Contractul de Mandat Comercial

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contractul de Mandat Comercial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1.CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL.

NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE

Instrument juridic important în viaţa economică, contractul este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Contractul este principalul izvor de obligaţii civile şi comerciale. Etimologic, termenul "contract" provine din latinescul "contrahere" ( a trage împreună ). Juridic, contractul are o definiţie legală dată de articolul 942 Cod civil, potrivit căreia "contractul este acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic". Reglementarea este făcută de Titlul III al Codului civil, titlu care poartă denumirea "despre contracte sau convenţii", din titlu rezultând că denumirile de "contract" sau "convenţie" sunt sinonime.

Contractul, respectiv acordul de voinţă al părţilor, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.942-969 Cod civil, dobândind însă natura juridică de contract comercial, datorită faptului că obiectul pe care îl tratează este comercial.Contractul de mandat comercial se aseamănă cu mandatul civil fiindu-i aplicabile principiile generale ale acestuia, dar are şi norme speciale în art.374-391 din Codul comercial.Mandatul comercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către mandatar pe seama şi pe socoteala mandantului.

Mandatul comercial poate fi definit ca fiind contractul prin care o persoană fizică sau juridică, numită mandatar, se obligă către o altă persoană, numită mandant, să îndeplinească însărcinarea primită în numele şi în contul acestuia.Trăsătura esenţială este faptul că mandatarul nu îndeplineşte operaţiunile de comerţ în numele său, deşi în cele mai frecvente cazuri este un comerciant, ci în numele şi în contul mandantului.

Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit-art.374 din Codul comercial. El se deosebeşte de mandatul civil prin:

-obiectul său, care îl constituie încheierea de acte juridice care au natura de fapte de comerţ;

-caracterul oneros al acestui contract care este prezumat;

-conferă o mai mare libertate mandatarului decât a celui din mandatul civil.

TRĂSĂTURILE MANDATULUI COMERCIAL:

a) După scopul urmărit de părţi, mandatul comercial este întotdeauna cu titlu oneros , deoarece fiecare parte urmăreşte obţinerea unui folos patrimonial ( procurarea unui avantaj ); mandatarul este remunerat printr-o sumă fermă sau forfetară, ori sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri; chiar dacă părţile nu au prevăzut în contract plata sau modalităţile de plată, mandantul datorează remuneraţie (art. 374 Cod comercial ); în absenţa unei stipulaţii contractuale, remuneraţia este stabilită de instanţa de judecată; mandatul comercial, fiind cu titlu oneros, nu poate fi revocat în mod unilateral;

b) După conţinutul contractului, mandatul comercial este un contract sinalagmatic , deoarece dă naştere la obligaţii pentru ambele părţi;

c) După modul de formare, mandatul comercial este un contract consensual , realizându-se prin simplul act de voinţă al părţilor;

d) De asemenea, contractul de mandat comercial este comutativ , deoarece părţile cunosc, încă de la momentul încheierii contractului, întinderea prestaţiilor ce-şi datoreză şi la care au dreptul.

Contractul de mandat poate fi cu reprezentare sau fără reprezentare. Contractul de mandat comercial este un mandat cu reprezentare. Dacă este un mandat fără reprezentare, atunci contractul este unul de comision.

Contractul de mandat comercial mai poate fi general (când mandatul se dă pentru toate afacerile mandantului) sau special (când mandatul se dă pentru o anumită afacere în particular a mandantului). Art.375 alin. 3 din Codul comercial prevede că "mandatul pentru o anumită afacere cuprinde împuternicire şi pentru toate actele necesare executării lui , chiar când nu ar fi anume arătate". Puterile mandatarului nu sunt la fel de riguros delimitate în mandatul comercial, acesta conferind mandatarului o mai mare libertate de acţiune şi independenţă decât în cel civil , libertate reclamată de natura şi cerinţele activităţii comerciale.

De asemenea, contractul de mandat comercial este un contract intuitu personae ( are în vedere persoana ).

2.ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL (CONDIŢII DE VALIDITATE / ELEMENTE OBLIGATORII ALE CONTRACTULUI DE MANDAT COMERCIAL)

În general, obligaţiile mandatarului comercial sunt aceleaşi ca ale mandatarului civil. Contractul de mandat se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, având de regulă caracter consensual. Legea, respectiv Codul civil, nu impune o anumită formă, deoarece potrivit articolului 1533 Cod civil, mandatul poate fi acordat în formă scrisă, verbală, sau poate fi chiar tacit. Deoarece Codul comercial nu prevede reguli derogatorii de la dreptul comun, înseamnă că, în privinţa formei mandatului, sunt aplicabile dispoziţiile din Codul civil. Neexistând o regle-mentare proprie fiecăruia dintre ele, între contractul de mandat civil şi contractul de mandat comercial nu există diferenţe de esenţă. Contractul de mandat comercial diferă de cel civil prin faptul că, fiind un act de comerţ, este supus regulilor specifice acestor acte, şi anume: proba lor este liberă (art. 46-57 Cod comercial ); solidaritatea se prezumă în caz de pluralitate de debitori (art. 42 Cod comercial); debitorul este de drept în întârziere la împlinirea termenului de executare a obligaţiei (art.43 Cod comercial); competenţa de judecată a litigiilor revine jurisdicţiei comer -ciale. Pentru restul aspectelor, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 1 Cod comercial, contractele comerciale vor fi supuse regulilor cuprinse în Codul civil ca drept comun.

Formarea contractelor este precedată de existenţa unei oferte de a contracta. Aceasta trebuie să fie serioasă, adică să nu fie făcută de complezenţă; să fie fermă, adică să nu poată fi modificată sau retractată; să fie precisă şi completă, adică să conţină toate elementele cu privire la obiectul contractului şi condiţiile acestuia; să fie neechivocă, adică să exprime clar voinţa de a încheia contractul. Momentul încheierii contractului este cel la care se realizează acordul de voinţă. În ceea ce priveşte locul executării obligaţiilor comerciale, ambele reglementări, şi cea civilă şi cea comercială, prevăd că executarea obligaţiei se face la locul arătat în contract.

Conform art. 948 Cod civil, pentru a fi valabil încheiat, contractul de mandat comercial trebuie să respecte condiţiile cerute pentru validitatea oricărui contract: consimţământul părţilor, capacitatea acestora de a contracta, obiectul determinat şi cauza licită.

a) CONSIMŢĂMÂNTUL PĂRŢILOR:

Fiind un contract consensual, contractul de mandat se consideră perfect în momentul acordului de voinţă al mandatarului şi mandantului. Specific mandatului comercial este faptul că, potrivit art. 376 cod comercial, comerciantul care nu vrea să primească însărcinarea mandantului are obligaţia să-l înştiinţeze pe acesta de refuzul său cât mai urgent posibil. Mai mult, dacă i-au fost trimise lucruri, legea îl consideră mandatar, chiar dacă nu a acceptat mandatul, obligându-l să păstreze bunurile care i s-au expediat şi să le conserve pe cheltuiala mandantului, până când acesta va putea să ia măsurile necesare. Aşadar, mandatul poate fi expres sau tacit (în acest ultim caz, acceptarea mandatului rezultând din executarea lui).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractul de Mandat Comercial.doc

Alte informatii

Refarat la Drept economic, prezentat in cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza, FEAA, An I, Semastrul I, IASI