Amenajarea teritoriului în context național

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geodezie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 951
Mărime: 14.97KB (arhivat)
Publicat de: Adriana I.
Cost: 6 puncte

Extras din referat

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare (președinții consiliilor județene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului București):

a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;

d) încunoștințează investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării *.

Subliniem faptul că certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții (nu ține loc de autorizație de construire/desființare).

Certificatul de urbanism se semnează de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii.

În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul — care poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată — se va adresa autorităților prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare **, cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism (respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel), cât și elementele care definesc scopul solicitării.

Așadar, pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie să depună la emitent o documentație cuprinzând:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:

1. elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;

3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;

2. pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Așa cum am arătat anterior, certificatul de urbanism se emite de autoritățile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare, abilitate să autorizeze lucrările de construcții, și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Preview document

Amenajarea teritoriului în context național - Pagina 1
Amenajarea teritoriului în context național - Pagina 2
Amenajarea teritoriului în context național - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Amenajarea teritoriului in context national.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologii de culegere, reprezentare și editare a datelor spațiale

Temă proiect 1. Descrierea aparaturii folosite la executarea măsurătorilor și a programelor necesare reprezentării acestora în plan; 2....

Trasarea pe teren a unui complex industrial

I.Proiectarea rețelei topografice de construcție 1.Calculul lungimii maxime a laturii rețelei topografice de construcție Cunoscând valoarea lui...

Cufărul Shahrazadei

Generalitați ale mineralelor Mineralogia (minera = mineral, logos = vorbire) este disciplina geologica fundamentala care se ocupa cu studierea...

Informatizarea operațiilor de carte funciară

Proiectarea și realizarea unei aplicații care să presupună automatizarea acțiunilor de cadastru și carte funciară. Etapele realizării proiectului...

Modelare cartografică

Analiza informaţiilor grafice existente în interiorul cadrului geografic al trapezului › Nomenclatura trapezului pe care se lucrează este:...

Hidrologie Urbană

CE ÎNSEAMNĂ HIDROLOGIE Denumirea provine din compunerea a două cuvinte grecești: LOGIA însemnând STIINȚĂ și HUDRO însemnând APĂ. Deci cuvântul...

Te-ar putea interesa și

Strategia de dezvoltare a Comunei Arieșeni

CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este...

Periurbanizarea în Municipiul Chișinău

I. Introducere 1. Argumentare În condiţiile evoluţiei actuale, pentru municipiul Chişinău se impune o restructurare, reevaluare şi reconsolidare...

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

INTRODUCERE Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de...

Amenajare Agro-Turistica

INTRODUCERE Stresul citadin îndeamnă tot mai mult pe locuitorii marilor oraşe să evadeze pentru a regăsi, fie şi pentru câteva zile, frumuseţea şi...

Interdependența Formelor de Turism în Județul Prahova

Argumentarea alegerii temei “Recunosc aceste locuri, văzute altă dată, cu alt suflet, în altă epocă istorică.E tot Prahova lui Coşbuc, tot...

Integrarea României în politica de amenajae teritorială și de dezvoltare regională

Introducere Acceptând ideea cǎ orice comunitate se configureazǎ şi spaţial şi cǎ printr-o structurǎ spaţio-temporalǎ îşi poate pǎstra...

Rolul Politicii de Amenajare a Teritoriului în Întărirea Coeziunii Teritoriale la Nivelul UE

1. Conceptul de amenajare a teritoriului Amenajarea teritoriului urmăreşte obiective de justiţie teritorială şi rentabilitate economică. Astfel,...

Prezentarea Zonei Turistice Galati-Braila

CAP. I: NOTIUNI GENERALE PRIVIND AMENAJAREA TURISTICA A TERITORIULUI 1.1. Conceptul de amenajare turistica a unei zone Vitalitatea unui spaţiu...

Ai nevoie de altceva?