Accesul la Fonduri Europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Accesul la Fonduri Europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristina Balaceanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute în Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si obiectivele urmarite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu este astfel conceput încât sa reprezinte baza si totodata un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata. POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligatiile internationale ale României, cât si interesele specifice nationale. POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate în cadrul asistentei de pre-aderare, în particular Phare si ISPA. În plus fata de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareste stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului. De asemenea, prioritatile POS Mediu includ interventii în domenii mai putin abordate pâna în prezent, precum eficientizarea sistemelor de încalzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologica sau implementarea planurilor de management Natura 2000. Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protectia si îmbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata în România, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul consta în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “poluatorul plateste”.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

1. Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pâna în 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata.

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete pâna în 2015.

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de încalzire urbana în cele mai poluate localitati pâna în 2015.

4. Protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pâna în 2015.

În vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat urmatoarele axe prioritare:

Axa prioritara 1 – “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”;

Axa prioritara 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

Axa prioritara 3 – „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de încalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica în localitatile cele mai afectate de poluare”;

Axa prioritara 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii”;

Axa prioritara 5 – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”;

Axa prioritara 6 – “Asistenta Tehnica”.

Asistenta Tehnica (AT) va sprijini implementarea si monitorizarea programului si va contribui substantial la atingerea obiectivului global si a celor specifice ale POS Mediu. Programul acopera perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmaresc nevoile de dezvoltare ale României dupa anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltarii economice durabile. POS va contribui la îndeplinirea obligatiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunitati de investitii în toate regiunile tarii. Punctul de plecare pentru POS îl reprezinta analiza situatiei actuale a mediului din România. Aceasta este urmata de analiza SWOT, pe baza careia este construita strategia de dezvoltare. POS contine si o descriere a axelor prioritare, a domeniilor de interventie si identificarea proiectelor, precum si prevederi referitoare la implementare. Elaborarea POS Mediu a fost realizata de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, ca Autoritate pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si în colaborare cu institutiile publice centrale, regionale si locale si cu alti parteneri implicati în acest domeniu. Implementarea programului este responsabilitatea Autoritatii de Management pentru POS Mediu (AM), reprezentata de Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul MMDD. În vederea sprijinirii AM în implementarea eficienta a acestui program, au fost desemnate (8) Organisme Intermediare (OI) pentru POS Mediu, constituite ca directii distincte ale MMDD la nivelul fiecarei Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din România. POS Mediu este unul din cele 7 programe operationale elaborate în cadrul Obiectivului “Convergenta” pentru perioada de programare 2007 – 2013. POS Mediu a fost elaborat în conformitate cu cea de-a treia prioritate a PND 2007–2013 – “Protectia si îmbunatatirea calitatii mediului”, precum si cu Prioritatea 1 a CNSR – “Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene”. POS Mediu contine elemente esentiale pentru implementarea cu succes a PND si a CNSR în domeniul protectiei mediului; obiectivul de baza îl constituie promovarea dezvoltarii durabile a întregii tari.

Având în vedere legatura strânsa dintre mediu si toate celelalte sectoare economice si sociale, POS Mediu a fost elaborat în strânsa corelare cu celelalte programe operationale si s-a avut în vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementaritatii între programe si conformitatea cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Din acestia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezinta sprijinul comunitar, ceea ce reprezinta 23,5 % din sursele financiare alocate Cadrului National Strategic de Referinta si aproximativ 1,1 miliarde Euro provenind din bugetul national. Sursele comunitare utilizate în implementarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Fisiere in arhiva (1):

  • Accesul la Fonduri Europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE