Bursa de Valori Bucuresti

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Bursa de Valori Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Aspecte generale privind piata de capital . 2
2. Scurt istoric al Bursei de Valori Bucuresti . 5
3. Organizarea BVB 7
4. Sistemul de tranzactionare 12
5. Indicii Bursei de Valori Bucuresti 14

Extras din document

1.Aspecte generale privind piata de capital

Piata de capital reprezintÎ o piatÎ specializatÎ unde se întâlnesc si se regleazÎ în mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piatÎ pe care se tranzactioneazÎ în mod liber valori mobiliare, piatÎ ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor fizice sau juridice care economisesc (cumpÎrÎtorii de actiuni si obligatiuni) si care urmÎresc plasarea profitabilÎ a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de cÎtre emitentii de actiuni/obligatiuni, care sunt în cautare de capital în vederea finantÎrii unor proiecte de investitii.

Desigur, piata de capital prezintÎ interes si din alte puncte de vedere, permitând preluarea controlului asupra unor societÎti prin achizitii semnificative de actiuni sau obtinerea unor câstiguri pe termen scurt prin specularea modificÎrilor de curs ale valorilor mobiliare.

În functie de momentul în care se realizeazÎ tranzactia , piata de capital, ca mecanism de legÎturÎ între detinatorii de fonduri excedentare (investitorii) si utilizatorii de fonduri (emitentii de titluri financiare), se împarte în douÎ segmente:

- Piata primarÎ: reprezintÎ piata pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima datÎ. Ea este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri si de plasament în titluri, din partea detinatorilor de fonduri. Concret, este vorba de procesul prin care intermediarii financiari, care, de regulÎ, fac legatura între societatea emitentÎ si investitori, se obligÎ sÎ plaseze valorile mobiliare nou emise în schimbul unui comision;

- Piata secundarÎ. OdatÎ puse în circulatie valorile mobiliare pe piata primarÎ, acestea fac obiectul tranzactiilor pe piata secundarÎ. Functionarea efectivÎ a pietei secundare se realizeazÎ prin intermediul pietelor de negocieri sau organizate: este în principal vorba de bursa de valori, pe de o parte, si de piata extrabursierÎ, piata interdealeari sau “la ghiseu “ (engl. OTC - Over the Counter Market). Aceasta piata îndeplineste, ca si cea primara, un rol de concentrare a cererii si ofertei de titluri, dar a unei cereri si oferte derivate, care se manifesta dupa ce piata titlurilor s a constituit .

Diferenta dintre cele douÎ forme ale pietei de capital secundare (bursa si piata OTC) se manifestÎ la nivelul localizÎrii tranzactiilor, al accesului la piatÎ, al modalitÎtii de negociere, al cadrului juridic, precum si al cursurilor pentru titlurile negociate.

Astfel, în timp ce în cazul burselor de valori, tranzactiile cu titluri financiare se desfÎsoarÎ într-un spatiu delimitat, o clÎdire cu o salÎ pentru negocieri, nu acelasi lucru se poate spune despre piata OTC. Pe aceasta din urmÎ, tranzactiile se realizeazÎ în oficiile societÎtilor financiare, care actioneazÎ ca dealeri (“la ghiseul” acestora), lipsa unei localizÎri fixe, a unei clÎdiri în care sÎ se desfÎsoare toate negocierile fiind caracteristicÎ acestei piete.

În ceea ce priveste accesul la piatÎ, în cadrul bursei acesta este limitat la membrii bursei si la titlurile acceptate în bursÎ. Pe pietele OTC accesul este mai larg, atât pentru clienti, cât si pentru titlurile tranzactionate.

La bursÎ, negocierea si executarea contractelor se efectueazÎ de cÎtre un personal specializat, acest lucru realizându-se prin diferite sisteme de tranzactie bazate pe licitatie publicÎ. Pietelor interdealeri le sunt specifice tranzactiile care se realizeazÎ prin negocieri directe între vânzÎtor si cumpÎrÎtor, rolul de contraparte în tranzactie fiind jucat de dealer.

În timp ce, reglementarea tranzactiilor pe piata OTC este fÎcutÎ de asociatiile dealerilor, în cadrul burselor de valori aceastÎ reglementare este mai fermÎ si mai cuprinzÎtoare. Realizarea tranzactiilor la bursÎ este supusÎ unor atât unor reguli instituite prin lege, cât si regulamentului bursei, agentilor de bursÎ impunându-li-se sÎ respecte anumite obligatii.

DatoritÎ concentrÎrii ordinelor si a mecanismului tranzactional, în cadrul bursei se formeazÎ un curs unic pentru tilturile negociate. Pe piata OTC, preturile pentru un anumit titlu financiar pot sÎ varieze de la un dealer la alt dealer, acest lucru datorându-se faptului cÎ ele sunt stabilite în urma unor negocieri izolate .

Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piatÎ, un segment al pietei financiare, o piatÎ secundarÎ organizatÎ, transparentÎ si supravegheatÎ, pe care se încheie tranzactii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani.

În timp, rolul jucat de burse în cadrul economiilor nationale a crescut enorm. DacÎ initial, participantii la piata bursierÎ erau în numÎr restrâns, fiind în principal indivizi cu un venit mai mare, astÎzi, sunt multe milioane de investitori individuali care îsi plaseazÎ o mare parte din economiile lor direct pe piatÎ sau prin intermediul fondurilor mutuale. Valoarea la care vor ajunge fondurile private de pensii sau asigurÎrile pe viatÎ fÎcute de cÎtre indivizi, depind, de multe ori, de evolutia pietei. Ca instrumente de acumulare de capial, bursele au devenit cel mai eficient mod, existent pânÎ acum, de directionare a capitalului disponibil într-o economie cÎtre folosirea sa cea mai profitabilÎ. Piata determinÎ care societÎti vor fi finantate si care este costul capitalului lor. Factorul decisiv îl reprezintÎ eficienta cu care societÎtile folosesc acest capital. În acest mod, bursele de valori si-au asumat un rol central în dezvoltarea macro-economicÎ a diferitelor state ale lumii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa de Valori Bucuresti.doc