Audit Financiar

Seminar
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 55654
Mărime: 952.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Iatco
suport de curs

Cuprins

Capitolul 1

Reglementarea şi coordonarea auditului intern în România . 4

1.1. Cadrul legislativ . 4

1.1.1. Contextul general . 4

1.1.2. Obiectivele şi sfera de activitate a auditului intern . 4

1.1.3. Organizarea auditului intern .5

1.1.4. Tipurile de audit intern .7

1.1.5. Desfăşurarea auditului intern .8

1.1.6. Statutul, numirea, obligaţiile şi interdicţiile auditorilor interni .10

1.2. Cadrul normativ . 11

1.2.1. Cadrul normativ pentru activitatea de asigurare.11

1.2.2. Cadrul normativ pentru activitatea de consiliere . 12

1.2.2.1. Dispoziţii generale . 12

1.2.2.2. Independenţa, obiectivitatea şi conştiinţa profesională. 13

1.2.2.3. Norme privind desfăşurarea misiunilor de consiliere.13

1.2.2.4. Dezvoltarea procedurală a misiunilor de consiliere.16

1.3. Cadrul procedural . 17

Capitolul 2

Consilierea sau consultanţa furnizată de auditul intern . 19

2.1. Conceptele de asigurare şi de consultanţă.19

2.2. Includerea serviciilor oferite de auditul intern în carta auditului .22

2.3. Paralelă între serviciile de asigurare şi cele de consultanţă.23

2.4. Practica desfăşurării activităţilor de consiliere/consultanţă.24

2.5. Consideraţii privind activitatea de consiliere sau consultanţă.26

Capitolul 3

Standardizarea auditului intern .28

3.1. Organizarea internaţională a auditului intern . 28

3.2. Standardele de audit intern . 30

3.2.1. Codul deontologic al auditorului intern .31

3.2.1.1. Integritatea. 32

3.2.1.2. Obiectivitatea. 33

3.2.1.3. Confidenţialitatea. 33

3.2.1.4. Competenţa.34

3.2.2. Standardele de calificare. 35

3.2.3. Standardele de realizare.35

3.2.4. Standardele de implementare. 36

3.3. Responsabilitatea auditului intern .36

Capitolul 4

Conceptul de control intern . 39

4.1. Conceptul de control .39

4.2. Controlul intern şi controlul extern. 39

4.3. Caracteristicile controlului intern . 42

4.4. Modele de control intern . 44

4.4.1. Modelul COSO . 45

4.4.2. Modelul CoCo . 52

4.4.2.1. Consideraţii generale. 52

4.4.2.2. Structura modelului CoCo . 56

4.4.2.3. Comparaţie între documentele Modelului COSO şi cele ale Modelului CoCo . 59

Capitolul 5

Implementarea controlului intern . 62

5.1. Controlul intern al funcţiilor/activităţilor.62

5.1.1. Pregătirea implementării . 62

5.1.2. Stabilirea activităţilor de control intern .63

5.1.3. Ierarhizarea activităţilor de control intern .68

5.2. Implementarea controlului intern .69

5.2.1. Analiza pregătirii implementării . 69

5.2.2. Identificarea activităţilor de control specifice.70

5.3. Aprecierea coerenţei implementării .74

Capitolul 6

Conceptul de audit intern .76

6.1. Contextul apariţiei auditului intern . 76

6.2. Evoluţia auditului intern . 78

6.3. Definirea conceptului de audit intern . 82

6.4. Caracteristicile auditului intern .84

Capitolul 7

Paralele între conceptul de audit intern şi alte concepte. 87

7.1. Paralelă între auditul intern şi auditul extern . 87

7.2. Paralelă intre auditul intern şi controlul intern .90

7.3. Auditul intern şi inspecţia.92

7.4. Principiile controlului intern . 95

Capitolul 8

Relaţia auditului intern cu frauda . 97

8.1. Conceptul de fraudă . 97

8.2. Procedura actuală privind frauda sau semnalmentele existenţei unei fraude. 98

8.3. Responsabilităţile auditorilor interni privind prevenirea, detectarea şi investigarea fraudei . 100

Capitolul 9

Relaţia auditului intern cu auditul extern . 104

9.1. Necesitatea colaborării profesionale a auditorilor. 104

9.2. Termenii unui eventual protocol dintre auditul extern şi auditul intern din sectorul public. 106

Capitolul 10

Sistemul de atestare a auditorilor interni în România . 109

Anexa 1 . 113

Bibliografie. 125

Extras din document

Capitolul 1

REGLEMENTAREA ŞI COORDONAREA

AUDITULUI INTERN ÎN ROMÂNIA

1.1. Cadrul legislativ

1.1.1. Contextul general

Prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern1 şi Ordonanţa Guvernului nr.

37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern2 a fost

reglementat auditul intern la entităţile publice, cu privire la formarea şi utilizarea

fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public, ca activitate funcţional

independentă şi obiectivă. Legea include următoarele categorii de entităţi publice:

autoritatea publică, instituţia publică, regia autonomă, compania/societatea naţională,

societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar

majoritar şi care are personalitate juridică.

Auditul intern al entităţilor economice din domeniul privat este reglementat prin

Legea nr. 133/20023, pentru aprobarea OUG nr. 75/1999, republicată4, privind activitatea

de audit financiar.

1.1.2. Obiectivele şi sfera de activitate a auditului intern

Obiectivele auditului intern, conform art. 3 din lege, sunt:

- asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi

activităţile entităţii publice;

- sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi

metodică, prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de

conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.

Sfera auditului public intern cuprinde:

- activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică

din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către

beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă;

- constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

- administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau

închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor

administrativ-teritoriale;

1 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 953 din 24 decembrie 2002.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 91 din 31 ianuarie 2004.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 230 din 5 aprilie 2002.

4 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 598 din 22 august 2003.

- sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele

informatice aferente.

Obiectivele specifice ale auditului intern pentru entităţile economice din

sectorul/domeniul public vor avea la bază un cadru comun elaborat de Ministerul

Finanţelor Publice şi Camera Auditorilor Financiari din România.

1.1.3. Organizarea auditului intern

Din punct de vedere structural auditul intern este organizat astfel:

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);

b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

c) compartimentele de audit public intern din entităţile publice.

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) funcţionează pe lângă Unitatea

Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) şi este un organism cu

caracter consultativ, având rolul a acţiona în vederea definirii strategiei şi a îmbunătăţirii

activităţii de audit intern, în sectorul public.

CAPI a fost constituit din 11 membri, în urma unui proces de selecţie pe baza

Ordinului ministrului finanţelor publice5, având următoarea structură:

- preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România;

- profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului intern - 2 persoane;

- specialişti cu înaltă calificare în domeniul auditului intern - 3 persoane;

- directorul general al UCAAPI;

- experţi din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publică, juridic,

sisteme informatice - 4 persoane.

Notă:

Important de reţinut este faptul ministrul finanţelor publice nu are posibilitatea eliberării din funcţie a

membrilor CAPI, decât la cererea preşedintelui acestui organism în cazurile prevăzute de lege, ceea ce

conferă comitetului un grad mare de stabilitate.6

Membrii CAPI, cu excepţia directorului general al UCAAPI, nu pot face parte din

structurile Ministerului Finanţelor Publice.

CAPI este condus de un preşedinte ales cu majoritate simplă de voturi dintre membrii

comitetului, pentru o perioadă de trei ani şi care convoacă întâlnirile CAPI.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAPI a fost aprobat de plenul acestuia,

cu o majoritate de jumătate plus unu din voturi. Din lege rezultă că Secretariatul tehnic al

CAPI va fi asigurat de UCAAPI.

Membrii CAPI vor primi o indemnizaţie de şedinţă egală cu 20 % din nivelul

echivalent salariului brut al secretarilor de stat, care se suportă din bugetul statului, prin

bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57
Audit Financiar - Pagina 58
Audit Financiar - Pagina 59
Audit Financiar - Pagina 60
Audit Financiar - Pagina 61
Audit Financiar - Pagina 62
Audit Financiar - Pagina 63
Audit Financiar - Pagina 64
Audit Financiar - Pagina 65
Audit Financiar - Pagina 66
Audit Financiar - Pagina 67
Audit Financiar - Pagina 68
Audit Financiar - Pagina 69
Audit Financiar - Pagina 70
Audit Financiar - Pagina 71
Audit Financiar - Pagina 72
Audit Financiar - Pagina 73
Audit Financiar - Pagina 74
Audit Financiar - Pagina 75
Audit Financiar - Pagina 76
Audit Financiar - Pagina 77
Audit Financiar - Pagina 78
Audit Financiar - Pagina 79
Audit Financiar - Pagina 80
Audit Financiar - Pagina 81
Audit Financiar - Pagina 82
Audit Financiar - Pagina 83
Audit Financiar - Pagina 84
Audit Financiar - Pagina 85
Audit Financiar - Pagina 86
Audit Financiar - Pagina 87
Audit Financiar - Pagina 88
Audit Financiar - Pagina 89
Audit Financiar - Pagina 90
Audit Financiar - Pagina 91
Audit Financiar - Pagina 92
Audit Financiar - Pagina 93
Audit Financiar - Pagina 94
Audit Financiar - Pagina 95
Audit Financiar - Pagina 96
Audit Financiar - Pagina 97
Audit Financiar - Pagina 98
Audit Financiar - Pagina 99
Audit Financiar - Pagina 100
Audit Financiar - Pagina 101
Audit Financiar - Pagina 102
Audit Financiar - Pagina 103
Audit Financiar - Pagina 104
Audit Financiar - Pagina 105
Audit Financiar - Pagina 106
Audit Financiar - Pagina 107
Audit Financiar - Pagina 108
Audit Financiar - Pagina 109
Audit Financiar - Pagina 110
Audit Financiar - Pagina 111
Audit Financiar - Pagina 112
Audit Financiar - Pagina 113
Audit Financiar - Pagina 114
Audit Financiar - Pagina 115
Audit Financiar - Pagina 116
Audit Financiar - Pagina 117
Audit Financiar - Pagina 118
Audit Financiar - Pagina 119
Audit Financiar - Pagina 120
Audit Financiar - Pagina 121
Audit Financiar - Pagina 122
Audit Financiar - Pagina 123
Audit Financiar - Pagina 124
Audit Financiar - Pagina 125
Audit Financiar - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.pdf

Alții au mai descărcat și

Împăduriri

1. Descrierea unităţii de bază (de producţie) 1.1.Aşezare geografică Unitatea de producţie III Pades face parte din ocolul silvic Ana-Lugojana,...

Ameliorații silvice

Cap. I. Introducere Definiția: Termenul ameliorații provine din limba franceză (amelioration = îmbunătățire sau ameliorare). Obiectul de studiu:...

Grafuri

Problema drumului de lungime minimă din orice vârf - Problema se referă la aflarea costului minim din orice vârf către oricare alt vârf,...

Materii prime generale

INTRODUCERE Materiile prime vegetale cuprind plantele de cultură cultivate în scopul utilizării acestora ca materii prime pentru produsele...

Bolile plantelor floricole

Mozaicul garoafelor - Carnation mosaic virus Boala poate fi semnalată pe diferite specii ale genului Dianthus, cele mai sensibile fiind Dianthus...

Bazele economiei

Noţiunea de economie şi apoi de ştiinţa economică a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind de la termenii greceşti: OIKOS = casă;...

Resurse genetice vegetale

INTRODUCERE Folosirea eficientă a resurselor genetice constituie cea mai importantă etapă a activității de identificare, colectare, evaluare și...

Ampelografie

OBIECTUL ȘI CONȚINUTUL AMPELOGRAFIEI Ampelografia este știința care se ocupă cu studiul soiurilor de viță de vie. Ampelografia studiază soiurile...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?