie , specializarea Ingineria si managementul mediului