Analiza Diagnostic in Cadrul SC Kreatos Optim SRL

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Analiza Diagnostic in Cadrul SC Kreatos Optim SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: DOINIȚA CIOCÂRLAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1.1 DATE GENERALE Pag 8
1.2 OFERTA SC KREATOS OPTIM SRL Pag 8
1.3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Pag 12
1.4 ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING Pag 15
CAPITOLUL 2. DIAGNOSTICUL VIABILITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE LA S.C. KREATOS OPTIM S.R.L.
2.1 ANALIZA PATRIMONIALĂ A ECHILIBRULUI FINANCIAR Pag 21
2.1.1 EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA ACTIVULUI Pag 21
2.1.2 EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA PASIVULUI Pag 24
2.1.3 ANALIZA ECHILIBRULUI ECONOMICO - FINANCIAR Pag 27
2.2 ANALIZA REZULTATELOR FIRMEI Pag 30
2.2.1 EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA VENITURILOR Pag 30
2.2.2 EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR Pag 32
2.2.3 CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE Pag 34
2.3 DIAGNOSTICUL RENTABILITĂŢII FIRMEI PRIN INTERMEDIUL RATELOR Pag 37
2.4 DIAGNOSTICUL RISCULUI FIRMEI Pag 38
2.4.1 ANALIZA GRADULUI DE ÎNDATORARE Pag 38
2.4.2 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT – METODA “Z” A LUI ALTMAN Pag 39
CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT
3.1 PUNCTE FORTE Pag 40
3.2 PUNCTE SLABE Pag 42
3.3 OPORTUNITĂŢI Pag 44
3.4 AMENINŢĂRI Pag 46
CAPITOLUL 4 . CONCLUZII SI PROPUNERI

Extras din document

Analiza diagnostic reprezintă o investigare largă a principalelor aspecte economice, tehnice, sociologice, juridice si manageriale ale firmei.

Ea se efctueaza in scopul evidenţierii punctelor forte si ale punctelor slabe ale activităţii interne ale organizaţiei, precum si a oportunităţilor si pericolelor mediului ambiant extern care favorizează sau ameninţa dezvoltarea acesteia, precum si cauzele care le-au generat.

Metoda se concretizează in recomandări cu caracter de dezvoltare (pentru valorificarea punctelor forte si a oportunităţilor) sau corectiv (pentru eliminarea sau atenuarea punctelor slabe si a pericolelor).

Lucrarea de faţă analizează situaţia unei societăţi comerciale din cadrul economiei româneşti şi evoluţia activităţii acestei societăţi .

Începând cu anii 90 în noua situaţie conjuncturală în care se află România , caracterizată prin pierderea monopolului de stat asupra produselor si serviciilor , a liberalizării preţurilor, a apărut un sistem privat de servicii si bunuri care evoluează permanent.

Astfel, a apărut necesitatea găsirii unor căi şi mijloace pentru adaptarea la noile condiţii create, de desfăşurare a activităţii comerciale într-un mod cât mai eficient si fructuos. Monitorizarea stocurilor, viteza de rotaţie a acestora, aprovizionarea şi livrările în timp sunt însă elementele cheie şi dificile.

Multe companii întâmpină probleme deoarece condiţiile si costurile de distribuţie sunt mai mari în raport cu alte ţări Europene, datorită în mare parte infrastructurii dar şi a lipsei unei concurenţe acerbe pe acest segment.

Lucrarea este structurata în 4 capitole dupa cum urmează:

În capitolul 1 – se prezintă date generale despre societatea analizată, date ce conţin informaţii despre asociaţi, capitalul social, cifra de afaceri, puncte de lucru. Urmează descrierea obiectului de activitate al societăţii şi oferta generală, care cuprinde întreaga sferă de servicii şi bunuri pe care societatea le practică. Structura organizatorică are un rol important, deoarece aşa cum reiese şi din organigramă, este vorba de o societate cu mulţi angajaţi. Se face o analiză a mediului de marketing care cuprinde atât conceptele implementate şi dezvoltate de Kreatos Optim, relaţia cu furnizorii, cât şi relaţia cu intermediarii, cumpărătorii – clienţii. Nu se scapă din vedere nici concurenţa. Se prezintă macromediul unităţii care conţine un grup de factori exogeni, şi se urmăresc mediile: demografice, economice, tehnologice, politice, culturale.

În capitolul 2 – se face diagnosticul viabilităţii economico – financiare la S.C. KREATOS OPTIM S.R.L. care cuprinde:

1. analiza patrimonială a echilibrului financiar, unde se urmaresc aspecte legate de evoluţia şi structura activului, evoluţia şi structura pasivului şi analiza echilibrului economico – financiar;

2. analiza rezultatelor firmei prin: evoluţia şi structura veniturilor, evoluţia şi structura cheltuielilor şi capacitatea de autofinanţare;

3. diagnosticul rentabilităţii firmei prin intermediul ratelor;

4. diagnosticul riscului firmei prin analiza gradului de îndatorare şi analiza riscului de faliment

5. metoda „Z” a lui Altman

În capitolul 3 - aplicăm analiza SWOT şi urmărim punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările cu care se confruntă firma.

Punctele forte: în urma analizei diagnostic au rezultat câteva puncte forte economice şi manageriale caracteristice societăţii comerciale Kreatos Optim S.R.L.. În primul rând se observă faptul că firma a înregistrat profit în ultimii trei ani de activitate şi, mai mult decât atât, valoarea profitului a crescut de la an la an, ajungând în 2007 la valoarea de 36542. Acest lucru denotă o buna situaţie economico-financiară a întreprinderii în ansamblul ei. Faptul că activitatea firmei aduce profit denotă faptul că aceasta este o activitate rentabilă şi în acelaşi timp eficientă, în condiţiile în care cheltuielile sunt menţinute la un nivel mai scăzut decât veniturile. Se observă înregistrarea unor rate de rentabilitate constante şi relativ ridicate (în jurul valorii de 8-9%), ceea ce denotă, aşa cum s-a arătat şi în paragraful anterior, obţinerea unor valori relativ mari ale profitului, în condiţiile unor influenţe contextuale favorabile. Astfel, principalii purtători de interese pot fi satisfăcuţi creând astfel o imagine bună întreprinderii atât în interiorul, cât şi în afara ei. Acţionarii sunt multumiţi că îşi pot primi dividendele, salariaţii sunt multumiţi că îşi pot primi salariile, iar clienţii sunt mulţumiţi că pot achiziţiona produse de calitate.

Punctele slabe: în primul rând se observă o creştere constantă a cheltuielilor totale, în special datorită creşterii cheltuielior din exploatare şi a celor financiare. Acest lucru duce într-un final la reducerea ratei rentabilităţii costurilor, precum şi la diminuarea surselor de finanţare din profit. Această creştere a cheltuielior totale trebuie corelată şi cu înregistrarea unui grad ridicat de îndatorare (57% în anul 2005 şi 34% în anul 2007), peste nivelul de 30%, considerat normal pentru acest indicator. Astfel, firma înregistrează cheltuieli ridicate cu dobânzi suplimentare, având în vedere că această creştere a datoriilor se realizează ca urmare a reducerii volumului creditelor pe termen mediu şi lung. Un alt lucru îngrijorător îl reprezintă durata mare a recuperării creanţelor, peste 30 de zile, determinată de blocajul financiar caracteristic economiei româneşti pe de o parte, dar şi datorită negocierii ineficiente purtate de managerii de nivel superior ai organizaţiei. Acest lucru duce într-un final la scaderea patrimoniului net al întreprinderii şi, deci, la diminuarea gradului de lichiditate a patrimoniului.

Oportunităţile: compania trebuie să încerce să valorifice toate oportunităţile, oportunităţi majore care pot influenţa pozitiv evoluţia viitoare a acesteia.

Ameninţările:

SOCIAL - existenţa firmelor mici de cartier care nu pot fi monitorizate de către autoritatea de reglementare în materie, lucru care determină nemulţumirea marilor companii din domeniul construcţiilor.

TEHNOLOGIC - implementarea noilor tehnologii implică costuri foarte ridicate din partea companiilor din sector.

ECONOMIC - activitatea tuturor companiilor este influenţată de fluctuaţiile monetare şi cursurile de schimb valutar

POLITIC - cadrul legislativ care conţine încă anumite neclarităţi, fapt care determină derularea greoaie a unor activităţi din domeniul construcţiilor.

În urma realizării analizei SWOT se evidenţiază necesitatea următoarelor recomandări:

a) Retehnologizarea firmei, prin modernizarea echipamentelor de producţie existente, asimilarea altor echipamente noi şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice.

b) Creşterea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie prin îmbunătăţirea structurii sortimentale a producţiei şi printr-un management operaţional al producţiei de înaltă performanţă.

c) Reorganizarea unor fluxuri tehnologice, prin scurtarea unor distanţe de transport, îmbunătăţirea ergonomică a muncii prestate la nivelul secţiilor şi atelierelor de producţie.

d) Consolidarea economică şi financiară a societăţii, prin accentul pus pe aspectele calitative ale derulării proceselor de muncă, pe criterii de performanţă. Acest lucru trebuie făcut prin reconsiderarea unor indicatori de eficienţă (productivitatea muncii, ratele rentabilităţii, lichiditate etc.) şi la armonizarea a două tendinţe majore - obţinerea de valoare pentru clienţi şi obţinerea de valoare pentru acţionari.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SC KREATOS OPTIM SRL

1.1 DATE GENERALE

Capitalul social al firmei este de 2.000.000 lei (100% privat românesc). Sediul central se află în Oradea, Str. Pacii, nr. 27 şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J5/2263/1994. Singurul asociat este Bota Ioan Sergiu (100%). .

Societatea are ca tip al activităţii principale codul CAEN 4778. Numărul de angajaţi este de 2.800, iar reţeaua de distribuţie este formată din 35 de magazine şi 11 centre comerciale în zona Transilvania, Banat, Maramureş. Kreatos Optim SRL are 1600 de furnizori contractuali, 1200 de clienţi persoane juridice.

Cifra de afaceri a societăţii a fost în 2004 de 65 milioane Euro, iar în 2005 de 79 milioane Euro. Activitatea de bază o reprezintă comerţul cu amănuntul şi distribuţia către reţele de comercianţi şi societăţi de construcţii, de materiale de construcţii, materiale fono-termo-hidroizolante, placaje, binale, sanitare, profile metalice, obicte menaj, termice, machete şi covoare, electrice, electrocasnice, etc. De asemenea, firma realizează lucrări de instalaţii sanitare, încălzire centrală, service şi reparaţii centrale termice, garanţii şi postgaranţii, asistenţă tehnică şi proiectare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic in Cadrul SC Kreatos Optim SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING