Auditul de Regularitate

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Auditul de Regularitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: conf.univ.dr. Ionescu Luminita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Finante

Cuprins

C U P R I N S
Capitolul I. REGLEMENTRAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA
1.1. Context general 3
1.2. Obiectivul si sfera de activitate a auditului public intern 4
1.3. Organizarea auditului public intern 4
1.4. Tipuri de audit public intern, desfa surare 8
Capitolul II. MANAGEMENTUL RISCULUI
2.1. Riscul: concept, tipuri 12
2.2. Caracteristicile controlului intern 15
2.3. Evaluarea riscurilor 16
Capitolul III. STUDIU DE CAZ. ORGANIZAREA SI GESTIONAREA DOSARULUI FISCAL UNIC
3.1. Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea  scurta prezentare 20
3.2. Raport audit  dosar permanent 23
Anexe 35
Concluzii si propuneri 43
Bibliografie 45

Extras din document

CAPITOLUL I

REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA

1.1. Context general

Termenul de audit provine din limba latina , de la notiunile audit-auditare, care are semnificatia a asculta. Despre audit se vorbeste de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Activita ti de audit s-au realizat în decursul timpului si în România, dar purtau alte denumiri.

Utilizarea termenului de audit în acceptiunea folosita în prezent este relativ recenta si se plaseaza în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Amerciii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economica si trebuiau sa pla teasca sume importante pentru audtorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursa .

Auditul intern reprezinta o functie de asistenta a managerului, pentru a-i permite sa -si administreze mai bine activita tile. Componenta de asistenta , de consiliere atasata auditului intern îl distinge categoric de orice actine de control sau inspectie si este unanim recunoscuta ca având tendinte de evolutie în continuare. Auditul intern este considerat ca fiind ultimul nivel al sistemului de control intern al entita tii.

Functia de audit intern a cunoscut transforma ri succesive pâna la stabilizarea definirii conceptului. Aceste aborda ri succesive au scos în evidenta o serie de elemente, care trebuie retinute pentru conturarea cadrului în care se înscrie auditul intern.

Prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si Ordonanta Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementa rilor privind auditul intern a fost reglementat auditul intern la entita tile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public, ca activitate functional independenta si obiectiva . Entita tile publice, conform legii de mai sus, reprezinta : autoritatea publica , institutia publica , regia autonoma , compania/ societatea nationala , societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar si care are personalitate juridica .

Conform Legii nr. 672/2002, auditul public intern este activitatea functional independenta si obiectiva care da asigura ri si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activita tile entita tii publice. Totodata , ajuta entitatea publica sa îsi îndeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica , care evalueaza si îmbuna ta teste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

1.2. Obiectivele si sfera de activitate a auditului public intern

Obiectivele auditului public intern, conform art. 3 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, sunt:

- asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa îmbuna ta teasca sistemele si activita tile entita tii publice;

- sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entita tii publice printr-o abordare sistematica si metodica , prin care se evalueaza si se îmbuna ta teste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administra rii.

Obiectivele specifice ale auditului intern pentru entita tile publice au la baza un cadru comun elaborat de Ministerul Finantelor Publice si Camera Auditorilor Financiari din România.

Sfera auditului public intern cuprinde:

- activita tile financiare sau cu implicatii financiare desfa surate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de ca tre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa ;

- constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta , precum si a facilita tilor acordate la încasarea acestora;

- administrarea patrimoniului public, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/ public al statului ori al unita tilor administrativ-teritoriale;

- sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.

1.3. Organizarea auditului public intern

Din punct de vedere structural, auditul intern este organizat astfel:

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);

b) Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

c) compartimentele de audit public intern din entita tile publice.

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) functioneaza pe lânga Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) si este un organism cu caracter consultativ, având rolul de a actiona în vederea definirii strategiei si a îmbuna ta tirii activita tii de audit intern, în sectorul public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditul de Regularitate.doc

Alte informatii

Lucrare de dizertatie