Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană

Seminar
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 215 în total
Cuvinte : 80721
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stanica

Cuprins

PREFAȚĂ .. 2

INTRODUCERE .. .5

I. SOLUȚII LEGISLATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ADMINISTRATIV -TERITORIALĂ .

1.1 STATELE UNITARE ..8

1.1.1. Republica Franceză .8

1.1.2.Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ...9

1.2. STATELE FEDERALE ... 11

1.2.1. Republica Federală Germania 11

1.2.2. Belgia .13

1.3. STATELE CU STRUCTURI REGIONALE ȘI COMUNITARE PUTERNICE( STATELE REGIONALE) .. 14

1.3.1. Republica Italiană ..15

1.3.2. Spania .16

1.4. STATELE INTEGRATE ÎNTR-UN ANSAMBLU CU CARACTER CVASICONFEDERAL ...17

1.4.1 Olanda . 17

1.4.2. Domeniile Coroanei Britanice 19

1.5. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A S.U.A ..19

1.6. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A JAPONIEI. SISTEMUL DE ADMINISTRAȚIE MINIMAL ȘI EFICIENT ...22

1.6.1. Statul . . .22

1.6.2. Structura autorităților .. 22

1.6.3. Organizarea teritorială 23

II. POLITICI ADMINISTRATIV - TERITORIALE ÎN TERITORIILE ROMÂNEȘTI ÎN SECOLUL AL XIX - LEA. EVOLUȚIE. EFECTE . 25

2.1. EVOLUȚIA ORGANIZĂRII ADMINISTRATIVE A TERITORIILOR ROMÂNEȘTI ...25

2.1.1. Organizarea administrativă a principatelor Moldova și Muntenia în cursul secolului al

XIX - lea ...25

2.1.2. Organizarea administrativă a Transilvaniei în secolul al XIX - lea . .31

2.1.3. Organizarea administrativ - teritorială a Basarabiei . ..34

2.1.4. Organizarea administrativă a Bucovinei în secolul al XIX - lea . ...35

3

2.2. POLITICI DE DEZVOLTARE A CĂILOR DE COMUNICAȚIE ÎN TERITORIILE ROMÂNEȘTI ÎN SECOLUL XIX ... 36

2.2.1. Dezvoltarea rețelelor de drumuri .36

2.2.2. Înființarea și dezvoltarea rețelei feroviare în teritoriile românești ...38

2.2.3. Navigația fluvială și maritimă în secolul al XIX - lea. Dezvoltarea porturilor românești ..41

2.3. POLITICI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ .43

III. MODELE DE ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA INTERBELICĂ ...46

3.1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A ROMÂNIEI DE LA MAREA UNIRE DIN 1918 PÂNA LA UNIFICAREA ADMINISTRATIVĂ DIN ANUL 1925 ...46

3.2. MODELE DE ORGANIZARE ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ, ELABORATE ÎN SPIRITUL CONSTITUȚIEI DIN 1923 ..53

3.2.1. Unificarea administrativă a României 53

3.2.2. Modelul de organizare administrativă bazată pe principiile autonomiei locale și

descentralizării 56

3.2.3. Revenirea la modelul de organizare administrativă centralizată a României - Legea

administrativă din 1936 ...60

3.3. DIVIZAREA TERITORIALĂ A ROMÂNIEI ÎN UNITĂTI DE NIVEL REGIONAL, BAZATĂ PE PRINCIPIILE CONSTITUȚIEI DE LA 1938 .62

3.3.1. Condițiile politico - istorice .62

3.3.2. Legea administrativă din 14 August 1938 .63

3.4. PROBLEMA SISTEMATIZĂRII TERITORIULUI ÎN LEGISLAȚIA ADMINISTRATIVĂ INTERBELICĂ A ROMÂNIEI .67

IV. ADMINISTRAREA TERITORULUI ÎN TIMPUL CELUI DE-AL II - LEA RĂZBOI MONDIAL 70

4.1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A PROVINCIILOR BASARABIA ȘI BUCOVINA .74

4.2. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A TRANSNISTRIEI .76

4.3. CREAREA INSPECTORATELOR ADMINISTRATIVE ȘI NOUA ÎMPĂRȚIRE A COMUNELOR RURALE .76

V. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1968 ...80

5.1. CREAREA A 28 DE REGIUNI ADMINISTRATIVE DUPĂ MODELUL SOVIETIC ...80

5.2. REDUCEREA NUMĂRULUI DE REGIUNI DE LA 28 LA 18 84

5.3. NOI MODIFICĂRI - REDUCEREA NUMĂRULUI DE REGIUNI DE LA 18 LA 16 ...88

4

5.4. SCHIMBAREA UNOR DENUMIRI DE REGIUNI ȘI ALTE MODIFICĂRI .92

VI. TRANZIȚII PRECOOPERATISTE ȘI COLECTIVIZAREA AGRICULTURII. IMPACTUL ASUPRA ORGANIZĂRII SPAȚIULUI RURAL 98

6.1. REFORMA AGRARĂ DIN 1945 .98

6.1.1. Creșterea rolului Statului în agricultură ...102

6.2. COLECTIVIZAREA AGRICULTURII .104

6.2.1. Înființarea Gospodăriilor Agricole Colective 1949 - 1953 ..106

6.2.2. Scăderea ritmului campaniei de colectivizare 1953 - 1956 .109

6.2.3. Reluarea și finalizarea colectivizării 1957 - 1962 .111

VII. ORGANIZAREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A ROMÂNIEI DUPA ANUL 1968 ...113

7.1. REORGANIZAREA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ PE JUDETE A R.S.R. - 1968 .113

7.2. MODIFICĂRI ALE ORGANIZĂRII ADMINISTRATIV - TERITORIALE DUPĂ 1990 ..116

7.3. POLITICI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN PERIOADA SOCIALISTĂ 118

7.3.1. Politica de electrificare. Evoluția structurii Sistemului Energetic Național 1950 - 1990 ...118

7.3.2. Politica de repartizare a forțelor de producție în profil teritorial 122

7.3.3. Impactul politicilor și modelelor de organizare administrativă asupra teritoriului României în perioada regimului comunist .124

VIII. PRIMUL DECENIU POSTREVOLUȚIONAR ȘI PERCEPȚIA SPAȚIALĂ A DEMOCRAȚIEI ÎN ROMÂNIA ..126

8.1. TRANZIȚIA SPRE DEMOCRAȚIE 126

8.2. RESTRUCTURAREA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI ȘI EFECTELE ASUPRA ORGANIZĂRII SPAȚIULUI ..128

8.2.1. Restructurarea industrială ..132

8.2.2. Evoluția sectorului terțiar 141

8.2.3. Spațiul rural și agricultura în România postsocialistă ...145

IX. ORGANIZĂRI SPAȚIAL - TERITORIALE ȘI INFRASTRUCTURI TEHNICE COMPATIBILE CU MODELE SIMILARE ALE ȚĂRILOR UNIUNII EUROPENE ..154

9.1. FORME NOI DE ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ. REGIUNI DE DEZVOLTARE ..155

9.1.1. Politica de dezvoltare regională ...155

9.1.2. Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională 158

9.1.3. Structuri naționale pentru dezvoltare regională ..160

5

9.2. RACORDAREA ROMÂNIEI LA CORIDOARELE REGIONALE DE TRANSPORT ..163

9.2.1. Structura rețelei publice de infrastructuri de transport 164

9.2.2. Integrarea în rețelele europene de transport 167

9.2.3. Proiecte de reabilitare a infrastructurilor de transport în curs de derulare ...169

9.6. ZONE METROPOLITANE .179

9.6.1. Motivația construirii zonei metropolitane .181

9.6.2. Definirea zonei metropolitane ...182

9.6.3. Suportul legal al construirii zonei metropolitane 182

9.7. NOI AMENAJĂRI INDUSTRIALE. PARCUL INDUSTRIAL .183

9.7.1. Parcurile industriale ...184

9.7.2. Parcurile științifice și tehnologice ..186

X. INFLUENȚELE ORGANIZĂRII ADMINISTRATIVE ASUPRA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI ...190

10.1 EFECTELE TENDINȚEI DE DIVIZARE A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ACTUALE ASUPRA TERITORIULUI ..197

10.2. DISFUNCTIONALITĂȚI ALE ACTUALULUI MODEL DE ORGANIZARE ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ ...199

10.3 CONCLUZII ...202

PLANȘE .204

BIBLIOGRAFIE ...205

Extras din document

INTRODUCERE

Organizarea administrativ- teritorială a unei țări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de mare importanță, deoarece determină constituirea sistemului administrației statului și subsistemelor lui locale, încadrează teritorial viața politică și organizează viața economică și socială a unei națiuni. Modelele de organizare administrativă adoptate sunt întotdeauna impuse de condițiile concrete istorice, geopolitice, economice și sociale.

România a cunoscut sub aspectul organizării administrativ- teritoriale experiențe cel puțin la fel de zbuciumate ca propria-i istorie, căutarea modelului optim oscilând între sisteme centralizate, descentralizate sau soluții impuse, toate însă concepute, din momentul constituirii Statului, într-o structură de stat unitar.

Lucrarea de față și-a propus să descrie modelele de organizare administrativă, să analizeze cauzele care l-au determinat și să arate impactul pe care organizarea administrativ- teritorială stabilită prin acte normative, l-a avut asupra teritoriului național.

Prima parte este o expunere succintă a unor modele de organizare administrativ- teritorială pentru țările din Uniunea Europeană, clasificate pe tipuri de structuri ale puterii de stat, precum și o descriere a modelului de stabilitate american și a modelului de administrație minimal japonez.

Evenimentele politico- istorice din sec al XIX-lea au marcat evoluția organizării administartiv-teritoriale a provinciilor locuite de români. Este o etapă spectaculoasă care marchează la început o evoluție separată a provinciilor, cu mențiunea că Moldova și Muntenia au avut un parcurs asemănător. Aflate succesiv în sfera de influență a Imperiului Otoman și a Rusiei, aceste teritorii adoptă Regulamentele Organice la 1830 și 1832, veritabile constituții care aduc o organizare administrativă modernă. Evenimente ca Revoluția de la 1848 și Unirea Principatelor de la 1859 au condus la formarea Statului Național. Organizările administrativ- teritoriale ale Transilvaniei, Bucovinei și Basarabiei relevă de asemenea condițiile particulare în care au evoluat aceste provincii. Politicile de dezvoltare a căilor de comunicație au reprezentat un element important în întărirea coeziunii teritoriului.

În perioada interbelică, România întregită s-a confruntat cu problemele inerente ale tranziției determinate de necesitatea unificării legislative, pentru a asigura controlul statului asupra întregului teritoriu și unificării administrative, care s-a dovedit a fi un proces dificil. Criza economică mondială din perioada 1929-1933, instabilitatea politică a țării, instaurarea regimului autoritar regal și începutul

celui de-al doilea război mondial, au fost evenimente complexe care au făcut ca în toată această peri-oadă, România să se afle într-o permanentă căutare a modelului potrivit de organizare administrativă. Înfăptuirea Statului național unitar a facut necesară unificarea legislativă a țării. Demersurile legislative de integrarea a provinciilor românești unite s-au confruntat cu diferitele modele de organi-zare administrativă, existente până la acea dată în fiecare dintre teritoriile românești. De asemenea, mo-dul de înfăptuire a unificării administrative a întâmpinat dificultăți, fiind necesare o serie de modificări legislative și ajustări necesare.

Legile de organizare administrativă din 1929 și 1936, aflate sub influența Constituției de la 1923, au propus două modele diferite de organizare, unul bazat pe autonomie locală și descentralizare și celălalt pe principii mai centraliste,.

Modelul de organizare bazat pe nivelul regional, cu particularitățile lui, determinate de Constituția de la 1938, care consfințea regimul autoritar regal, impus de Carol al II-lea, aduce ca element de noutate ținutul ca unitate administrativ-teritorială dar se remarcă și prin reglementările minuțioase în materie de edilitate și sistematizare.

În timpul celui de-al II-lea Război Mondial, România a cunoscut, sub aspectul administrării teritoriului, modelul de criză, centralizat, instituit de guvernul Ion Antonescu.

După 1944, codurile politice comuniste au avut un impact major asupra teritoriului reorganizat administrativ după modelul sovietic în regiuni și raioane. Transformările din agricultură au condus la comasarea terenurilor și organizarea exploatării colectiviste. Începând cu anul 1968, organizarea administrativă pe județe a teritoriului României și politicile de dezvoltare economică din perioada socialistă, au condus la noi evoluții în dezvoltarea teritoriului.

În etapa postsocialistă România cunoaște o transformare a sistemului politic și mutații apărute în economie, cu influențe majore asupra organizării spațiului. Se remarcă noi forme de amenajare și de infrastructuri tehnice, compatibile cu modele similare din Uniunea Europeană, de la formele noi de organizare administrativă, la infrastructuri tehnice de transport și industriale.

Lucrarea de față a constituit subiectul tezei de doctorat susținută de autor, având tema “Impactul codurilor administrativ-teritoriale și politice asupra organizării spațiului geografic și amenajării teritoriului național, în epoca modernă și contemporană”. Realizarea ei fost posibilă cu sprijinul și susținerea domnului prof. univ. dr. Vasile SURD de la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai, coordonatorul științific, căruia îi aduc cele mai calde mulțumiri.

Bibliografie

1. Asheim, B. T. (2000), Industrial Districts: The Contributions of Marshall and Beyond în Gordon L. Klark, Maryann P. Feldmann, Meric S. Gertler (ed.): The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford University Press

2. Beaujeu-Garnier, Jaqueline, Chabot, G., (1971), Geografia urbană, Editura Știițifică, București

3. Benedek, J. (2001): Introducere în planning teritorial, Cluj-Napoca, Editura Risoprint

4. Benedek, J., (2004), Amenajarea teritoriului și dezvoltarea rurală, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

5. Bodocan, V. (1997) Geografie Politica, Editura Presa Universitara Clujeana

6. Bold, I., Drăghici, M., (2004) Două secole de economie rurală și agrară. Portrete și semnificații, Editura Mirton, Timișoara.

7. Bold, I., Matei, Mioara, Săbădeanu, P., (1974), Sistemetizarea Rurală, Editura Tehnică, București

8. Bold, I., Predilă, Gh., (2003), Organizarea teritoriului agricol, Editura Profitul Agricol, București

9. Bold, I., Rus, Gh., (2003), Strategii pentru agricultura românească, Editura Profitul Agricol, București

10. Bota, M.S., (2003), România, în drumul spre Uniunea Europeană: politica în domeniul transporturilor , Arad ,"Vasile Goldiș" University Press

11. Bulei, I., (2001), Democrația în centrul și estul Europei, între aspirație și realitate, Editura Muzeului Sătmărean

12. Cătănuș, D., Roske, O., (2000), Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, Vol. I (1949-1953) București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului

13. Cătănuș, D., Roske, O., (2004), Colectivizarea agriculturii în România. Represiunea, Vol. I (1949-1953) București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului

14. Chirca, C., ș.a., (1999), De la sărăcie la dezvoltare rurală Banca Mondiala, Comisia Națională de Statistică, București

15. Ciangă N., (2002), România. Geografia Turismului, Partea I, Editura Presa Universitară Clujeană

16. Cocean, P. (2002), Geografie regională, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

17. Daianu, D. Vrânceanu, R., (2000), România și Uniunea Europeană, Editura Polirom, București

18. Defour, D., Baucher, I., (1977), Sistematizarea localităților rurale, Editura Ceres, București

19. Diaconovici C., (1898), Enciclopedia Română, Tom. I, Sibiu

20. Docan G.P., (1943), Interdependența legilor provinciale și de unificare în Pandectele române, partea a IV-a

21. Documente de bază ale Comunității și Uniunii Europene, (2003), Editura Polirom, București

22. Enciclopedia României, (1938), vol I, I, III, IV, Editura Imprimeriile Statului, București

23. Forman, M., Mooney J., (1999) Learning to lead - A Primer on Economic Development Strategies, Washington State Community, Trade and Economic Development Dubuque, Kendall/Hunt

24. Giurescu, C., (1957), Principatele Române la începutul secolului XIX, București

25. Glavanu, V., (2000), Turismul în România, Editura Economică București

26. Grover S., (1986), Managing the Public Sector, Fort Worth, Texas, Harcourt Brace

27. Gusti D., (1939), Enciclopedia României, București

28. Guțan, M. (2003), Istoria Administrației Publice Românești, Editura Universității „Lucian Blaga” Sibiu

29. Iacobescu M., (1993), Din istoria Bucovinei, vol I, (1774-1862), București

30. Iancu, Gh., (1988), Unificarea legislativă. Sistemul administrativ al României (1919-1939), în Vese, V., Pușcaș, V. ș.a., Dezvoltare și modernizare în România interbelică, București

31. Iancu, A., (2003), Reprezentare și reprezentativitate în spațiul urban comunitar, Editura U.T. Pres

32. Ianoș, I., (1987), Orașele și organizarea spațiului geografic, București, Editura Academiei

33. Ianoș, I., (2000), Sisteme Teritoriale, București, Editura Tehnică

34. Ianoș, I., Humeanu, J. B. (2002), Teoria sistemelor de așezări umane, București, Ed. Tehnică

35. Ionașcu, A.R., (1942), Problema unificării legislației civile în cugetarea juridică românească (1919-1941), în Pandectele române

36. Klima, H., (1943), Guvernatorii Transilvaniei 1774-1867, Sibiu

37. Laufer, R., Burlaud, A. Management public. Gestion et légitimité - Paris, Ed. Dalloz, 1980

38. Lazăr, D.T., Inceu A.M.(2003), Finanțe și bugete publice, Editura Accent, Cluj-Napoca

39. Lăzărescu, C., (1977), Urbanismul în România, Editura Tehnică, București

40. Lyons, T. S., Hamlin R. E., (1991) Creating an Economic Development Action Plan - A Guide for Development Professionals, Praeger Publishers

....

Preview document

Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 1
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 2
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 3
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 4
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 5
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 6
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 7
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 8
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 9
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 10
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 11
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 12
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 13
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 14
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 15
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 16
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 17
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 18
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 19
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 20
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 21
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 22
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 23
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 24
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 25
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 26
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 27
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 28
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 29
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 30
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 31
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 32
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 33
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 34
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 35
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 36
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 37
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 38
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 39
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 40
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 41
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 42
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 43
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 44
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 45
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 46
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 47
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 48
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 49
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 50
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 51
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 52
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 53
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 54
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 55
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 56
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 57
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 58
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 59
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 60
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 61
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 62
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 63
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 64
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 65
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 66
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 67
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 68
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 69
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 70
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 71
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 72
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 73
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 74
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 75
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 76
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 77
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 78
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 79
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 80
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 81
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 82
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 83
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 84
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 85
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 86
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 87
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 88
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 89
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 90
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 91
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 92
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 93
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 94
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 95
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 96
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 97
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 98
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 99
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 100
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 101
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 102
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 103
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 104
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 105
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 106
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 107
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 108
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 109
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 110
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 111
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 112
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 113
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 114
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 115
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 116
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 117
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 118
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 119
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 120
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 121
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 122
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 123
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 124
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 125
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 126
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 127
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 128
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 129
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 130
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 131
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 132
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 133
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 134
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 135
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 136
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 137
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 138
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 139
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 140
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 141
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 142
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 143
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 144
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 145
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 146
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 147
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 148
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 149
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 150
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 151
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 152
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 153
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 154
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 155
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 156
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 157
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 158
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 159
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 160
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 161
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 162
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 163
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 164
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 165
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 166
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 167
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 168
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 169
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 170
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 171
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 172
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 173
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 174
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 175
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 176
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 177
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 178
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 179
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 180
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 181
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 182
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 183
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 184
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 185
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 186
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 187
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 188
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 189
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 190
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 191
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 192
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 193
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 194
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 195
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 196
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 197
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 198
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 199
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 200
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 201
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 202
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 203
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 204
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 205
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 206
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 207
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 208
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 209
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 210
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 211
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 212
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 213
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 214
Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană - Pagina 215

Conținut arhivă zip

  • Politici de organizare administrativ-teritoriala in Romania moderna si contemporana.pdf

Alții au mai descărcat și

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data...

Legislația mediului

CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Cazul AFSU Phoenix

In 1992,Guvernul Federal se confrunta cu cel mai vizibil eșec,atunci când uraganul Andrew a lovit sudul Floridei,lasând aproape 200000 de oameni...

Administratia publica locala din Romania - Relatia dintre autoritatile locale si cetateni

Acest studiu de caz doreşte să prezinte în prima secţiune anumite subiecte de ordin general privind Administraţia publică din România sub...

Evoluția PNL

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost...

Relațiile internaționale dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă

Date generale Uniunea europeană Uniunea Europeană reprezintă o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este alcatuită din 28 state;...

Examen BAP

1 . Explicati evolutia functiilor administratiei statului . In perioada comunista , administratia generala a statului a fost una puternic...

Ai nevoie de altceva?