Analiza Rentabilitatii la SC Industrializarea Laptelui SA Mehedinti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Analiza Rentabilitatii la SC Industrializarea Laptelui SA Mehedinti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 61 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAP 1. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII 5
1.1. Elemente de identificare 5
1.2. Scurt istoric 5
1.3. Scopul şi obiectul de activitate al societăţii 6
1.4. Evoluţia capitalului social şi structura acţionariatului 6
1.5. Principalii indicatori economico - financiari 8
CAP 2. ANALIZA DE ANSAMBLU A ÎNTREPRINDERII 9
2.1. Potenţialul tehnic 9
2.2. Personal 11
2.3. Comercial 12
2.4. Financiar - contabil 13
CAP 3. ANALIZA PROFITABILITĂŢII ŞI RENTABILITĂŢII 18
3.1. Analiza profitabilităţii 19
3.1.1. Analiza profitabilităţii resurselor consumate 19
3.1.2. Analiza profitabilităţii veniturilor 22
3.1.3. Analiza profitabilităţii comerciale 25
3.2. Analiza rentabilităţii 30
3.2.1. Analiza rentabilităţii economice 32
3.2.2. Analiza rentabilităţii financiare 43
3.3. Analiza randamentului bursier 49
CAP 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 52
ANEXE 56
BIBLIOGRAFIE 64

Extras din document

CAP. 1 PREZENTAREA INTREPRINDERII

1.1. Elemente de identificare

Denumirea societăţii este Societatea Comerciala de Industrializarea Laptelui S.A. Mehedinţi cu sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Aurora nr.1, telefon 0252/316301, fax 0252/314245 înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J/25/8/1991, număr înregistrare fiscală R 1605795.

In toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile si alte acte denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele „ societate pe acţiuni” sau iniţialele „ SA”, de sediul societăţii, capitalul social si numărul de înregistrare.

1.2. Scurt istoric

Societatea Comercială de Industrializarea Laptelui S.A. Mehedinţi a fost înfiinţată în 1968 prin desprinderea Fabricii de produse lactate Turnu Severin de I.C.I.L. Craiova , având o singură secţie de producţie pentru lapte de consum , produse proaspete şi brânzeturi.

Aceasta se găseşte amplasată in partea de est a oraşului Drobeta Turnu Severin învecinându-se cu Fabrica de Celuloză si Hârtie la sud , cu cartierul Banoviţa la nord şi cu Fabrica de Spirt la est.

Ulterior s-au mai înfiinţat secţii de prelucrare a laptelui la:

- Balta Verde- secţie de fabricat telemea , în anul 1973

- Bălăciţa- secţie de fabricat caşcaval , în anul 1974

- Vânju Mare- secţie de fabricat brânzeturi , în anul 1975

În timp , secţiile de producţie ale întreprinderii au fost supuse unor lucrări de extindere şi modernizare după cum urmează:

- secţia Balta Verde - lucrări de extindere în 1976

- secţia Vânju mare - lucrări de extindere – modernizare finalizate în anul 1990

- fabrica Turnu Severin – lucrări de extindere în vederea amenajării unei secţii de fabricat telemea la subsolul clădirii în anul 1969 , reparaţie capitală la centrala frigorifică finalizată în anul 1992

Societatea Comercială de Industrializarea Laptelui S.A. Mehedinţi este persoană juridică română , având formă juridică de societate pe acţiuni, iar forma de proprietate este cu capital integral privat. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

Acţiunile se tranzacţionează pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, Rasdaq OTC iar societatea are contract încheiat cu Registrul Român al Acţionarilor societăţii.

Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza Hotărârii AGA , potrivit legii.

Durata societăţii este nelimitată , cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerţ şi Industrie.

Regimul de lucru este un regim de lucru continuu cu program de activitate 365zile/an.

Regimul de lucru zilnic este diferit de la o perioadă la alta în funcţie de cantitatea de lapte materie care se procesează.

În general activitatea zilnică se desfăşoară în regim de 10 ore/zi între orele 08-18.

1.3 Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

Scopul societăţii este industrializarea şi comercializarea laptelui si a produselor lactate.

Obiectul de activitate al societăţii îl constituie :

- asigurarea materiei prime

- industrializarea , depozitarea şi comercializarea laptelui, a produselor lactate acide proaspete, brânzeturilor, îngheţatei

- comerţ cu amănuntul şi en-gros cu mărfuri şi bunuri industriale şi neindustriale , alimentare şi nealimentare inclusiv băuturi alcoolice şi băuturi răcoritoare, ţigări, cafea, dulciuri, produse de carmangerie şi carne indigene şi din import

- comercializare pâine, produse, paste făinoase

- comercializare ouă, carne de pasăre, preparate din carne de pasăre, conserve din carne de pasăre, carne, mezeluri, organe, conserve din carne

- comercializare peşte şi conserve de peşte

- alimentaţie publică

- import de utilaje şi mijloace de transport precum şi piese de schimb , materiale şi ambalaje specifice

- comercializare de piese schimb , materiale, ambalaje

- valorificarea prin vânzare a pieselor , subansamblelor rezultate din casare, dezmembrare

- executarea de prestări servicii pentru terţi

- transport auto-marfă

- comisionare, intermediere, transport auto

- desfăşurare de comerţ stradal, în pieţe şi târguri

1.4. Evoluţia capitalului social şi structura acţionariatului

Structura acţionariatului la S.C. Industrializarea Laptelui S.A. Mehedinţi se prezintă după cum urmează:

Tabelul 1.4.1.

Structura acţionariatului

NR.CRT. DENUMIRE ACŢIONAR NUMĂR ACŢIUNI PROCENT (%)

1. Boierică Genică 89.036 57,997

2. S.I.F.Oltenia 33.235 21,649

3. Alţi acţionari 31.246 20,353

TOTAL ACŢIUNI 153.517 100

Capitalul social al întreprinderii este de 3.837.925.000 lei fiind împărţit în 153.517 acţiuni, cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare si deţinut de acţionari astfel:

- Boierică Genică deţine un nr. de 89.036 acţiuni25.000lei/acţiune = 2.225.900.000 lei în procent de 57,997%

- S.I.F. Oltenia deţine un nr. de 33.235 acţiuni25.000lei/acţiune = 830.875.000 lei în procent de 21,649%

- Alţi acţionari deţin un nr. de 31.246 acţiuni25.000lei/acţiune = 781.150.000 lei în procent de 20,353%

În urma vânzării pachetului de acţiuni de către S.I.F. Oltenia la 31.12.2001 ,structura acţionariatului se prezintă astfel:

Tabelul 1.4.2.

Structura acţionariatului

NR.CRT. DENUMIRE ACŢIONAR NUMĂR ACŢIUNI PROCENT (%)

1. Boierică Genică 122.271 79,646

3. Alţi acţionari 31.246 20,354

TOTAL ACŢIUNI 153.517 100

Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie format din 3 membrii , aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani având posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani ,care pot avea calitatea de acţionari.

Consiliul de administraţie va avea următoarea componenţă:

- Preşedinte: Boierică Genică

- Membrii : Lulea Ştefan , Lepădat Matei

Indemnizaţia presedintelui consiliului de administraţie este stabilită la 17.600.000 lei brut lunar,iar indemnizaţiile lunare ale membrilor consiliului de administraţie sunt stabilite în procent de 30%din salariul brut lunar al directorului societătii.

Atribuţiile consiliului de administraţie sunt în principal următoarele:

- angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia

- stabileşte îndatoririle si responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente, elaborează organigrame şi statul de funcţii , precum şi regulamentele de organizare, funcţionare şi de ordine interioară ale societăţii

- stabileşte tactica şi strategia de marketing

- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competenţelor acordate de A.G.A.

- supune anual către A.G.A. în termen de maxim 90 zile de la închiderea exerciţiului economico-financiar ,raportul cu privire la activitatea societăţii , bilanţul şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectele program de activitate , buget de venituri şi cheltuieli pe anul în curs

Consiliul de administraţie poate delega o parte din puterile sale directorului general fixându-i în acelaşi timp si remuneraţia , care nu poate depăşi indemnizaţia preşedintelui consiliului de administraţie.

În relaţiile cu terţii societatea este reprezentată de directorul general sau în lipsa acestuia de unul din membrii consiliului de administraţie care semnează actele care angajează societatea faţă de terţi.

Comisia de cenzori este formată din 3 membrii si anume:

- Stancu Jean

- Semen florentina

- Şfrenţ Gheorghe

Membrii comisiei de cenzori primesc o indemnizaţie lunară de 20% din salariul brut lunar al directorului societăţii , iar secretarul consiliului de administraţie fiind juristul societăţii , Preda Gabriel ,beneficiază de o indemnizaţie lunară de 50% din salariul lunar brut avut la societate.

Fisiere in arhiva (3):

  • ANALIZA RENTABILITATII.doc
  • ANEXE SI BIBLIOGRAFIE.doc
  • CUPRINS.doc