Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Curtea de Conturi a Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Castravet Lucia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Scurt istoric

1994 – a fost creată Curte de Conturi a Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 133 din Constituţia Republicii Moldova şi ale Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 „Privind Curtea de Conturi”.

1994 – Curtea de Conturi devine membru al EUROSAI şi INTOSAI, organizaţie ce activează pe lîngă ONU din anul 1953.

decembrie 1994 – martie 1997 – primul Preşedinte al Curţii de Conturi dl Ion Ciubuc. Numărul total de personal era de 88 de unităţi, din care 68 – aparatul de control.

iulie 1997 – iulie 2000 – Preşedinte al Curţii de Conturi a fost dl Vasile Cozma. Numărul total de personal a fost de 192 de unităţi, din care 83 – în Camerele de Conturi Teritoriale.

3 noiembrie 2000 – Curtea de Conturi devine membru al Consiliului conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI.

2000 – prin Hotărîrea Parlamentului nr. 666-XIV din 11.11.1999, au fost operate modificări în structura Curţii de Conturi, cu instituirea suplimentar în structura existentă a Camerelor de Conturi teritoriale, abilitate cu dreptul de a adopta Hotărîri privind controalele efectuate: Camera de Conturi teritorială Bălţi, Camera de Conturi teritorială Cahul, Camera de Conturi teritorială Comrat.

iulie 2000 – septembrie 2004 – funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi a fost deţinută de către dl Vasile Pentelei.

mai 2002 – Camerele de Conturi teritoriale au devenit Direcţii teritoriale.

decembrie 2004 – Preşedinte al Curţii de Conturi a fost numită dna Ala Popescu.

februarie 2005 – prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1-XV din 17.02.2005, s-a aprobat o nouă structură a Curţii de Conturi, în cadrul căreia funcţionează departamente, direcţii, secţii, oficii teritoriale şi alte subdiviziuni, cu un număr de personal de 150 de unităţi.

iulie 2005 – prin Legea nr. 180-XVI „Cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 312-XIII din 8.12.1994 privind Curtea de Conturi”, a fost modificat modul de numire a membrilor Curţii de Conturi.

22 decembrie 2005 – prin Hotărîrea Parlamentului nr. 340-XVI, dna Ala Popescu a fost numită în funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi, pe un termen de 5 ani.

17 aprilie 2006 – Curtea de Conturi a Republicii Moldova a aprobat Planul de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi (aprilie 2006 – decembrie 2010), iar pe 18 aprilie 2006 a avut loc lansarea oficială a acestuia.

5 decembrie 2008 – a fost adoptată noua Lege a Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008, care a intrat în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2009. Schimbările principale pe care le-a introdus noua lege pot fi rezumate ca o trecere de la controlul financiar extern la un nou sistem de audit public extern şi reprezintă o schimbare majoră a funcţiei Curţii de Conturi în cadrul unui nou model de management al finanţelor publice.

2. Statutul

Curtea de Conturi îşi desfăşoară activitatea independent, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Curţii de Conturi şi alte acte legislative, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Curtea de Conturi este unica autoritate publică a statului care exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, în calitate de instituţie supremă de audit şi este protejată legal de interferenţa din partea organelor de drept sau cu funcţii de control.

3. Obiectivele şi principiile activităţii Curţii de Conturi

Obiectivele activităţii Curţii de Conturi sunt:

- evaluarea regularităţii, legalităţii, conformităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii gestionării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public;

- promovarea standardelor, recunoscute internaţional, privind transparenţa şi responsabilitatea în domeniul managementului finanţelor publice;

- asigurarea transparenţei prin informarea autorităţilor publice responsabile şi publicului despre planurile sale strategice şi anuale, despre constatările şi recomandările sale;

- certificarea personalului cu atribuţii de audit public.

Activitatea Curţii de Conturi se bazează pe următoarele principii: legalitate, obiectivitate, independenţă, transparenţă.

4. Atribuţiile Curţii de Conturi şi metodele de control

La executarea atribuţiilor sale, Curtea de Conturi auditează următoarele domenii:

- formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv: formarea, utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale, precum şi a fondurilor de tezaur public; formarea şi gestionarea datoriei publice, respectarea garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe; utilizarea de către instituţiile publice a granturilor şi finanţelor alocate de donatorii externi pentru realizarea programelor la care participă Republica Moldova; utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi altor forme de asistenţă financiară din partea statului;

- executarea tratatelor interguvernamentale în domeniul economico-financiar;

- administrarea şi gestionarea patrimoniului public;

- procesul de privatizare a patrimoniului statului şi de asigurare a activităţii de postprivatizare;

- administrarea şi utilizarea resurselor naturale;

- utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului;

- ţinerea evidenţei contabile şi raportarea financiară;

- activitatea altor organe de control financiar public, precum şi a sistemelor de control intern;

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea de Conturi a Republicii Moldova.doc