Atragerea de Fonduri Europene in Agricultura

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Atragerea de Fonduri Europene in Agricultura.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Abstract:

Odată cu aderarea la Uniunea Europeana , România a creat condiţiile instituţionale necesare aplicării în bune condiţii a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pe perioada 2007-2013.

Instrumentul de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune este Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Pentru a beneficia de fondurile europene nerambursabile trebuie respectate câteva condiţii de bază: solicitantul de fonduri trebuie să se încadrează în categoria de solicitant eligibil, el trebuie să îşi asigure cofinanţarea privată, după aceea trebuie să întocmească un proiect şi să încheie şi să respecte Contractul de finanţare.

Etapele accesării fondurilor europene în agricultură sunt: identificarea investiţiei, pregătirea proiectului, depunerea proiectului (se va depune la sediul Oficiului Judeţean al APDRP unde se află amplasată investiţia), verificarea eligibilităţii Dosarului Cererii de Finanţare (CF), selectarea proiectului (dacă se îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate şi selecţie, proiectul este selectat pentru finanţare de către Comitetul de Selecţie, în limita fondurilor disponibile) şi finanţarea proiectului (după semnarea Contractului de Finanţare, se va putea demara realizarea propriu-zisă a investiţiei).

Dosarul cererii de finanţare trebuie să includă următoarele: formularul standard al Cererii de Finanţare, anexe tehnice şi administrative, declaraţii pe propria răspundere a beneficiarului şi avize, autorizaţii, studiul de Fezabilitate – documentul cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţii-montaj, memoriul Justificativ – document cerut pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj, scrisoare de confort sau extras de cont, actele de proprietate sau de dovedire a folosinţei pentru terenul pe care se va realiza investiţia, actele de proprietate pentru clădiri, alte documente relevante .

În concluzie obiectivele FEADR-ului sunt: îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin sprijinirea structurării, dezvoltării şi inovaţiei, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor, îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural şi promovarea diversificării activităţilor economice.

Cuvinte cheie: finanţare, fonduri europene, agricultură, măsuri, proiect

Abstract:

Upon joining the European Union, Romania has created the institutional conditions necessary to apply properly the National Rural Development Programme (RDP) for 2007-2013.

The financial tool created by the European Union to assist member countries in implementing the Common Agricultural Policy is the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).

To benefit from EU funds we must observe some basic conditions: the applicant for funds must be from the category of eligible applicant, he must secure private financing, then he must prepare a project, complete and comply the financial contract.

The steps to access EU funds for agriculture are: identification of investment, project preparation, submission of the draft (to be submitted at the County Office of APDRP, where the investment is located), the verification of the eligibility of the File Application Form (CF), project selection (if it meets all conditions and eligibility criteria and selection, the project is selected for funding by the Selection Committee according to the availability of funds), to finance the project (after signing the contract the beneficiary will be able to begin implementing the investment.

The form file application must include the following: the standard form of Application File, administrative and technical annexes, statements of the beneficiary and opinions, feasibility studies - the document for projects that require construction and assembly, Explanatory Memorandum - document for projects that do not provide for construction and assembly, comfort letter or statement of account, documents proving ownership or the use of the land where will be the investment, property documents for buildings and other relevant documents.

In conclusion EAFRD's objectives are: to improve the competitiveness of agriculture and forestry by supporting structure, development and innovation, improving the environment and countryside by supporting land management, improving quality of life in rural areas and encouraging diversification of economic activities.

Keywords: finance, European funds, agriculture, measures, project

I) INTRODUCERE

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a creat condiţiile instituţionale necesare aplicării în bune condiţii a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pe perioada 2007-2013.

PNDR prezintă, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice şi de mediu, obţinută pe baza datelor statistice disponibile, priorităţile şi direcţiile naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007 – 2013 în domeniile agricol, non-agricol, silvic, precum şi cele legate de activităţi de investiţii în infrastructură, dezvoltare şi renovare a satelor româneşti, în strânsă legătură cu priorităţile comunitare.

PNDR a făcut obiectul procesului de consultare inter-ministerială, respectiv al consultării cu partenerii socio-economici, reprezentanţii administraţiei locale, sindicatelor şi patronatelor, ONG-urilor, ai organizaţiilor profesionale şi a fost transmis, spre avizare, Comisiei Europene în data de 12 martie 2007, documentul fiind considerat admisibil de către serviciile Comisiei Europene (scrisoarea DG Agri nr. 8239/27.03.2008) şi a devenit documentul programatic în baza căruia sunt accesate sumele alocate României pentru perioada 2007-2013.

Programul vine în continuarea Programului SAPARD, care a reprezentat sprijinul Comunităţii pentru măsurile de pre-aderare în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în ţările candidate din centrul şi estul Europei, în perioada de pre-aderare.

Dacă rolul Programului SAPARD a fost acela de a crea cadrul necesar implementării unei agriculturi performante şi unei dezvoltări durabile a zonelor rurale în statele candidate şi de a favoriza preluarea acquis-ului comunitar şi adaptarea progresivă a mecanismelor de piaţă la principiile care guvernează Politica Agricolă Comună, filozofia PNDR este mult diferită, având în vedere o targhetare mult mai precisă, mai clară, realizându-se o selecţie a obiectivelor de finanţare de natură structurală şi teritorială în vederea unei dirijări cât mai eficiente a banilor.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), negociat cu serviciile Comisiei Europene în perioada iunie 2007 - februarie 2008, a primit avizul din partea celor 27 de state membre în cadrul Comitetului de Dezvoltare Rurală din data de 20 februarie 2008, Decizia Comisiei Europene de aprobare a PNDR fiind emisă în data de 16 iulie 2008 (C/2008/3831).

Principalele instituţii implicate în implementarea PNDR 2007-2013 şi care gestionează Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), sunt:

- MADR - Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală Bucureşti, care îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru PNDR şi asigură gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare, stabilind priorităţile şi măsurile concrete de acţiune;

- APDRP-Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ca organism de plată, pentru toate măsurile din PNDR, cu excepţia celor destinate zonelor defavorizate;

-APIA- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, de asemenea ca organism de plată, pentru zonele defavorizate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Atragerea de Fonduri Europene in Agricultura.doc