Compartimentul I - Analiza Diagnostica a Managementului si Resurselor Umane

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Compartimentul I - Analiza Diagnostica a Managementului si Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Secrieru Daniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1.Introducere
1.1 Scurt istoric
1.2 Analiza structurii organizatorice a S.A “Tracom”
1.2.1 Analiza structurii organizatorice generale
1.2.2 Analiza structurii organizatorice pe compartimente
1.3 Sistemul informaţional şi decizional la S.A “Tracom”
1.4Analiza şi dinamica structurii personalului
1.4.1 Componenţa managerilor de vîrf
1.4.2 Dinamica numărului total şi pe categorii de personal
1.4.3 Analiza personalului după sex şi vîrstă
1.4.4 Analiza personalului după studii
1.4.5 Analiza personalului după vechime în muncă
1.4.6 Analiza şi dinamica numărului de pensionarilor
1.5 Etapele şi metodele de selectare şi angajare a personalului
1.6 Motivarea personalului
1.7 Atestarea şi instruirea personalului
1.8 Fluctuaţia resurselor umane
1.9 Utilizarea timpului de muncă
1.10 Cauzele concedierii personalului
1.11 Asigurarea socială a colectivului de muncă
1.12 Sistemul de retribuire a muncii
1.13 Analiza productivităţii muncii

Extras din document

1. Introducere

Resursele umane reprezintă unul dintre factorii de bază de producţie. Orice activitate economică este imposibilă fără participarea resurselor umane. Însă munca se manifestă ca factor de producţie numai în stare activă, şi nu sub formă de resurse stocate.

Salariaţii firmei pot fi grupaţi în funcţie de vechimea de muncă, după tipul şi nivelul calificării, nivelul de studii primite, după vîrstă şi sex etc.

Structura salariaţilor firmei după diferite criterii oferă informaţii necesare perfecţionării managementuluişi asigurării utilizării lor eficiente.

Fiecare firmă este interesată în utilizarea eficientă a resurselor umane. Pentru asigurarea gestiunii eficiente a asigurării a resurselor umane este necesar ca firma să dispună de datele necesare cu privire la numărul forţei de muncă, structura, dinamica lor etc.

Resursele forţei de muncă a unei firme reprezintă totalitatea salariaţilor angajaţi prin contract de muncă. În numărul salariaţilor se includ atît persoanele prezente la serviciu, cît şi cele absente din diferite motive. Evident că la majoritatea firmelor numărul salariaţilor nu este constant. El se modifică pe baza concedierii unor salariaţi şi angajării altora.

Calcularea şi evidenţa corectă a numărului de personal constituie un factor important în utilizarea efecientă a resurselor umane.

1.1 Scurt istoric

Istoria uzinei de tractoare din Chişinău a început în anul 1945, cînd fosta stradela Sculeanca, unde astăzi se află o secţie a uzinei, a fost construit uzină de reparaţie a motoarelor. Uzina repara motoare pentru gospodărie şi MTC.

În anul 1948 uzina de reparaţie a motoarelor a fost reorganizată în uzina de reparaţie automobilelor, utilajelor, motoarelor staţionare şi fabricarea pieselor, piesele de schimb pentru reparaţia automobilelor si utilajelor.

În1958 an. uzina se specializează pentru ieşirea pieselor de schimb a automobilelor, îşi schimbă numele “Автодеталь “.La uzină a fost construit un nou corpus de producere, a fost instalat utilaj avansat nou, însuşirea tehnologiei avansate, învăţaţi mulţi lucrători specialitatea. În uzină a fost întrodus metoda de restaurare pieselor auto prin metoda sudarea aluminiului, turnarea în cochilie, tratament termic cu înaltă tensiune şi alte procese.

În 1961 în baza uzinei “Автодеталь “ a fost înfiinţată uzina de montare a tractoarelor.Proiectul de reconstrucţia uzinei a fost elaborat de institutul Ghipro Tractoro selihozmaş din Haricovschim. Crearea biroului de construcţie specializat a fost creat cu ajutorul specialiştilor dinAltaisc, Vladimirsc, Minsc, Haricovsc, Celiabinsc a uzinelor de tractoare şi diferite întreprinderi. Uzina a fost dotată cu utilajul şi S.D.V necesare întreprinderii.

22 septembrie 1962 de pe conveirului uzinei a ieşit primul tractor moldovenesc din serie T-40B. În curînd aproximativ 75% din denumirea pieselor alcătuite din o mie de tractoare a fost fabricate în Chişinău.

Calificarea lucrătorilor şi specialiştilor treptat se ridica independenţă de specialiştii a diferitor întreprinderi a CSI. În cursul dezvoltării întreprinderea a acumulat o experienţă bogată de participare pe piaţa de utilaje agricole şi informaţie necesară privind tehnologiile noi de cultivare a culturilor agricole şi perfecţionarea a calităţilor de exploatare ale tractoarelor. În baza pachetului de control de acţiuni, ce aparţinea statului în şase întreprinderi: „Tracom” S.A.,

„Bicotra” S.A., „Aralit” S.A., „Reupies” S.A., „Radiator” S.A., „Zidarul – SV” S.A.

În anii 1998-1999 în procesul reorganizării „Tracom" SA, şi conform planului de restructurare s-au mai creat 4 întreprinderi - „Presudor" SA; „ForjaCom" SA; „DotarCom" SA şi „MaPasAuto" SA cu predarea ulterioară Holdingului al pachetului de control de acţiuni ce aparţin statului.În cadrul Holdingului întreprinderea de bază este societatea pe acţiuni „Uzina de tractoare" „Tracom" - întreprinderea care produce produsul finit,specializată în fabricarea tractoarelor pe şenile T-70CM şi T-70B şi a pieselor de rezervă pentru acestea. Ponderea de bază atât după volumul producţiei fabricate, după numărul personalului angajat, cât şi după importanţa procesului tehnologic aparţine S.A.”Tracom”.

Conducerea S.A.”Tracom” o constituie Adunarea Generala. Adunarea Generala alege Directorul general. Adunarea generală se subordonează directorului general fiind ales pe o perioada de 3 ani, si se subordonează Adunării generale a Acţionarilor, iar in perioadele dintre adunări se subordonează Consiliului Societăţii.

Directorul General acţionează din numele societăţii ,care o reprezintă in toate organizaţiile, dispune in conformitate cu legislaţia ţării, de averea ei si de mijloacele ei financiare a societăţii si a subdiviziunilor ei. El dispune de drept de a stabili limitele de gospodărie independenta a unităţii de producţie, drept de atribuire a salariului lucratorilor in limite aprobate schematice de salariile oficiale nedepăşind astfel limitele fondului de salarizare a întreprinderii.

La etapa actuală, s-au efectuat inventarierea şi evaluarea activelor SA „Tracom”. Grupul de lucru, în comun cu administraţia întreprinderii, au elaborat documentul “Societatea pe Acţiuni" Uzina de tractoare "Tracom" (în continuare S.A."Tracom") a fost creată prin reorganizarea întreprinderii de statAsociaţiadeProducţie "Uzina de tractoare din Chişinău", fiind succesorul ei în drepturi, şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 23 noiembrie 1995.

Capitalul social al S.A."Tracom" constituie 58570,482 mii lei, în a cărui mărime au fost emise 2563934 acţiuni ordinare (valoarea nominală a unei acţiuni - 23 lei), dintre care 92,93 la sută (2319835 acţiuni) aparţin statului, reprezentat prin Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, iar 6,9 la sută (240277 acţiuni) – persoanelor fizice şi 0,17 la sută (3822 acţiuni) – Fondului de Investiţii "Europa-Trast".

Deşi S.A."Tracom" la 12.09.97, conform Hotărîrii Guvernului nr.675 din 4.12.96, a intrat cu întreg capitalul de stat în componenţa Companiei "Agromecanica-Holding S.A.", ea îşi păstrează independenţa juridică, financiară şi economică.

În cazul nostru Societatea emite acţiuni în formă de înscriere în contul analitic şi organizează dirijarea reestrului acţionarilor în modul stabilit de legislaţie.

Societatea e în drept sa efectueze plasarea individuală a acţiunilor emise suplimentare în cadrul unui cerc determinat de persoane. Modificarea volumului capitalului social al Societăţii se va face potrivit adunării generale a acţionarilor ori a consiliului Societăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul statut.

Capitalul social al Societăţii se poate modifica pe calea: emiterii de noi acţiuni, măririi sau reducerii valorii nominale a acţiunilor, răscumpărării propriilor acţiuni, cu anularea lor ulterioară, în fiice caz modificarea urmînd să se înregistreze în mod obligatoriu la Comisia de Stat pentru Piaţa Hârtiilor de valoare.Societatea nu este în drept să emită acţiuni în scopul acoperirii pierderilor legate de activitatea ei financiar economică.

În perioada de activitate a Societăţii, reorganizării ori lichidării ei, acţionarii nu sunt în drept să ceară restituirea aporturilor depuse de ei în capitalul social pentru achitarea acţiunilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Compartimentul I - Analiza Diagnostica a Managementului si Resurselor Umane.DOC