Auditul Intern si Controlul Financiar al Institutiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul Intern si Controlul Financiar al Institutiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Finante

Extras din document

Prezentarea generală a instituţiilor publice

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora acesta îşi îndeplineşte funcţiile sale. De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, , sunt influenţate de stat prin pârghiile economico-financiare la dispoziţia sa, utilizate în vederea corectării dezechilibrelor la nivel macroeconomic.

Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vastă, statul acţionând practic în toate domeniile vieţii economice sau sociale. De asemenea, una din caracteristicele cele mai importante ale economiilor secolului XX, care se continuă şi în secolul XXI, este expansiunea sectorului public. Statul, prin intermediul instituţiilor de care dispune sau prin intermediul întreprinderilor a acţionat, în funcţie de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influenţat pozitiv sau negativ desfăşurarea anumitor activităţi.

Conform legii finanţelor publice, în sfera de cuprindere a instituţiilor publice se cuprind: “Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora” .

La nivel local, conform reglementărilor legislative privind finanţele publice locale, instituţiile publice reprezintă “denumire generică ce include comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora” .

Auditul intern şi controlul financiar preventiv al institutiilor publice

Pentru buna funcţionare a activităţii instituţiilor publice s-au instituit reglementări legislative privind controlul financiar intern şi auditul financiar intern.

Controlul financiar preventiv este activitatea prin care se verificã legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.

Controlul intern reprezintă ansamblul mãsurilor întreprinse la nivelul unei instituţii publice cu privire la structurile organizatorice, metodele, procedurile şi sistemele de control şi de evaluare, instituite în scopul:

- realizãrii atribuţiilor la un nivel calitativ corespunzãtor şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient, a politicilor adoptate, respectãrii legalitãţii şi a dispoziţiilor conducerii;

- protejãrii activelor şi resurselor;

- efectuãrii şi menţinerii de înregistrãri contabile corecte şi complete;

- furnizãrii la timp de informaţii corecte şi complete pentru fundamentarea deciziilor conducerii.

Auditul intern este activitate organizatã independent în structura unei instituţii publice şi în directa subordonare a conducãtorului acesteia, care constã în efectuarea de verificãri, inspecţii şi analize ale sistemului propriu de control intern, în scopul evaluãrii obiective a mãsurii, în care acesta asigurã îndeplinirea obiectivelor instituţiei publice şi utilizarea resurselor în mod economic, eficace şi eficient şi pentru a raporta conducerii constatãrile fãcute, slãbiciunile identificate şi mãsurile propuse de corectare a deficienţelor şi de ameliorare a performanţelor sistemului de control intern.

Din definiţiile date controlului financiar preventiv, controlului intern şi auditului financiar intern se desprinde concluzia că în activitatea unei instituţii publice trebuie să acţioneze prima dată personalul care se ocupă cu controlul şi apoi cel care se ocupă cu auditul. Auditul este un controlor al sistemului de control, dar nu se rezumă numai la verificarea acţiunii de control, ci vine cu măsuri, idei, soluţii de perfecţionare a acesteia.

Controlul financiar preventiv propriu se organizează şi se exercită în mod unitar la următoarele entităţi publice :

- instituţiile publice, cuprinzând Administraţia Prezidenţială, Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare a acestora;

- Ministerul Finanţelor Publice, pentru operaţiunile Fondului naţional de preaderare, pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei statului, datoria publică, precum şi pentru alte operaţiuni specifice;

- companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile neguvernamentale, precum şi orice alte persoane juridice care gestionează fonduri publice cu orice titlu şi/sau care administrează patrimoniul public referitor la gestionarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public în cauză;

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul Intern si Controlul Financiar al Institutiilor Publice.doc

Alte informatii

Universitatea: “Dunarea de Jos” Facultatea: “Stiinte economice” Domeniul: “Finante” Specialitatea: “Finante si Banci”