Studiu monografic Banca Transilvania

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14358
Mărime: 593.24KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

INTRODUCERE 4

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor 4

2.Miza economică a relației cu clienții 4

3.Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancară 4

Capitolul 1. Organizarea sistemului bancar Românesc 5

1.Diferitele instituții de credit 5

2.Organismele profesionale și organele centrale 5

3.Autoritățile de control, de reglementare și de consultare 6

Capitolul 2. Deschiderea și funcționarea contului bancar 7

1.Intrarea în relația client-bancă 7

1.1 Verificarea actului de identitate . 7

1.2 Verificarea adresei. 7

1.3 Verificarea capacității civile. 7

1.4 Verificarea naționalității 7

1.5 Verificarea capacității bancare. 7

2. Convenţia de cont a persoanelor fizice 8

2.1. Condiţii tarifare 8

2.2. Condiţiile de utilizare 8

2.3. Angajamentele reciproce 9

3. Diferitele tipuri de conturi pentru persoane fizice şi firme 10

3.1. Conturile pentru persoanele fizice 10

3.2. Contul profesional 12

4.Dreptul la cont şi dreptul la refuz al deschiderii contului bancar 12

5. Diferitele fişiere care trebuie consultate 12

5.1.Fişierul Conturilor Bancare şi Asimilate 12

5.2 Fişierul naţional al Incidentelor de rambursare a Creditelor către Populaţie 12

5.3 Fișierul Central al Cecurilor 13

5.4 Fișierul Național al Cecurilor Neregulamentare 13

6. Procura 13

7. Tarifarea bancară 14

9. Incapacitățile 14

9.1 Majorii 14

9.3 Majorii protejati 15

10. Închiderea contului 15

10.3 Operațiuni de îndeplinit 15

10.4 Decesul clientului 16

10.5 Gratuitate 16

10.6 Prescriere 16

10.7 Notificare 16

2. Incidentele de plată 23

2.1 Incidentele legate de cecuri 23

2.2 Incidentele legate de credite 24

3.Contestațiile 3.1 Contestațiile referitoare la cecuri 24

3.2 Contestarea unui card 24

4.Terminalele de plăți electronice (POS) 24

4.1 Funcțiile unui POS 25

5.Vânzarea la distanță 25

5.2 Internetul 25

5.3 Platformele call-center 26

5.4 Serviciul de call-back 26

4. Creditul imobiliar. 32

4.1 Reglementarea 33

4.2 Împrumuturile sectorului reglementat 33

4.3 Împrumuturile pentru sectorul liber 34

Capitolul 5. Creditul pentru firme( IMM) 34

1. Creditele de investiții pe termen mediu sau lung 34

2. Împrumutul pentru înființarea întreprinderii 35

Leasing-ul 35

4. Împrumuturile de exploatare 36

4.1 Creditele de trezorerie 36

4.2 Garanțiile 36

5. Finanțarea gestiunii clienților 37

5.1 Scontul comercial 37

5.2 Factoring 37

5.3. Comerţul internaţional 38

Capitolul 6. Răspunderea băncii( Secret bancar, Deontologie, Cod Etică) 38

1.Neconformitatea 38

1.1 Obiective și rezultate 38

1.2 Consecințele riscului de neconformitate 38

1.3 Domenii acoperite de conformitate 38

2.Răspunderea civilă și penală a băncii 38

2.1 Elemente constitutive ale răspunderii civile 38

2.2 Condiții de aplicabilitate a răspunderii civile 39

2.3 Condiții de aplicabilitate a răspunderii penale 39

2.4 Cazuri de derogare de răspundere 39

3. Deontologia 39

3.1 Principalele obligaţii 39

3.2 Loialitatea faţă de angajator 39

3.3 Respectarea legilor şi regulamentelor şi vigilenţa deosebită în ceea ce priveşte spălarea banilor 40

3.4 Concluzie 40

4. Secretul profesional 40

5. Lupta împotriva spălării banilor 40

5.1 Cele trei faze ale spălării banilor din venituri provenite din activităţi criminale 40

5.2 Obligaţiile instituţiilor de credit 41

41

5.3. Organismele de control 41

Bibliografie 41

Extras din document

1.Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor

Diversitatea sistemului bancar constă in numărul ridicat de entități bancare și de credit, ce sunt definite.de legea bancară, ale căror însușiri pot fi diferite.

Într-un sistem bancar se întâlnesc bănci cu activitate universală cât și unități specializate într-un anumit tip de activități sau clientelă.

Acționarii băncii pot fi persoane juridice bancare.sau nebancare, persoane fizice, agenții guvernamentale, holdinguri, ce au șansa să deschidă conturi la băncile existente din cadrul.sistemului bancar.

2.Miza economică a relației cu clienții

Relația dintre bancă și client rezidă cea mai importantă miză a instituțiilor bancare.

O obligație importantă pe care o au instituțiile bancare ce activează pe teritoriul României, indiferent dacă sunt persoane juridice romîne sau reprezentanți a unor instituții de.credit străine, este reprezentată de păstrarea cu strictețe a secretului profesional în relațiile cu clienții.

Fundamentul secretului bancar reiese din relația băncii cu clientul, in limitele cadrului.legal. Secretul profestional rezultă ca mijloc de protecție a clientului și de păstrare a confidențialităii activităților acestui.

3.Principiile și cadrul legal utilizat în activitatea bancară

Băncile sunt societăți comerciale cu un statut social, ele funcționând și constituindu-se după specificile reguli sub subravegherea Băncii Naționale a României.

Cadrul legal al activității băncilor este constituit pe Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară în România ce se desfășoară prin BNR și alte instituții bancare. Sub incinta legii se află atât persoanele juridice române și străine cât și băncile și sucursalele lor din România.

Capitolul 1. Organizarea sistemului bancar Românesc

1.Diferitele instituții de credit

Instituțiile de credit sunt reprezentate de diferite organizații cooeratiste de credit, institușii emitente de monedă electronică, bănci de creditarte și econimisire și bănci de credit ipotecar. Toate acestea au obiective precum operațiuni de plăți, atragerea de depozite precum și administrarea și emiterea mijloacelor de plată, acordarea de credite, leasing financiar, acestea fiind 36 la număr din septembrie 2016, dintre care 8 sunt bănci străine.

- Organizații cooperatiste de credit sunt reprezentate de persoane juridice ce execută activități asemănătare instituțiilor de credit;

- Instituții emitente de monedă electonică care dețin dreptul de a emite moneda;

- Bănci ca instituții ce au ca obiect principal acordarea de credite și atragerea de depozite;

- Bănci de creditare și economisire ce au ca obiect principal creditarea și economisirea;

- Bănci de credit ipotecar.

2.Organismele profesionale și organele centrale

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul de conducere al Asociației Române, care are ca atribuții hotărârea cotizației anuale ale membrilor, examinarea și aprobarea modului în care decurg activitățile anului respectiv, aprobarea bugetului de cheltuieli și venituri, alegerea cenzorului, Președintele și membrii Consiluiui Director.

Consiliul Director decide data la care se desfășoară Adunarea Generală, de obicei, acestia se întrunesc o dată pe lună ori de fiecare dată când este necesar. Acesta este alcătuit din șapte membri printre care un Președinte și un Vicepreședinte, care au sarcina de a decide, fiind alcătuit din reprezentanții instituțiilor de credit.

Președintele de onoare este ales de către Adunarea Generală a Asociației dintre foștii președinți ai Consiliului Director al Asociației și Consiliului de Administrației.

Președintele executiv are ca sarcină conducerea executivă având atribuții precum gestionarea patrimoniului, realizarea.deciziilor luate de Consiliul Directorului și efectuarea sarcinilor.acestuia.

Organul de control financiar intern al Asociației este reprezentat de către cenzor, având obligația de a aprecia metodele prin care este gestionat patrimoniul și de a.duce la bun sfârșit.sarcinile din legislație.

Banca Națională a României, alias BNR, are rolul de a emite moneda pe teritoriul României, având ca atribuții elaborarea.și punerea în practică a politicii monetare și de curs.de schimb, administrarea rezervelor valutare și stabilirea regimul valutar.

Obiectivul principal al Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar este de a rambursa depozitele făcute la instituțiile de credit în funcție.de regulile elaborate.privind funcționarea.Fondului de Garantare.

Biroul de Credit oferă informații privitoare la persoanele fizice care au credite la bănci.

TransFond este o instituție privată, fiind operatorul Sistemului Electric de Plăți din România, are ca și acționari BNR-ul și alte 23 de bănci comerciale.

Institutul Bancar Român are ca scop specializarea și pregătirea personalului bancar.

În Centrala Incidentelor de Plăți se reflectă persoanele cu incidente privind emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată, acea bază de date fiind administrată de Banca Națională a României.

Centrala Riscurilor de Credit reprezintă acea bază de date în care sunt regăsite in totalitate persoanele care au contractat un credit dar sunt rău platnice.

Romcard este o instituție care are ca activitate procesarea operațiunilor cu carduri bancare, autorizarea lor, elaborarea soluțiilor de securitate pentru bănci și administrarea bezelor de date.

3.Autoritățile de control, de reglementare și de consultare

Autoritățile de control și de reglementare sunt împărțite în două cotegarii, orgaenisme de control și reglementare interne, precum Adunarea Generală a Acționarilor, Comitetul de Direcție, Consiliul de Administrație, Auditorul Financiar, Comitetul de Audit, Comitetul de Risc și Comitetul de Credit, dar și organisme de control și reglementare externe, Ministerul Finanțelor Publice.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are rolul de a aduna toți acționarii pentru luarea deciziilor asupra diferitelor subiecte,.ele fiind aproate cu votul.acționarilor majoritari.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, adună o dată pe lună sau de fiecare dată când este necesar, toți acționarii la solicitarea Consiliului de Administrație, luând decizii prin vot de către majoritatea acționarilor prezenți.

Comitetul de Direcție are rolul de a aproba politicile de dobânzi, de credit, de funcționare a instituțiilor bancare și a comisioanelor și tarifelor. Adunările au loc săptămânal, membrii conducând și coordonând modul în care decurge activitatea.în bancă.

Consiliul de Administrație are rolul de a stabili înclinațiile băncii și supraveghează modul în care sunt puse în.funcțiune. Consiliul este sub supravegherea Comitetului de Audit, sub conducerea.unui administrator din.afara Comitetului de Direcție. Membrii consiliului sunt aleși de AGA, având un mandar de patru ani cu posibilitate de reînnoire.

Auditorul Financiar confirmă.situațiile băncii potrivit regulilor Băncii Naționale ale României.

Comitetul de Audit analizează dacă auditul este clitativ și dacă metodele contabile sunt corecte. Comitetul, are responsabilitatea de a declara cumpărările și vânzările realizare în cadrul instituțiilor bancare.

Comitetul de Risc gestionează riscul de imagine, de credit, de lichiditate, etc. Reuniunile se fac o dată la trei luni sau mereu când este nevoie.

Bibliografie

1.Vasile Cocriș, Dan Chirleșan, Principii și tehnici bancare, Economie bancară, Ed. A 12-a revv., - Iași 454p Universitatea „Al. I. Cuza”, 2017

Webografie

1.https://lege5.ro/Gratuit/ge4toobw/legea-nr-58-1998-privind-activitatea-bancara

2.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18

3.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19

4.http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=44821

5.https://www.bancatransilvania.ro/com_bt24.php?cod=kjhf7656jns888nnnk

6.http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19

7.http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=325595

8.http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/OUG_50_2010.pdf

9.http://www.dreptonline.ro/legislatie/regulament_bnr_24_2011_credite_destinate_persoane_fizice.php

10.http://www.anpc.gov.ro/anpcftp/legislatie/OUG_50_2010.pdf

11.http://www.mpublic.ro/cod_deontologic.htm

12.http://www.arb.ro/cod-de-etica-bancara/

13.http://www.arb.ro/wp-content/uploads/ARB%20-%20Cod%20de%20etica%20bancara.pdf

14.http://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=13492&directLink=1

15.http://lege5.ro/Gratuit/gmzdsojrha/legea-nr-656-2002-pentru-prevenirea-si-sanctionarea-spalarii-banilor-precum-si-pentru-instituirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-finantarii-terorismului

Preview document

Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 1
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 2
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 3
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 4
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 5
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 6
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 7
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 8
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 9
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 10
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 11
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 12
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 13
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 14
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 15
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 16
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 17
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 18
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 19
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 20
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 21
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 22
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 23
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 24
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 25
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 26
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 27
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 28
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 29
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 30
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 31
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 32
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 33
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 34
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 35
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 36
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 37
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 38
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 39
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 40
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 41
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 42
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 43
Studiu monografic Banca Transilvania - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Studiu monografic Banca Transilvania.docx

Alții au mai descărcat și

Lucrare de practică - Banca Transilvania SA - tehnică bancară

Capitolul I Scurt istoric al Bancii Transilvania SA Banca Transilvania SA este o bancă comercială cu capital integral privat, înfiinţată în anul...

Fondul de Garantare

INTRODUCERE Scopul iniţial al acestei lucrări a fost acela de a analiza bonitatea fondurilor de garantare a creditelor (FGC) din România pentru a...

Scrisoarea de Garanție Bancară

1. Noțiuni Scrisoarea de garanţie reprezintă, după cum indică şi denumirea, înscrisul constatator (instrumentum) al unei garanţii (negotium)...

Monografie SOB pe baza băncilor din Spania

Capitolul I. Prezentarea sistemului bancar Spaniol 1.1 Istoricul sistemului bancar In paralel cu dezvoltarea acestei activităti în marile orase...

Tipuri principale de garanții la creditele BCR

1.CREDITUL DE REFINANȚARE SMART BCR 1.1 CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU GARANȚII SMART BCR - refinanţare credite de la alte bănci Caracteristici...

Servicii Bancare Electronice

1. Introducere Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (ebanking), au început să se dezvolte începând cu...

Acordarea și garantarea creditelor de către Eximbank România

CAPITOLUL I BANCA DE EXPORT - IMPORT A ROMÂNIEI (EXIMBANK) Eximbank a apărut în anul 1992, sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, al...

Garanțiile emise de fondurile de garantare

In Romania, Fondurile de Garantare a Creditelor cu care o banca poate avea conventii sunt : - Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru...

Te-ar putea interesa și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Monografie Banca Transilvania

1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Transilvania a fost înfiintata în decembrie 1993, la Cluj-Napoca,...

Studiu Monografic asupra Bancii Transilvania

Capitolul 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Înfiinţarea Băncii Transilvania Banca Transilvania (abreviat BT) este o...

Studiu Monografic cu Tema Tehnica Operatiunilor Bancare, Realizat la Banca Transilvania, din Localitatea Iasi

CAP 1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric Banca Transilvania a fost înfiintata în decembrie 1993, la...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Clientela băncilor românești este asemenea categoriilor de clientelă ale băncilor internaționale. Însă, unele categorii nu sunt destul de definite...

Studiu Monografic realizat la Banca Comerciala

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca Transilvania (abreviat BT) este o instituţie...

Ai nevoie de altceva?