Iluminatul Public in Romania

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Iluminatul Public in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Schileru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere pag 2
1. Iluminatul public – concepte teoretice pag 2
2. Mic istoric şi situaţia actuală a iluminatului public românesc pag 4
3. Un nou tip de poluare – poluarea luminoasă si efectele ei pag 6
4. Inovaţie în domeniul iluminatului public pag 7
5. Propuneri pentru îmbunătăţirea acestui tip de utilitate în România pag 8
Concluzii pag 9
Bibliografie pag 9

Extras din document

Introducere

Pentru a analiza iluminatul public în România , este necesară o cunoaştere a noţiunii de servicii şi utilităţi publice şi tipurile de astfel de servicii. De asemenea este important de observat componenţa iluminatului public şi scopul acestuia în localităţile tării. O istorie referitoare la acest tip de utilitate ajută la înţelegerea situaţiei actuale , prin compararea nivelurilor de dezvoltare în diferite perioade de timp.

Ca pe orice piaţă există jucătorii principali care au cele mai importante roluri, însă ajutaţi şi de autorităţi publice şi figuri politice la bunul mers al lucrurilor.

Se pare că există preocupări în rândul specialiştilor pentru implementarea unui sistem cât mai econom, ecologic, facil, eficient în domeniul iluminatului public, fapt ce a condus la apariţia unor idei inovative şi pertinente pentru devoltarea acestui sector.

Pentru că situţia în ceea ce priveşte iluminatul public nu este întocmai una excelentă în România , trebuiesc observate în permanenţă oportunităţile care se ivesc şi trecerea la acţiune în sensul dezvoltării acestei pieţe.

1. Iluminatul public – concepte teoretice

În ultimele decenii, serviciile au avut o evoluţie extraordinară în majoritatea ţărilor, cu precădere în cele dezvoltate, unde a devenit principalul element dinamizator al competiţiei economice. Sectorul terţiar este foarte cuprinzător, regăsindu-se aici, alături de multe altele serviciile şi utilităţile publice. Serviciile publice desemnează activităţi de interes general prestate de o persoană juridică, cu condiţia ca aceasta din urmă să fie autorizată de o autoritate a administraţiei publice. În ultima perioadă au intevenit câteva tendinţe principale în ceea ce priveşte serviciile publice. Este vorba despre accentuarea privatizării şi creşterea rolului investiţiilor private, modificarea reglementărilor, influenţe semnificative din partea mediului înconjurător, economic, social, influenţe ale unor factori politici.

Serviciile comunitare de utilităţi publice reprezintă, conform legii 51/2006, totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale,prin care se asigură următoarele utilităţi:

a) alimentare cu apă;

b) canalizare şi epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

e) salubrizarea localităţilor;

f) iluminatul public;

g) administrarea domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale;

h) transport public local.

Pentru ca aceste utilităţi să ajungă la populaţie, este necesară existenţa unui ansamblu de echipamente, construcţii, dotări, care fac parte integrantă din infrastructura edilitară a localităţilor, denumite sisteme publice de gospodărie comunală.

Una dintre autorităţile de reglementare competente este Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C), care acordă, modifică, suspendă, retrage licenţele sau permisiunea de a presta sau de a furniza serviciul respectiv sau activităţile într-o unitate administrativ-teritorială .

Serviciul de iluminat public, conform Legii serviciului de iluminat public, nr.230 din 7 iunie 2006, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale,

în scopul asigurării iluminatului public. Reglementarea acestui tip de serviciu se face de către autoritatea mai sus menţionată, A.N.R.S.C. şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei(A.N.R.E.), în conformitate cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.

Iluminat public al unei localităţi, comune, sat, cuprinde :

- iluminatul stradal - rutier ;

- iluminatul stradal – pietonal;

- iluminatul arhitectura, care se referă la punerea în evidenţă a unor monumente istorice sau de artă, a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;

- iluminatul ornamental destinat parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi al altor zone de acest gen;

- iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente;

Ca în cazul oricărei utilităţi publice, după cum am menţionat şi în introducere, este nevoie de un ansamblu de construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit sistem de iluminat public, care face posibilă furnizarea acestui serviciu către populaţie.

Acest sistem de iluminat public este format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Iluminatul Public in Romania.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice Facultatea de Comerţ