Portofoliu - Didactica Specialitatii

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Portofoliu - Didactica Specialitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Psihopedagogie

Cuprins

CONŢINUT:
1. Manual de specialitate şi programa lui.
- pag. 02
2. Formularea obiectivelor operaţionale pe un conţinut la alegere.
- pag. 08
3. Fişe de lectură din metodele de învăţământ.
- pag. 09
4. Prezentarea proiectarii/realizării unui conţinut de specialitate (secvenţă a lecţiei) prin două metode de învăţământ.
- pag. 12
5. Itemi de evaluare – câte un exemplu pentru fiecare item, pe conţinuturi la alegere.
- pag. 13

Extras din document

1. Manual de specialitate şi programa lui.

-NEDELCU Elena - CULTURĂ CIVICĂ. GHIDUL PROFESORULUI PENTRU CLASA a VII-a, ed. ALL, 2000.

-NEDELCU Elena – CULTURĂ CIVICĂ. CAIETUL ELEVULUI PENTRU CLASA a VII-a, ed. ALL, 2000.

CULTURĂ CIVICĂ

Programa şcolară de Cultură civică a fost aprobată prin

ORDIN AL MINISTRULUI

nr. 4237 din 23.08.1999

NOTĂ DE PREZENTARE

Disciplina .Cultură civică. este prevăzută în Planul de învăţământ pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, având alocată o oră pe săptămână.

Locul disciplinei .Cultură civică. în învăţământul gimnazial, clasele a VII-a şi a VIII-a, este justificat de nevoia de a continua şi de a aprofunda educaţia civică a elevilor, iniţiată în învăţământul primar, în ceea ce priveşte practicarea unui comportament civic într-o societate democratică, definit prin trăsături cum ar fi: responsabilitatea, toleranţa, comunicativitatea ş.a.

Demersul de familiarizare cu specificul educaţiei civice, deja schiţat în clasele primare, este reluat în mod concentric şi aprofundat prin:

- dimensiunea descriptiv-informativă (cunoştinţe despre persoane, societate şi stat);

- dimensiunea normativă (transmiterea valorilor şi a normelor sociale);

- dimensiunea interogativ-reflexivă şi valorizatoare (reflecţia critică asupra valorilor şi normelor sociale);

- dimensiunea practică (formarea de atitudini şi de comportamente democratice, exersarea acestora în cadrul unor activităţi de învăţare ce au ca referinţă practicile democratice).

Cultura civică. reprezintă în gimnaziu disciplina cu următoarele valenţe şi trăsături definitorii:

- echilibrul între instruire - educare - acţiune practică este gândit prin luarea în considerare a faptului că raportul dintre cunoştinţe-valori-atitudini/ comportamente nu ar trebui să fie centrat preponderent pe cunoştinţe; deşi acestea sunt extrem de importante, ele ar trebui considerate, de regulă, surse sau pretexte pentru exersarea gândirii critice şi pentru formarea de atitudini democratice;

- termenii şi cunoştinţele specifice nu pot fi predate separat, dintr-o dată şi în mod exhaustiv (de exemplu, statul, democraţia, separarea puterilor, constituţia etc.); este nevoie de o reluare permanentă a explicaţiilor, exemplificărilor şi clarificărilor, deoarece informaţiile şi noţiunile de bază îşi întregesc reciproc sensul prin considerarea unor contexte specifice diferite şi prin raportarea la societate ca un tot;

- prin intermediul demersurilor de educare civică la clasă, urmează să fie conştientizată nevoia şi posibilitatea de cultivare a respectului faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi, în condiţiile acceptării pluralismului, sub multiplele lui aspecte (politic, economic, religios, cultural etc.); actorii implicaţi în acest demers trebuie să aibă în vedere că educaţia civică este un proces îndelungat, care poate şi trebuie să fie început devreme şi care are nevoie de consolidare pe parcursul întregii vieţi;

- educaţia civică este un demers interdisciplinar şi intercultural care solicită deschidere, comunicare şi flexibilitate, cultivându-le în acelaşi timp; în cadrul ei se produce în mod inevitabil dialogul dintre diferite modalităţi de cunoaştere şi dintre diferite tipuri de culturi;

- în demersurile de educare civică se produce în mod evident o puternică interacţiune între curriculum-ul scris (oficial, intenţionat) şi curriculum.ul .ascuns. (hidden curriculum), ca manifestare specifică a confruntării dintre valori;

- conţinuturile şi strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia.

În clasa a VIII-a, prin abordarea unor principii şi concepte de bază ale democraţiei (de exemplu, autoritatea, responsabilitatea, dreptatea, libertatea, proprietatea etc.) este propusă aprofundarea, discutarea nuanţată a valorilor/ principiilor democratice şi exersarea practicilor specifice unui regim politic democratic, cu care elevii s-au familiarizat deja, în parte, în clasa a VII-a.

În cadrul abordării conceptuale propuse, vor putea fi integrate şi revalorizate cunoştinţele dobândite de către elevi în clasa a VII-a şi vor putea fi formate şi dezvoltate în continuare, într-un context nou, capacităţile şi competenţele specifice.

În acest sens, în tratarea temelor propuse se va face apel la enunţurile cuprinse în texte cu care elevii s-au familiarizat deja (Constituţia României, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului), precum şi la alte referinţe care includ texte, exemple, cazuri, imagini etc., discutate în clasa a VII-a.

Abordarea temelor va trebui să aibă în vedere perspectiva integrării europene şi a aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, precum şi aspectele legate de participarea ţării noastre în cadrul organismelor internaţionale (O.N.U., Consiliul Europei etc.).

Structura curriculum-ului şcolar cuprinde:

- nota de prezentare;

- obiective cadru pentru învăţământul gimnazial;

- obiective de referinţă, cuprinzând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de

studiu şi urmărind progresia în achiziţii de la un an de studiu la altul;

- conţinuturile învăţării;

- standardele curriculare de performanţă, în calitatea lor de standarde naţionale, criterii de

evaluare a calităţii procesului de învăţare.

Conţinuturile specificate prin semnul (*) reprezintă elemente ale curriculum-ului extins.

OBIECTIVE CADRU

1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice într-un discurs oral sau scris.

2. Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului.

3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor.

4. Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

5. Stimularea interesului pentru participarea la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de cetăţean.

CLASA A VII-A

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Utilizarea limbajului din sfera valorilor civice într-un discurs oral sau scris.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:

1.1 să utilizeze corect şi flexibil conceptele şi informaţia factuală

- construirea şi rezolvarea unor rebusuri cu conţinut civic;

1.2 să recunoască termeni cu conţinut civic în contexte diferite

- exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare, de continuare a unui text, de comentare

şi de rezumare, folosind termeni dintr-o listă dată;

1.3 să selecteze termenii specifici unei teme

- alcătuirea unor liste de termeni pe o temă dată care să cuprindă:

- definirea termenilor;

- termeni sinonimi;

- termeni antonimi.

2. Cunoaşterea valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:

2.1 să identifice valori, principii şi concepte democratice

- simulare;

- studiu de caz;

- construirea unor strategii pentru rezolvarea problemelor civice;

2.2 să identifice şi să explice valori şi principii constituţionale din ţara noastră şi din alte ţări.

- dezbaterea unor cazuri preluate din mass-media referitoare la problemele comunităţii;

2.3 să manifeste iniţiativă în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care fac parte şi ale comunităţii locale.

- realizarea de investigaţii, sondaje de opinie, răspuns la scrisori etc.;

- realizarea unor activităţi tip proiect.

3. Dezvoltarea capacităţilor de a dialoga şi de a coopera cu ceilalţi în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor.

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

Pe parcursul clasei a VII-a, se recomandă următoarele activităţi:

3.1 să organizeze într-un discurs scris sau oral informaţiile extrase din massmedia

- dezbatere pe marginea unor cazuri controversate;

- exerciţii de realizare a unui ziar, album fotografic, film etc.

4. Manifestarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

Fisiere in arhiva (1):

  • Portofoliu - Didactica Specialitatii.doc