Bugetul de Stat al României

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3780
Mărime: 120.17KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANȚE ȘI BĂNCI , anul III, ZI

Cuprins

1. Conceptul de buget de stat

2. Rolul bugetului de stat

3. Principiile bugetare

4. Elaborarea, adoptarea și execuția bugetului României

5. Rolul Ministerului Economiei și Finanțelor

6. Structura bugetului de stat al României

7. Concluzii

8. Bibliografie

Extras din document

Conceptul de buget de stat

În țările cu economie de piață, din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezintă documentul în care se înscriu veniturile și cheltuielile previzionate ale statului pe o perioadă determinate de timp, de cele mai multe ori, un an.

Sub aspect economic, bugetul de stat, reunește relațiile în formă bănească ce iau naștere în procesul repartiției produsului intern brut în legatură cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor statului. Aceste relații se manifestă în dublu sens: fie ca relații cu ajutorul cărora se mobilizează resurse bănești la dispoziția statului, fie ca relații prin care se repartizează aceste resurse. În perioada actuală bugetul nu reprezintă o simplă listă a veniturilor și a cheltuielilor probabile ale statului, ci un plan financiar la nivel macroeconomic.

În țara noastră, ca forme embrionare ale bugetului de stat se cunosc "condica de venituri și cheltuieli" din timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu și "samile visteriei" din timpul lui Nicolae Mavrocordat. În limba româna noțiunea de buget a fost introdusă cu expresia "bugea" utilizată pentru prima data în Regulamentele Organice ale Ţării Românești și Moldovei. Bugetul a fost ulterior definit în cadrul preocupărilor pentru organizarea finanțelor țării, după unirea Principatelor, prin legea de contabilitate publică din 1864, care a prevăzut că "toate veniturile statului și cheltuielile pentru îndeplinirea osebitelor servicii, așezate conform legilor, trebuie autorizate pentru fiecare an de o lege anuală de finanțe și formează bugetul general al statului" (I. N. Leon, Elemente de stiinta financiara, vol. 1, Cluj 1925).

Rolul bugetului de stat

Rolul bugetului de stat, în economia de piață, se manifestă îndeosebi pe plan financiar și economic. Din punct de vedere financiar, bugetul asigură mobilizarea și dirijarea resurselor financiare necesare îndeplinirii funcțiilor și sarcinilor statului. Din punct de vedere economic, rolul bugetului de stat s-a accentuat datorită contribuției sale la realizarea politicii economice. Rolul economic al bugetului de stat se concretizează prin încercările statului de a utiliza impozitele, taxele, subvențiile și alte cheltuieli publice ca pârghii economice pentru influențarea conjuncturii economice.

Volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetare diferă de la un stat la altul în funcție de nivelul de dezvoltare economică a țării respective, de condițiile social - politice interne, precum și de conjunctura international. Veniturile și cheltuielile publice nu sunt simpli indicatori ai bugetului de stat, ci îndeplinesc rolul de pârghii folosite de stat pentru stimularea dezvoltării sau restrângerii unor activități, a producției și consumului anumitor produse.

Țările cu economie dezvoltată au extins sfera de cuprindere a noțiunii de buget, se întocmește astfel, un instrument mai elaborate numit ”buget” al economiei naționale (în Franța) sau ” buget economic” (în Marea Britanie și SUA).

Forma în care se întocmește acest instrument cuprinzător diferă de la o țară la alta. Astfel, în SUA., el ia forma unui document care prezintă cifric veniturile bănești disponibile, cheltuielile și soldul dintre venituri și cheltuieli pe principalele sectoare ale economiei naționale: întreprinderi private, instituții publice, populație, relații cu străinătatea. Pentru elaborarea acestui buget se folosesc informații referitoare la produsul național brut, venitul național, veniturile și cheltuielile publice. În fapt, acest document nu conține previziuni, care să devină obligatorii de realizat în viitor, ci este menit doar să evidențieze modificările ce vor surveni în economie.

În Marea Britanie “bugetul economic” apare sub forma așa numitelor “cărți-albe”, care evidențiază veniturile și cheltuielile națiunii pe anul anterior celui în curs, previziunile privind producția, consumul, comerțul exterior în anul următor și defalcarea resurselor provenind din venitul național și împrumuturi. Bugetul economic este publicat odata cu bugetul de stat.

În Franța “bugetul economiei naționale” apare sub forma unor conturi previzionale pe anul în curs care, împreună cu conturile națiunii și cu unele impozite pentru viitor, însoțesc proiectul “Legii finanțelor”, respectiv bugetul de stat. “Bugetul economiei naționale” este elaborat în Franța cu ajutorul unui model economico-matematic, care permite stimularea evoluției viitoare a economiei, ținând seama de diverse ipostaze. Modelul oferă informații pe termen scurt și mijlociu cu privire la evoluția productiei, a consumului, a investițiilor, la repartiția activelor financiare, raportul salarii-profituri etc.

În România, nevoile de resurse la nivelul societății și posibilitățile de acoperire a acestor nevoi sunt reflectate în bugetul general consolidat. Legea privind finanțele publice precizează faptul că gestionarea resurselor financiare publice se realizează printr-un sistem unitar de bugete, care cuprinde: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul trezoreriei statului, bugetul instituțiilor publice, etc.

Principiile bugetare

Procesul complex al elaborării și execuției bugetului în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale este supus unor reguli rigide. Este necesar ca bugetul să reflecte cât mai fidel resursele care pot fi mobilizate și destinația acestora, să permită compararea la sfârșitul exercițiului bugetar a veniturilor încasate și a cheltuielilor realizate și să ofere posibilitatea analizării veniturilor pe surse de proveniență și a cheltuielilor pe destinații. Cerințele menționate sunt specifice principiilor bugetare clasice: anualitatea, universalitatea, unitatea și specializarea bugetară. Acestora, Legii nr.273/2006, li se mai alătură principiile: echilibrului bugetar, neafectării veniturilor bugetare.

1. Anualitatea bugetului

Anualitatea este primul principiu bugetar care s-a menținut în timp, deși conținutul tradițional a mai suferit modificări pentru asigurarea stării de echilibru, ori din cauze economice referitoare la finanțarea cheltuielilor de investiții care au nevoie de resurse pe intervale mai mari de un an. Aplicarea acestui principiu presupune că Guvernul, autorizat de Parlament, încasează venituri și efectuează cheltuieli publice, pe o perioadă de timp determinată, de un an, care corespunde exercițiului bugetar.

Tot mai mulți economiști susțin necesitatea renunțării la principiul anualității și trecerea la adoptarea unor bugete multianuale. Motivul principal pe care îl susțin îl reprezintă faptul că în cadrul cheltuielilor cu caracter economic un loc important îl ocupă cheltuielile de investiții, care necesită aprobări pe perioade mai îndepărtate.

În practica țărilor Uniunii Europene s-a trecut la dimensionarea multianuală a cheltuielilor publice și la reflectarea în bugete pe programe.

Preview document

Bugetul de Stat al României - Pagina 1
Bugetul de Stat al României - Pagina 2
Bugetul de Stat al României - Pagina 3
Bugetul de Stat al României - Pagina 4
Bugetul de Stat al României - Pagina 5
Bugetul de Stat al României - Pagina 6
Bugetul de Stat al României - Pagina 7
Bugetul de Stat al României - Pagina 8
Bugetul de Stat al României - Pagina 9
Bugetul de Stat al României - Pagina 10
Bugetul de Stat al României - Pagina 11
Bugetul de Stat al României - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Bugetul de Stat al Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza evoluției bugetului public al României în perioada 2006 - 2016

INTRODUCERE Prezentarea de față își propune în linii mari să realizeze o analiză a bugetului public al României în perioada cuprinsă între anii...

Particularități privind Bugetele Locale

1. Introducere În societate se nasc nevoi colective care nu se pot satisface decât cu ajutorul colectivităţii, a unor organisme special create în...

Bugetul de stat a României 2011

1. Introducere Raportul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2011 şi orizontul 2012-2014 prezintă contextul intern şi internaţ ional,...

Bugetul de Stat

1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentală a ştiintei finanţelor, la definirea căreia...

Bugetul de stat

I. Conceptul de buget de stat Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, in tarile cu economie de piata, ca fiind un act in care se inscriu...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Bugetul Local

I. CONCEPTUL DE BUGET LOCAL Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Te-ar putea interesa și

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Analiza Bugetului de Stat al Romaniei in Perioada 2006-2008

1. Indicatorii bugetari sintetici Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblul de activitati si operatiuni, integrate coerent si convergent...

Evoluția bugetului de stat al României în perioada 2006-2010

BUGETUL DE STAT AL ROMANIEI-PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA NIVEL CENTRAL 1.Ce reprezinta notiunea de „buget”? Cuvântul buget desemnează în cadrul...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

1.1 Structura cheltuielilor si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale - criterii si componente (conform...

Analiza bugetului de stat al României în perioada 2012-2014

INTRODUCERE Lucrarea de faţă tratează, atât din punct de vedere teoretic, cât şi aplicativ, evoluţia şi dinamica bugetului de stat din România,...

Analiza structurii și dinamiicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

CAP I. STRUCTURA CHELTUIELILOR PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT – CRITERII SI COMPONENTE I.1 INTRODUCERE Cheltuielile publice au un înţeles atat...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei I.Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat In...

Ai nevoie de altceva?