Managementul Achizitiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Managementul Achizitiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florin Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

Nr. Capitol Denumire Capitol Pagina
I. Noţiuni generale 3
II. Contractul de achiziţie publică 5
II.1. Tipuri de contracte de achiziţie publică 5
II.2. Autorităţi contractante 6
II.3. Reguli pentru atribuirea contractelor de achiziţie 8
II.4. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire 9
II.5. Publicarea anunţurilor privind achiziţiile publice 10
III. Sistemul electronic de achiziţii publice 11
III.1. Înregistrarea şi reînnoirea înregistrării în S.E.A.P 11
III.2. Licitaţia electronică 12
IV. Concluzii şi propuneri 14
V. Bibliografie 17

Extras din document

CAP.I NOŢIUNI GENERALE

Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea în concret a normelor legale, asigurarea funcţionării normale a serviciilor publice instituite în acest scop, precum şi emiterea unor acte normative sau individuale, inclusiv efectuarea de operaţiuni materiale prin intermediul cărora se intervine în viaţa particularilor spre a le dirija activitatea ori a le executa anumite prestaţii”. Pentru a realiza acest scop administraţia trebuie să afecteze un patrimoniu care este format din bunuri mobile şi imobile, din care unele alcătuiesc proprietatea publică şi privată a statului, judeţului şi comunei.

Între particulari şi administraţia publică se pot crea raporturi juridice contractuale cu privire la intrări, modificări sau ieşiri ale bunurilor patrimoniale atât prin contracte de drept privat, cât şi prin contracte administrative.

Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico economico tehnică a societăţii româneşti. Scopul general al sistemului achiziţiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului de viaţă al comunităţii

În cadrul sistemului, elementele componente interacţionează între ele condiţionându-se , potenţându-se sau anihilându-se unele pe celelalte

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legatură cu aceste proceduri.

Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie :

a) promovarea concurenţei între operatorii economici;

b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;

c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor, asumarea răspunderii.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică au următoarele semnificaţii:

a) nediscriminarea, respectiv asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale astfel încât orice operator economic, să aibă dreptul de a participa la procedura de atribuire ;

b) tratamentul egal, respectiv stabilirea şi aplicarea, în toate etapele procedurii de atribuire, a unor reguli, cerinţe şi criterii, identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât orice participant la procedura să beneficieze de şanse egale de a dobândi, în condiţiile legii, calitatea de contractant;

c) recunoaşterea reciprocă, respectiv acceptarea:

- produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene;

- diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state;

- specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional;

d) transparenţa, respectiv aducerea la cunoştinţa tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;

e) proporţionalitatea, respectiv asigurarea corelaţiei între necesitatea obiectivă a autorităţii contractante, obiectul contractului de achiziţie publică şi cerinţele formulate în contextul aplicării procedurii de atribuire;

f) eficienţa utilizării fondurilor, respectiv aplicarea procedurii de atribuire astfel încât să se obţină o maximizare a rezultatului urmărit şi utilizarea unor criterii de atribuire care să reflecte în primul rând avantajele de natură economică ale ofertelor prezentate;

g) asumarea răspunderii, respectiv determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se totodata asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevazute la art.2 alin.( 2 ) în relaţia cu operatorii economici interesati să participe la procedura de atribuire (art.17, OUG 34/2006). În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpreteaza prin prisma principiilor prevazute la art.2 alin.(2) din ordonanţa de urgenţă (art.2, alin.2, HG925/19.07.2006).

În cazul contractelor a caror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa între operatorii economici precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Achizitiilor Publice.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE ŞI BĂNCI MANAGEMENTUL ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PUBLICE ŞI PRIVATE