Contractul Individual de Munca

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2697
Mărime: 14.68KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Cindre

Extras din document

Importanta temei alese in Managementul Resurselor Umane

Importanta contractului individual de munca consta in faptul ca prin incheierea lui devin aplicabile toate prevederile legale in raportul concret dintre doua subiecte de drept determinate care au consimtit in mod liber, dupa propria lor vointa, sa stabileasca acest raport. Prin urmare clauzele contractului sunt stabilite de parti, angajator si salariat, in urma negocierii directe, singura interdictie fiind ce aceste clauze sa nu contravina legii, ordinii publice si contractului colectiv de munca.

Importanta CIM pentru Managementul Resurselor Umane depinde de modul in care acesta este redactat, prin definirea corecta a partii conventionale a contractului si de modul in care elementele CIM sunt aduse la cunostinta salariatului.

Printr-o buna definire a partii conventionale (care reprezinta acea parte a contractului lasata la liberul acord de vointa al partilor, dar, si in acest caz, cu respectarea normelor legale, a contractului colectiv de munca, a ordinii publice si a bunurilor moravuri) si prin aducerea acestora la cunostinta salariatilor se pot evita starile tensionate sau chiar posibile conflicte de munca.

Totodata luarea la cunostinta a drepturilor si obligatiilor partilor date de semnarea Contractului se pot contracara multe neplaceri ulterioare privind drepturile economice (salarizare si alte drepturi legate de salarizare), sociale(asigurari, concedii, prime, eichete de masa), culturale etc.

2.Prezentarea teoretica a temei alese

2.1.Definitie si caracteristici

Definitia contractului individual de munca pe care o gasim in art. 10 din Codul Muncii este: „contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei renumeratii denumite salariu”.

Incheind contractul de munca, persoana dobândeste calitatea de salariat, revenindu-i drepturile si obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca si in contractul individual de munca.

Clauzele (elementele) CIM privesc :

-identitatea partilor, locul de munca, sediul angajatorului

-atributiile si riscurile specifice postului

-data la care contractul urmeaza sa isi produca efectele

-durata contractului in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau temporara

-durata concediului de munca al salariatului

-conditii de acordare a preavizului si durata acestuia

-detalii privind remuneratia(salarii, alte venituri, periodicitatea acestora)

-durata normala a muncii exprimata in ore/zi si ore/saptamana

-durata perioadei de proba

In afara de aceste elemente CIM poate cuprinde totodata si clauze privind neconcurenta, mobilitatea, confidentialitatea sau formarea profesionala.

2.2.Drepturile si obligatiile partilor

2.2.1.Drepturile si obligatiile salariatului:

Drepturile salariatului se referea la: salarizare pt munca depusa, repaus (zilnic si saptamanal), la concediu de odihna anual, egalitate de sanse si de tratament, demnitate in munca, sanatate si securitate in munca, acesul la formarea profesionala, la protectie in caz de concediere, la negociere colectiva si individula, de a constitui sau adera la un sindicat, de a participa la actiuni colective, etc.

Obligatiile salariatului se refera la: relizarea normei de munca sau de a indeplini atributiile specificate in Fisa Postului, respectarea disciplinei muncii, respectarea prevederilor regulamentului intern, ale CCM aplicabil si ale CIM, de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu, respectarea masurilor de securitate si sanatate a muncii in unitate, respectarea secretului de serviciu.

2.2.2.Drepturile si obligatiile angajatorului

Drepturile angajatorului se refera la: stabilirea organizarii si functionarii unitatii, stabilirea atributiilor corespunzatoare fiecarui angajat in conformitate cu prevederile legale, dispozitii cu caracter obligatoriu pentru angajat sub rezerva legalitatii lor, exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, constatarea abaterilor si sanctionarea acestora potrivit legii, CCM aplicabil si Regulamentului Intern.

Obligatiile acestuia se refera la informarea salariatilor asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca, asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca, acordarea salariatilor a tuturor drepturile ce decurg din lege, din CCM aplicabil si din CIM, instiintarea periodica a salariatilor in legatura cu situatia economica si financiara a unitatii, consultarea cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, plata tuturor contributiilor si impozitelor aflate in sarcina sa, precum si retinerea si sa virarea contributiilor si impozitelor datorate de salariati, in conditiile legii, infiintarea registrului general de evidenta a salariatilor si operarea inregistrarile prevazute de lege, eliberarea, la cerere, a documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, asigurarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale salariatilor.

2.3 Modificarea contractului individual de munca

Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de Codul Muncii. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

-locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decât cel prevazut in contractul individual de munca. Pe durata delegarii(<60 de zile iar cu acordul salariatului se poate prelungii cu cel mul 60 de zile), respectiv a detasarii(<1an), salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca;

-durata contractului;

-salariul;

-conditiile de munca.

2.4. Suspendarea contractului individual de munca poate interveni:

-de drept (concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporara de munca, carantina, efectuarea serviciului militar obligatoriu, indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat, forta majora, in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala, in alte cazuri expres prevazute de lege.

-prin acordul partilor(concedii fara plata pentru studii sau pentru interese personale)

-prin actul unilateral al uneia dintre parti

Preview document

Contractul Individual de Munca - Pagina 1
Contractul Individual de Munca - Pagina 2
Contractul Individual de Munca - Pagina 3
Contractul Individual de Munca - Pagina 4
Contractul Individual de Munca - Pagina 5
Contractul Individual de Munca - Pagina 6
Contractul Individual de Munca - Pagina 7
Contractul Individual de Munca - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea și Dezvoltarea Carierei

INTRODUCERE Preocupările faţă de problematica alegerii şi dezvoltării carierei au apărut cu mult timp în urmă, sub forma orientării şi...

Managementul Resurselor Umane

Introducere Tema proiectului este deosebit de complexă şi contemporană,conceptul de resurse umane nu este nou. P. Drucker în lucrarea sa “The...

Strategii de Aprovizionare

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 1. 1. Piaţa furnizorilor Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem...

Managementul Proiectelor

Ce este un proiect? Proiectul este o investitie de resurse pe o perioada determinata, avand ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de...

Managementul Echipei de Proiect

1. Aspecte generale A lucra cu oamenii este cea mai provocantă si mai dificilă parte a muncii manageriale. Fiecare persoană este unică si chiar...

Contractele Individuale de Muncă de Tip Particular

Capitolul 1.Contractul individual de muncă. Concepte şi clasificări Contractul reprezintă un acord liber consimţit între două sau mai multe...

Managementul relațiilor de muncă în context european

I - ASPECTE TEORETICE/LEGISLATIVE ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA CU TIMP PARTIAL 1. NOTIUNEA DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA CU TIMP PARTIAL...

Analiza postului - elaborarea fișei postului

Schimbările frecvente care se produc într-o organizaţie fac ca în anumite situaţii să fie necorespunzătoare posturile existente. Pentru a le aduce...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractul Individual de Muncă

INTRODUCERE Dreptul muncii ca ramură a sistemului de drept, este strâns legat de muncă. Munca reprezentând condiţia naturală permanentă a vieţii...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Condiții Obligatorii de Validitate a Contractului Individual de Muncă

1. Noţiunea Contractului Individual de Muncă Contactul individual de muncă este reglementat, în special de codul muncii, precum şi de Contractul...

Ai nevoie de altceva?