Controlul Financiar Executat de Curtea de Conturi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Controlul Financiar Executat de Curtea de Conturi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: A.Duță

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Finante, Drept, Stiinta Administratiei

Cuprins

1. OBIECTIVELE ȘI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 3
2. COMPETENȚA ȘI ATRIBUȚIILE CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI 4
2.1. COMPETENȚELE CURȚII DE CONTURI 4
2.2. ATRIBUȚIILE CURȚII DE CONTURI 6
2.3. CERTIFICAREA CONTURILOR 8
2.4. ATRIBUȚII DE RAPORTARE, AVIZARE ȘI ALTE
COMPETENȚE 9
3. STUDIU DE CAZ-ABATERI GENERATOARE DE PREJUDICII CONSTATATE DE CURTEA DE CONTURI LA NIVELUL JUDEȚULUI DOLJ PE ANUL 2009 10
BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

1. OBIECTIVELE ȘI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice, precum şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către agenţii economici (regii autonome, societăţi comerciale etc.) în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat.

În concret, controlul financiar al statului are ca obiective:

• Administrarea şi utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuieli de funcţionare şi întreţinere a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi unităţilor finanţate de la buget;

• Utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege;

• Folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat;

• Exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidenţe şi actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corectă şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiunilor financiare şi fiscale faţă de stat etc.

Sfera controlului financiar al statului cuprinde, de asemenea, probleme referitoare la prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal şi vamal. Acest control este operativ şi inopinat şi are ca obiective aplicarea şi executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor şi taxelor. De asemeni respectarea normelor de comerţ, urmând să împiedice activitatea de contrabandă şi orice procedee interzise de lege; alte activităţi stabilite de lege.

Organul central al puterii executive care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul orientării economiei şi finanţelor publice este Ministerul Finanţelor Publice.

Ministerul Finanţelor Publice exercită:

• Administraţia generală a finanţelor publice;

• Acţionează pentru stimularea desfăşurării activităţii economice pe criterii de eficienţă şi echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare şi monetar-valutare, în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă prin activizarea liberei iniţiative la nivel macro;

• Acţionează pentru crearea cadrului concurenţei loiale în economie şi supraveghează respectarea prevederilor legale în domeniul concurenţei;

• Exercită, prin organele sale, controlul şi supravegherea financiară a organelor şi instituţiilor de stat, controlează activitatea financiară a regiilor şi a societăţilor comerciale, precum şi a celorlalţi agenţi economico-sociali;

• Efectuează, prin aparatul specializat, în numele statului, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor de stat, al respectării financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor faţă de stat.

Controlul financiar de stat este organizat şi funcţionează în cadrul Minis¬terului Finanţelor Publice prin două organe şi anume:

1. Direcţia generală a controlului financiar de stat;

2. Garda financiară.

La judeţe şi în municipiul Bucureşti sunt organizate direcţii ale controlului financiar de stat şi secţii ale gărzii financiare care funcţionează în structura direcţiilor generale teritoriale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat.

2. COMPETENȚA ȘI ATRIBUȚIILE CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI

Curtea de Conturi este instituţia supremă de control financiar, care exercită şi atribuţii jurisdicţionale asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Funcţionează pe lângă Parlament şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, conform actelor normative.

Articolul 140 din Constituţia României reglementează organizarea Curţii de Conturi în modul următor:

(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.

(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate.

(3) La cererea Camerei Deputaţilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice şi raportează despre cele constatate.

(4) Consilierii de Conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.

(5) Curtea de Conturi se înnoieşte cu o treime din Consilierii de Conturi numiţi de Parlament, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.

(6) Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de către Parlament, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi sunt reglementate de Legea nr.94/1992, modificată de Legea 217/2008 și republicată în M. Of. al României nr. 282/29.04.2009.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar Executat de Curtea de Conturi.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR,ANUL I